Conference

Article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณไอโฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (ISBN: 9786162780707)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-