Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ?-glucanantioxidantAntioxidant ActivityAspergillus oryzaecassava pulpethanolethanol fermentationevaporation processexportExtractionfermentationfertilizationFunctional propertiesfungal myceliumHealth supplementherbice creamimmunomodulating agentKojic AcidThai rice varietiesTyrosinaseyogurtกระบวนการทางอาหารกระบวนการผลิตกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์การขยายกำลังการผลิตการขยายขนาดการเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชการเจริญเติบโตการต้มระเหยการต่อยอดเชิงพาณิชย์การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยการปรับปรุงคุณภาพการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลเสทการเพิ่มมูลค่าเครื่องสำอางเควอซิทินไคตินดีแอซีไทเลสไคติเนสไคโตซาเนสจิ้งหรีดเซริซินดอกเห็ดดักแด้ไหมอีรี่ทดสอบตลาดนกแอ่นกินรังน้ำทิ้งน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมนำ้มันรำข้าวน้ำส้มสายชูหมักน้ำอ้อยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีโปรตีนโปรตีนจากไหมโปรตีนอัลบูมินโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์จากข้าวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าผู้สูงอายุเพคติเนสเพพไทด์ฟลาโวนอยด์ภาคการเกษตรรำข้าวฤทธิ์ชีวภาพฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชันฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งวิเคราะห์ต้นทุนไวน์เศษไหมไทยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้สารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์สารประกอบฟีนอลิกสารสกัดจากเหง้าสัปปะรดสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเส้นใยสับปะรดเส้นใยเห็ดแสงเทียมหม่อนเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนไหมอ้อยอัลบูมินอาหารเสริมสุขภาพอินฟราเรดใกล้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์เอนไซม์บรอมิเลนแอคติโนมัยสีท

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช, การเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช, เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (74)