Conference

Article
การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย
Conference
The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013
Class
นานาชาติ
Date
13 - 14 มิถุนายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-