ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2013

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

8

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 38
2013 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, exProf.Dr. Yoshito Ohtani, exAssoc.Prof.Dr. Hideaki Ichiura, "Chemical Composition and Antifungal Property of Eucalyptus camaldulensis Leaf Oils from Thailand", Records of natural products, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 49-53
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene reinforced by cellulose fibers (coir and palm fibers) : effect of fiber surface preparation and fiber content.", J. Adhesion Sci. Technol. , ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2013 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exAkihiko Kosugi, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exRattiya Waeonukul, exChakrit Tachaapaikoon, exPatthra Pason, exYutaka Mori, "Efficient saccharification for non-treated cassava pulp by supplementation of Clostridium thermocellum cellulosome and Thermoanaerobacter brockii b-glucosidase", Bioresource Technology, ปีที่ 132, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 383-386
2013 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exNie, G., exLiu, R., inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exShi, Y., "An alternative approach for the classification of orange varieties based on near infrared spectroscopy", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 87-93
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exChworos, A., "Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte films", RSC Advances, ปีที่ 3, ฉบับที่ 14, มกราคม 2013, หน้า 4745-4749
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, exBeck, J.B., exDirnberger, K., exTirrell, M., exEisenbach, C.D., "Polyelectrolyte molecular weight and salt effects on the phase behavior and coacervation of aqueous solutions of poly(acrylic acid) sodium salt and poly(allylamine) hydrochloride", Macromolecules, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2013, หน้า 2376-2390
2013 exInagaki, T., exSirisomboon, P., exLiu, C., inนางวารุณี ธนะแพสย์, exTsuchikawa, S., "High accuracy rapid prediction and feasibility of on-site nondestructive estimation of Para rubber quality by spectroscopic methods", Journal of Wood Science, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 119-126
2013 exวริฏฐ์ สมุทรนาวี, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exDr.Akihiko Kosugi, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization and production of ?-glucosidase from the plant pathogenic fungi Bipolaris oryzae under solid-state cultivation of vetiver grass using response surface methodology", Journal of Environmental Research and Development, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 1340-1344
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber content", Journal of Adhesion Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exTakenaka, M., exOno, H., exOkadome, H., exSotome, I., exNanayama, K., inนางวารุณี ธนะแพสย์, exIsobe, S., "Distribution of major xanthones in the pericarp, aril, and yellow gum of mangosteen (garcinia mangostana Linn.) fruit and their contribution to antioxidative activity", Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2013, หน้า 984-987
2013 exChu-Ky, S., exVaysse, L., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exLe, T.-M., "Acid adaptation for improvement of viability of Saccharomyces cerevisiae during freeze-drying", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 1468-1473
2013 exAksorn Riengsilchai, inดร.พรพรรณ สิระมนต์, exรศ.ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, "Screening the Potential Oleaginous Yeast Strains for Lipid Accumulation on Glycerol, a By-Product from Biodiesel Production", Advanced Materials Research, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 781-784, กรกฎาคม 2013, หน้า 2445-2451
2013 exSirinnapa Saranwong, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exRon Haff, exSumio Kawano, "Detection of fruit fly eggs and larvae in intact mango by near infrared spectroscopy and imaging", NIR news, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 6-8
2013 exRonald P. Haff, exSirinnapa Saranwong, inนางวารุณี ธนะแพสย์, ex Athit Janhiran, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSumio Kawano, "Automatic image analysis and spot classification for detection of fruitfly infestation in hyperspectral images of mangoesRonald", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 86, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 23-28
2013 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Thermoplastic Starch (TPS)/PLA Green Composite: Mechanical, Viscosity and Water Resistance Properties.", J. Thermo. Compos., ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มิถุนายน 2013, หน้า 1-13
2013 exHaff, R.P., exSaranwong, S., inนางวารุณี ธนะแพสย์, exJanhiran, A., inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exKawano, S., "Automatic image analysis and spot classification for detection of fruit fly infestation in hyperspectral images of mangoes", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 86, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 23-38
2013 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exRodkamnerd, S., "Xylitol obtained by fermentation of hydrolysate from steam explosion of Vetiveria zizanioides nash", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013, หน้า 115-121
2013 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exSiwichai, S., inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureus", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 53-59
2013 exธ๊รารัตน์ แช่มชัยพร, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Selection of the Most Appropriate Coating Particle Film for Improving Photosynthesis in Mango", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 323-332
2013 exWang, F., inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exWang, B., "Advertisement Click-Through Rate Prediction using Multiple Criteria Linear Programming Regression Model", Procedia Computer Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 803-811
2013 exKunagorn, N, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "An Efficient Protocol for Elimination of Canna Yellow Mottle Badnavirus (CaYMV) in Canna (Canna indica) Plantlets Cultured In Vitro", IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2013, หน้า 481-481
2013 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exChaiyut, J., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exBonfils, F., exSainte-Beuve, J., exDubreucq, E., exVaysse, L., "Lipid compositions of latex and sheet rubber from Hevea brasiliensis depend on clonal origin", European Journal of Lipid Science and Technology, ปีที่ 115, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013, หน้า 1021-1031
2013 exBerhanu, T., inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exAbebe, G., inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Supplementation of meal concentrate on growth and subsequent reproductive performances of Woyto-Guji goats", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 74-84
2013 inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, exThongpradis, P., exKlinsupa, W., inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Fermentation and quality of yellow pigments from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutant", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2013, หน้า 8895-8902
2013 exSunthornvarabhas, J., inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exChase, G.G., exKim, H.-J., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical structure behavior to wettability of electrospun poly(lactic acid)/polysaccharide composite nanofibers", Advanced Composite Materials, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2013, หน้า 401-409
2013 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Wood degradation and optimized laccase production by resupinate white-rot fungi in Northern Thailand.", BioResources, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2013, หน้า 6342-6360
2013 exChamchaiyaporn, T., inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exHenpitak, C., "Effects of kaolin clay coating on mango leaf gas exchange, fruit yield and quality", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 479-491
2013 exPeera Yomwan, exChunxiang Cao, exPreesan Rakwatin, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, exRong Tian, exApitach Saokarn, "A study of waterborne diseases during flooding using Radarsat-2 imagery and a back propagation neural network algorithm", Geomatics, Natural Hazards and Risk, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 1-19
2013 exจุฑารัตน์ ขำชุ่ม, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "A feasibility study of oil content and fatty acid composition of seed powder and seed oil of Pongamia pinnata by near infrared spectroscopy", Science Asia, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2013, หน้า 384-391
2013 exWattanaprasert, S., exSrzednicki, G., exBorompichaichartkul, C., inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Process modification of potential thai economical tuber crop to be used in microencapsulation for nutraceutical products", Acta Horticulturae, ปีที่ 1011, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2013, หน้า 163-168
2013 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exAkihiko Kosugi, exTakamitsu Arai, exYutaka Mori, exYoshinori Murata, "Ethanol production from cassava pulp by a newly isolated Kluyveromyces marxianus TISTR 5925 strain at high temperature", AIMS Energy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ตุลาคม 2013, หน้า 3-16
2013 exLertphanich, S, exWansuksri, R, exTran, T, exDa, G, exNga, LH, exDufour, D, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Comparative study on physicochemical properties of ensete and water caltrop with other root, tuber, and legume starches", STARCH-STARKE, ปีที่ 65, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1038-1050
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 15-19
2013 exThongpet, C., exWisunthorn, S., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exVaysse, L., exBonfils, F., exNakason, C., "Effect of rubber clone on fatty acid composition and properties of air dried sheet", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 194-197
2013 inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDubreucq, E., exLecomte, J., exVaysse, L., "A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturation", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 410-414
2013 exAhmed Seid Ali, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth, Biomass Productivity and Energy Characteristics ofProsopis julifl ora (Sw.) DC. and Leucaena leucocephala (Lam.)De Wit in Afar Region, Ethiopia", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 663-674
2013 inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exFelekech Lemecha, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, "Survey of Goat Feed Sources and Supplementsin Central Rift Valley of Ethiopia", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 712-719
2013 inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, exFelekech Lemecha, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exAbule Ebro, "Effects of Feeding Graded Levels of Whole Cottonseed on BloodSerum Parameters of Arsi-Bale Growing Male Goats", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 835-843
Publish Year National Journal 3
2013 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กระดาษแก่นตะวัน", เคหการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 199-208
2013 inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและเอนไซม์ไลเปสของผลมะพร้าวอ่อน ในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 61-64
2013 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายเดชา ดวงนามล, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การรวบรวมแหล่งพันธุกรรมของหยีน้ำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 110-1108

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 36
2013 exChutarat Khamchum, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "Rapid properties analysis of Pongamia Pinnata seed oil by near-infrared spectroscopy, a potential bioful crop", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013(PACCON2013), 23 - 25 มกราคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exAksorn Riengsilchai, inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening the potential oleaginous yeast strains for lipid accumulation on glycerol, a by-product from biodiesel production", 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, 6 - 7 กรกฎาคม 2013, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inนางวารุณี ธนะแพสย์, "The history of near infrared spectroscopic analysis in Thailand: Past, Present and Future", Proceedings of the 28th NIR forum, 6 - 9 มีนาคม 2013, ญี่ปุ่น
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, exRivaton, A., exS. Th?rias, exJ.L. Gardette, "Durability of cellulose fiber-polyethylene composites in conditions of photooxidation", Frontiers in Polymer Science 2013, 21 - 23 พฤษภาคม 2013, ราชอาณาจักรสเปน
2013 exMiss Darunwan Chuenbubpar, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Boosaree Titapiwatanakun, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "The Detoxification of the Reducing Sugar from the Hydrolyzed Banana Peel (Musasapientum Linn.)", The 4th Regional AFOB symposium 2013, 17 - 19 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, exนางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ, exนางสาวลัฐิกา วิมลศิริ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid NIR method for determination of moisture, protein and fat content in Thai fermented pork sausages during refrigerated storage", 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 8 - 12 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exนางสาวลัฐิกา วิมลศิริ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Feasibility of NIR Spectroscopy for Non-Destructive Determination of Moisture, Protein and Fat Content of Rice Cake Doughnuts", 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore, 8 - 12 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.นงณพชร คุณากร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "An Efficient Protocol for Elimination of Canna Yellow Mottle Badnavirus (CaYMV) in Canna (Canna indica) Plantlets Cultured In Vitro", 2013 In Vitro Biology Meeting., 15 - 19 มิถุนายน 2013, Providence โรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา
2013 exNatchar Mahannop, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exLalita Khacharat, "Optimization of cultivation parameters for higher lovastatin production by Monascus purpureus", 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future Food Demands: Security & Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exSuwanthai, W., inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Calcium methoxide synthesis from quick lime using as solid catalyst in refined palm oil biodiesel production", 2013 3rd International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT 2013, 25 กันยายน 2013
2013 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Non destructive technique for quality detection of fruits and vegetables", Postharvest losses and food waste conference 2013: Capturing productivity along the value chain, 27 พฤศจิกายน 2013, Perak มาเลเซีย
2013 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exนิติ เติมเศชยานนท์, exทศพล อุมะมาติ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Alternative technique for quality evaluation of cassava chip using NIRS", International Process Analytics & Control Congress (IPAC2013), 27 - 29 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exSatoru Ushiwaka, exMasato Takeuchi, exKazuyuki Higashino, exMasashi Machida, "Development of a New Ethanol Production Process Utilizing Cassava Pulp from Starch Factory as a Raw Material", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exAkihiko Kosugi, exTakamitsu Arai, exYutaka Mori, exYoshinori Murata, "Comparison of SSF and SHF processes from cassava pulp for Ethanol Production by Thermotolerant yeast at High Temperature", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exนางสาวนิศาชล ปักการะโน, exนางสาวอุมาพร อมรธีระกุล , inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Tannase production by Aspergillus niger SOI017 under solid- state fermentation (SSF) from oil palm empty fruit bunch", The 1 st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security 2013 , 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, ิิกรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายภัทร คมกมล, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "Ethanol Production from Oil Palm Trunk in Thailand", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวปภัสสรา แสงธนู, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ethanol Production from Sargassum sp. by a Simultaneous Saccharification and Fermentation Process", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exThongpet, C., exWisunthorn, S., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exVaysse, L., exBonfils, F., exNakason, C., "Effect of rubber clone on fatty acid composition and properties of air dried sheet", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
2013 inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDubreucq, E., exLecomte, J., exVaysse, L., "A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturation", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
2013 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
2013 exAkatta Lumprom, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Cooking Methods on Azuki Bean Flour and Its Properties on Layer Cake Quality", ASEAN Food Conference ครั้งที่ 13, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exนายประจักษ์ แอกทอง, exนายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, "Green Production of Natural Bamboo Fibers for Textiles", 2013 International Textiles & Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Charcoal production and utilization in Thailand", The 1st FOREBIOM Workshop: Potentials of Biochar to mitigate climate change, 4 - 5 เมษายน 2013, สาธารณรัฐออสเตรีย
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exKanokwan Rungsanthien, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exSiriwat RADABUTRA, exSombat THANAWAN, exMarie-France Vallet, exMichel NARDIN, exKarine Mougin, "Effect of Non-Rubber Components on Properties of Sulphur Crosslinked Natural Rubbers", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 - 6 กันยายน 2013, Diamond Plaza Hotel สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 exนางสาวสวรรยา เม้งเกร็ด, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Preparation of microcrystalline cellulose from destarched cassava pulp", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exดร.ศิริธร เลิศพานิช, exนายภควัฒน์ เลาคา, exนายนิติ เติมเวชศยานนท์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Rheology properties of acid-thinned cassava starch and high amylose starch blends", Starch Update 2013: The International Conference on Starch Technology , 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exลลิตา คชารัตน์, exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exณัชชา มหรรณพ, "Effect of Rice Variety in Thailand on Lovastain Production and Antioxidant Activity of Red Yeast Rice", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ
2013 exYoshinori Murata, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exHatairat Dangjarean, exAkiko Hirooka, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Acid stress responses in Thermotolerant Yeast,Kluyveromyces marxianus at High Temperature", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exAkiko Hirooka, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exHatairat Dangjarean, exYoshinori Murata, "Growth inhibition of Kluyveromyces marxianus TISTR5925 under high temperature.", 10th Biomass-Asia Workshop "Biomass Refinery to Community and Industrial Applications" , 5 - 6 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Isolation of Bacterial Strains Capable of Converting Biodiesel-Derived Raw Glycerol Into Biosurfactant", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Application of layer by layer deposition (LBL) of oppositely charged polyelectrolyte on silk fibre.", 2013 International Textiles and Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, exAskanian, H., exFlorence Delor-Jestin, exVincent Verney, "Performance assessments of biocomposites based on palm fibre or pineapple leaf fibre and polyolefins.", The 6th International Wood fibre Polymer Composites Symposium , 23 - 24 กันยายน 2013, Biarritz สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 exศศิกานต์ บุญคำ, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exKiyohiko Nakasaki, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Preparation and physico-chemical properties of hydrogels from carboxymethyl cassava starch crosslinked with citric acid", International Conference on Experimental Mechanics 2013 and Twelfth Asian Conference on Experimental Mechanics, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exKarine Mougin, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exPierre PONTHIAUX , exJean-Pierre. C?lis, exกนกวรรณ รุ่งสันเทียะ, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exสิริวัฒน์ ระดาบุตร, exสมบัติ ธนะวันต์, exMarie-France VALLAT, exMichel NARDIN, "Effect of non-rubber components on frictional properties of sulphur crosslinked natural rubbers", RubberCon 2013, 16 - 18 ธันวาคม 2013, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 18
2013 exดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exAusa Sodamook, exSupassorn Keaklin, exJanyaporn Yuenying, exPakawadee Srisanga , exKhanitta Meepradit, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "In vitro anti-melanogenesis on murine melanoma cell line (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of Hypoxis aurea Lour. leave extracts.", The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life , 18 มีนาคม 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, "เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว", สรุปการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนอนงความต้องการเร่งด่วนของประเทศด้านมันสำปะหลังประจำปีงบประมาณ 2555, 21 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและเอนไซม์ไลเปสของผลมะพร้าวอ่อน ในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exศุภัทรกาญจน์ แนวณรงค์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะเต๊ะสเปรด", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exปริณดา ศักดิ์ธนากูล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณไอโฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555, 3 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , exนายนิติ เติมเวศชยานนท์, exนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร , inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนายประภาส ช่างเหล็ก, exน.ส.ศรัณยา ศรีรัตนะ , "การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร", การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555, 3 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exองค์อร กล่ำเจริญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การทานายค่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านรสหวานโดยรวม, รสเปรี้ยวโดยรวมและค่าความแน่นเนื้อของมะม่วงด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "ANTIBACTERIAL BAGASSE PAPER BASED ON LACCASE-MEDIATED GRAFTING OF CLOVE AND CINNAMON EXTRACTS", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exสมาน ณ ลำปาง, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, exขจร สุริยะ, exปราโมทย์ สุขสถิตย์, "การเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2556, 6 พฤศจิกายน 2013, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exเชาวนี มีหวัง, "การศึกษาศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมเชื้อรา สาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคผิวหนังของน้ำมันหอมระเหยทีทรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exFlorence Delor-Jestin, "การย่อยสลายได้ด้วยแสงและความร้อนของคอมพอสิทของพอลีเอทิลีนและเส้นใยปาล์ม", การประชุมทางวิชการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Mathematical modeling of thermal-pH stability and activity of invertase and ?-fructofuranosidase from Aspergillus niger TISTR 3570", Seminar on Natural Resources and Adaptation to the Global Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "Optimization of ethanol production from Acacia sp. using Response surface methodology (RSM)", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tannin from Jatropha curcas L. hulls and its antioxidant activity", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, "Tannin extraction from the bark of Rhizophora spp., a residue from charcoal production, for environment-friendly wood adhesive applications", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2013 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, "แผ่นป้องกันเชื้อรา", Kasetsart University, 2013
2013 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "กรรมวิธีการผลิตกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนั้น", Kasetsart University, 2013
2013 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "กรรมวิธีการผลิตเยื่อปอสาโดยไม่ใช้ความร้อน", Kasetsart University, 2013

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 2
2013 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exดร.ดรุณี ศรีชนะ, exนายพนาวัลย์ ธงสันเทียะ, "กรรมวิธีการผลิตเอธานอลจากหญ้าพืชอาหารสัตว์", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013
2013 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนางดรุณี ศรีชนะ, exนายพนาวัลย์ ธงสันเทียะ, "กรรมวิธีการผลิตเอธานอลจากหญ้าพืชอาหารสัตว์หมัก", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2013]