Search Result of "bioreactor"

About 62 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำจัดยาปฏิชีวนะในน้ำชะมูลฝอยโดยถังปฏิกรณ์เมมเบรนชีวภาพอะนอกซิคแอโรบิค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิจัยประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนความเข้มข้นต่ำในกรุงเทพมหานคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:AUN/SEED-Net Collaborative Research Program with Industry 2013

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรติเอสจาก Aspergillus oryzae ด้วยวิธีการหมักแบบแห้งในถังหมักแบบแพคเบค (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุด temporary immersion bioreactor ต้นแบบเพื่อขยายพันธุ์พืชเชิงการค้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, Imgดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234