Search Result of "storage"

About 400 results
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของเชื้อราในโรงเก็บ (storage fungi) บนข้าวเปลือกและข้าวกล้องต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ห้องเย็นโดยเครื่องปรับอากาศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การเก็บรักษามะพร้าวกะทิ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผลเฉลยเหมาะที่สุดในการกักเก็บพลังงานทดแทน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรองศาสตราจารย์ จูลิน ลิคะสิริ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเมตตา เร่งขวนขวาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงการจัดการคัดแยกจัดเก็บผลไม้พวก Climacteric ด้วยระบบฐานกฏ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์มะละกอสุกสำหรับผู้ค้าส่ง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจริยาพร พิณพิมาย, Imgสินีนาฎ ศิลปชัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาน้ำนมดิบ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของระบบนำส่งชนิดมัลติเฟสสำหรับนำส่งสารโภชนเภสัชและอาหารเพื่อสุขภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...