ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2017

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

89

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2017

Publish Year International Journal 27
2017 inดร.รังสิมา ชลคุป, exAskanian, H., exDelor-Jestin, F. , "Initial properties and ageing behaviour of pineapple leaf and palm fibre as reinforcement for polypropylene", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 174-195
2017 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, exถิรานันท์ ชูชาติ, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Modification of pineapple leaf fiber surfaces with silane and isocyanate for reinforcing thermoplastic", Journal of Thermoplastic Composite Materials, ปีที่ 30, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 1344-1360
2017 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, "Rapid Classification of Turmeric Based on DNA fingerprint by Near-Infrared Spectroscopy Combined with Moving Window Partial Least Squares-Discrimination Analysis", Analytical Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 111-115
2017 exWattanaprasert, S, exBorompichaichartkul, C., inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exSrzednicki, G., "Konjac glucomannan hydrolysate: A potential natural coating material for bioactive compounds in spray drying encapsulation", Engineering in Life Sciences, ปีที่ 17, ฉบับที่ 0, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 145-152
2017 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Nondestructive classification of mung bean seeds by single kernel near-infrared spectroscopy", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มกราคม - พฤษภาคม 2017, หน้า 1650053-1-1650053-9
2017 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exProf.Yukihiro Ozaki, exChalermpun Thamasopinkul, "Temperature compensation for determination of moisture and reducing sugar of longan honey by near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 36-44
2017 exSuthatta Areekij, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Ozaki, "Rapid and nondestructive analysis of deep-fried taro chip qualities using near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy , ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017
2017 exKanthidaWadeesirisak, exSabine Casteno, exKarine Berthelot, exLaurent Vaysse, exFr?d?ric Bonfils, exFr?d?ric Peruch, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exSophie Lecomte, exC?line Bottier, "Rubber particle proteins REF1 and SRPP1 interact differently with native lipids extracted from Hevea brasiliensis latex", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES, ปีที่ 1859, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 201-210
2017 exNga Tien Lam, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exThidarat Nimchya, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Utilizing cellulose from sugarcane bagasse mixed with poly(vinylalcohol) for tissue engineering scaffold fabrication", Industrial Crops and Products, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 183-197
2017 exNga Tien Lam, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exThidarat Nimchua, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Cellulose Nanocrystals Extracted from Sugarcane Bagasse for Potential Biomedical Materials", Sugar Tech, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1-14
2017 exพาสวดี ประทีปเสนา, inดร.รังสิมา ชลคุป, exสุเมธ ตันตระเธียร, "Formation and characterization of BC and BC-paper pulp films for packaging application", Journal of Thermoplastic Composite Materials, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 1-14
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Development of Oil Palm Empty Fruit Bunch Fiber Reinforced Epoxy Composites for Bumper Beam in Automobile", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2017, หน้า 779-784
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exR. Wangpradid , inดร.รังสิมา ชลคุป, exP.L. Clouston , "Natural Fiber Composites: Review of Recent Automotive Trends", Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017
2017 inดร.ปัทมา ทองกอก, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Reproductive organ characteristics and phenology of a seagrass Thalassia hemprichii (Ehrenberg) ascherson in the Andaman Sea, Thailand", Taiwania, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, หน้า 168-174
2017 exLatthika Wimonsiri, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Ozaki, "Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 330-337
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 43-48
2017 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเดชา ดวงนามล, "Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 58-65
2017 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Furfural on the Properties of Natural Latex: Possibility for Adhesive Application", Rubber Chemistry and Technology , ปีที่ 90, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 642-650
2017 exSupachok Tanpichai, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "All-cellulose composite laminates prepared from pineapple leaf fibers treated with steam explosion and alkaline treatment", Journal of Reinforced Plastics and Composites, ปีที่ 36, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2017, หน้า 1146-1155
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand", The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017 - พฤษภาคม 2018, หน้า 37-42
2017 exSunthornvarabhas, J, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile product", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, ปีที่ 109, ธันวาคม 2017, หน้า 857-861
2017 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exChelbi, K, exDubascoux, S, exChar, C, exVaysse, L, exDubreucq, E, exSainte Beuve, J, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exBonfils, F, "Mesostructure characterization by asymmetrical flow field-flow fractionation of natural rubber samples from different Hevea brasiliensis genotypes", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, ปีที่ 109, ธันวาคม 2017, หน้า 936-943
2017 exTrakarnpaiboon, S, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exYang, ST, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimization", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 63, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 26-34
2017 exPoonsrisawat, A, exPaemanee, A, exWanlapatit, S, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exEurwilaichitr, L, exChampreda, V, "Simultaneous saccharification and viscosity reduction of cassava pulp using a multi-component starch- and cell-wall degrading enzyme for bioethanol production", 3 BIOTECH, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017
2017 exนางสาวกมลวรรณ จ้างมีศิลป์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "Enzymatic Optimization of Riceberry Bran Protein Hydrolysate Extraction and Characterization", Current Applied Science and Technology Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 209-223
2017 exTrakarnpaiboon, S., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exSakai, K., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol production", Preparative Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 8, มกราคม 2017, หน้า 813-823
2017 exMaksiri, W., inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Supplementation of forage sorghum with meal concentrate and leucaena leucocephala on goat performance with particular reference to meat essential fatty acid contents", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 855-864
Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatoru Tsuchikawa, exTetsuya Inagaki, exTe Ma, "การจำแนกเมล็ดถั่วเขียวสาหรับการเพาะงอกด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 23-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 19
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites", the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exดร. พิมพ์พร อุทยารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, "Cassava starch hydrogel sheet for potential application as wound dressing", Starch Update 2017: The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดรงสุนีย์ โชตินีรนาท, exนายภัควัฒน์ เลาคา, exนายนิติ เติมเวชศยานนท์, exนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร, exดร.ศิริธร เลิศพานิช, exนายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวธิดารัตน์ มากมูล, exดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Comparative properties of stabilized, crosslinked waxy cassava and waxy corn starches", Starch Update 2017 : The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, "Characterization of pH-responsive hydrogel from cassava starch", Starch Update 2017 : The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดร.นิลเนตร อัศวะศิริจินดา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "STUDY ON G7, EU, ASIA-PACIFIC AND THAILAND BIOECONOMY POLICIES", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017:Sustainable Management and Partnership, 9 มิถุนายน 2017
2017 exต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, exวรรณภา จำพานิชย์ , exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Preparation of fibrillated hemp fiber by steam-explosion for improvement of PLA biocomposite performance", International Polymer Conference of Thailand, Polymer Conference 2017 Thailand (PCT7), 1 - 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย สมยานนทนากุล, inดร.รังสิมา ชลคุป, "DEVELOPMENT OF OIL PALM TRUNK FIBER FOR NONWOVEN INCORPORATED FURNITURE PARTS AND INTERIOR PRODUCTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017 (ABB 2017), 9 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, exนางสาวจตุพร คงทรัพย์, "Silanized Bagasse Fiber Reinforced Natural Rubber Composites", The International Polymer Conference of Thailand : PCT-7, 1 - 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society , 15 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2017
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications", 6th Biobased Chemicals and Plastics, 21 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Cellulose Nanowhiskers Hydrolyzed from Agricultural Resources in Thailand", NAF-TRF Workshop on Nanocellulose 2017, 11 - 13 กันยายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exวิชุดาพร เสียงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Antioxidant activity of rambutan peel as a natural antioxidant for natural rubber vulcalnizates", ICMMM 2017, 25 - 27 ตุลาคม 2017, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance and potential of fast growing trees for biomass energy in degraded soil, Thailand", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017, 9 มิถุนายน - 9 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเดชา ดวงนามล, exกันต์ กังวานสายชล, "Development of Pongamia oil Extraction Technique for Biodiesel Production", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, 9 มิถุนายน - 29 ธันวาคม 2017, สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายยุทธนา บรรจง, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance of dry zone Acacia species for biomass energy in degraded soil in northeastern Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2017 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมปอง นิลพันธ์, exนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "GIS-based approach of land suitability of fast growing tree-energy plantations in degraded land, Thailand", 125th Anniversary Congress 2017, 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากผลหมาก", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society 15-17 June 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "Extract of protein hydrolysate from black glutinous rice bran (Oryza sativa Linn.) for application to active ingredient in nano sleeping face mask product", The International Conference on Science and Technology (TICST 2017), 7 - 8 ธันวาคม 2017
2017 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exปวีณา บาดาล, "Development of Prototype Batch Reactor for Torrefied Wood Chip Production", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy conference: Sustainable Management and Partnership 2017, 9 มิถุนายน 2017, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, "การพัฒนาแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลที่ผ่านการย่อยด้วยกรดเพื่อใช้สำหรับการเคลือบฟิล์ม", การนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "วัฏจักรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของอวัยวะสืบพันธุ์ของหญ้าชะเงา (Enhalus acoroides (L.f.) Royle)", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 27 - 28 มีนาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 2
2017 exDr.Masashi Machida, exDr.Ushiwaka, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exDr.Akihiko Kosugi, exDr.Yoshinori Murata, "Method for treating cassava pulp", Kasetsart University, 2017
2017 exMachida, M., exUshiwaka, S., inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exKosugi, A., exMurata, Y., "Method for treating cassava pulp", สิทธิ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (20%) และ JIRCAS (80%), 2017

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2017]