Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2534
 • นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2541
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
 • M.Sc. (Bioresources and Production Science ), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2546
 • Ph.D. (Bioresources and Production Science), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2549

Expertise Cloud

anaerobic digestionBioenergybiogasbody weight estimationCarcass qualitycashew nut shell liquidCo-digestioncow dungDairy steersdigestibilityeconomic returnenzyme activityfecesFeedlotFiber digestionGrassGreenhouse gasinoculationKamphaeng Saen beefKamphaeng saen beef cattleKamphaengsaen cattleLeucaena leucocephalalinear measurementmeat qualityMethanenapier grasspalm oilperformancepineapple stemproduction performanceproteinRenewable energyRumen FermentationRuminococcus albus KU-F152Ruminococcus flavefaciensSelenomonas ruminantium S137Swamp buffaloswamp buffaloesThai native cattlewater hyacinthweedกระบือคุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมโคนมเพศผู้โคนมเพศผู้ตอนโคเนื้อโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนต้นทุนการผลิตนมผงเทียมนมเหลือจากกระบวนการแปรรูปน้ำนมโคน้ำนมเหลือทิ้งจากการกระบวนการแปรรูปน้ำนมเหลือทิ้งจากการแปรรูปน้ำนมโคนิเวศน์วิทยาของกระเพาะรูเมนนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนเนื้อโคเนื้อโคคุณภาพเนื้อโคคุณภาพสูงเนื้อโคนมคุณภาพสูงบาร์หมันโคลูกผสมวากิวแบคทีเรียแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยพลังงานชีวภาพฟางข้าวภาวะโลกร้อนมีเทนมูลโคย่อยสลายระดับของอาหารข้นระดับโปรตีนระดับโปรตีนหยาบระยะเวลาในการตอนแร่ธาตุก้อนลักษณะซากลูกกระบือลูกโคนมเพศผู้ลูกโคนมเพศเมียวัชพืชสมรรถภาพการขุนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสรีระวิทยาสัตว์เคี้ยวเอื้องสิ่งแวดล้อมหญ้าขนหญ้าเนเปียร์หญ้าเนเปียร์หมักห้องสมุดยีน 16S rDNAอะฟลาทอกซินอาหารอาหารข้นอัดก้อนอาหารโคเนื้ออาหารปลอดภัยอาหารผสมครบส่วนอาหารสัตว์อินทรีย์อาหารหมักผสมเสร็จเอนไซม์เซลลูเลสแอสเปอร์จิรัส ฟลาวาส

Interest

จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , การผลิตโคเนื้อและโคนม, การผลิตก๊าซชีวภาพ

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 79 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 7 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Synergistic fibrolysis in the rumen by cellulolytic Ruminococcus flavefaciens and non-cellulolytic Selenomonas ruminantium: Evidence in defined culturesSawanon S., Kobayashi Y.2006Animal Science Journal
77(2),pp. 208-214
29
2Evidence for the possible involvement of Selenomonas ruminantium in rumen fiber digestionSawanon S., Sawanon S., Koike S., Kobayashi Y.2011FEMS Microbiology Letters
325(2),pp. 170-179
29
3Body measurements of male Kamphaengsaen beef cattle as parameters for estimation of live weightSawanon S., Boonsaen P., Innuruk P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(3),pp. 428-434
13
4Methane production from napier grass by co-digestion with cow dungSawanon S., Sangsri P., Leungprasert S., Sinbuathong N.2017Lecture Notes in Energy
33,pp. 169-180
9
5Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigsKrutthai N., Vajrabukka C., Markvichitr K., Choothesa A., Thiengtham J., Sawanon S., Kaewtapee C., Bunchasak C.2015Czech Journal of Animal Science
60(3),pp. 123-131
8
6Effects of protein levels and energy sources in total mixed ration on feedlot performance and carcass quality of Kamphaeng Saen steersBoonsaen P., Soe N.W., Maitreejet W., Majarune S., Reungprim T., Sawanon S., Sawanon S.2017Agriculture and Natural Resources
51(1),pp. 57-61
7
7Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciens OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Boonsaen P., Kinjo M., Sawanon S., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2018Animal Science Journal
89(2),pp. 377-385
5
8Selection of plant oil as a supplemental energy source by monitoring rumen profiles and its dietary application in Thai crossbred beef cattleMatsuba K., Padlom A., Khongpradit A., Boonsaen P., Thirawong P., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
32(10),pp. 1511-1520
5
9Methane production from napier grass by two-stage anaerobic digestionSinbuathong N., Sangsil Y., Leungprasert S., Sawanon S.2016International Journal of Global Warming
10(4),pp. 423-436
4
10Pineapple stem by-product as a feed source for growth performance, ruminal fermentation, carcass and meat quality of Holstein steersHattakum C., Kanjanapruthipong J., Nakthong S., Wongchawalit J., Piamya P., Sawanon S., Sawanon S.2019South African Journal of Animal Sciences
49(1),pp. 147-155
3
11Effect of cashew nut shell liquid feeding on fermentation and microbiota in the rumen of Thai native cattle and swamp buffaloesKonda S., Onodera R., Kanchanasatit E., Boonsaen P., Sawanon S., Nagashima K., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Livestock Science
226,pp. 99-106
3
12Biogas production in semi-continuous-flow reactors using fresh water hyacinth from the Chao Phraya RiverSinbuathong N., Kratay W., Sombat N., Leungprasert S., Sawanon S.2019International Journal of Global Warming
17(3),pp. 252-265
2
13Effects of concentrate levels and pineapple stem on growth performance, carcass and meat quality of dairy steersPintadis S., Boonsaen P., Hattakum C., Homwong N., Sawanon S.2020Tropical Animal Health and Production
52(4),pp. 1911-1917
2
14Cutting interval of Napier grass affecting methane yield in anaerobic digestionSinbuathong N., Sangsil Y., Sawanon S.2018International Journal of Global Warming
14(3),pp. 288-300
2
15Biogas production from Napier grass at various cutting intervalsSinbuathong N., Sangsil Y., Sawanon S.2016Green Energy and Technology
PartF2,pp. 375-385
2
16Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureusJuntanam T., Juntanam T., Thiengtham J., Sawanon S., Tudsri S., Siwichai S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(1),pp. 53-59
2
17Studies on fibrolytic bacterium Butyrivibrio fibrisolvens isolated from sheep rumenSawanon S., Kobayashi Y.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
29(2),pp. 351-361
1
18Biogas production from sunn hempSinbuathong N., Khun-Anake R., Sawanon S.2019International Journal of Global Warming
19(1-2),pp. 24-36
1
19Isolation and partial characterization of ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Poonko S., Kanjanapruetipong J., Wongchawalit J., Phiriyangkul P., Sawanon S., Sawanon S.2019Buffalo Bulletin
38(2),pp. 311-325
0
20Use of coculture fibrolytic ruminococcus albus KU-F152 and non-fibrolytic selenomonas ruminantium S137 for improving fiber digestibility and nutrition values of rice straw and para grass in in vitro ruminal fermentationPiamya P., Hattakum C., Hattakum C., Chiang H., Sawanon S., Sawanon S.2017Buffalo Bulletin
36(4),pp. 639-652
0
21Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance of fattening cattleKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Suzuki Y., Koike S., Sawanon S., Kobayashi Y.2020Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
91(1),pp. e13459
0
22Feeding cashew nut shell liquid decreases methane production from feces by altering fecal bacterial and archaeal communities in Thai local ruminantsTamori K., Tamori K., Matsunaga B., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Nagashima K., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
92(1),pp. e13569
0
23Cashew nut shell liquid potentially mitigates methane emission from the feces of Thai native ruminant livestock by modifying fecal microbiotaNarabe C., Kamiyama S., Saito M., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
92(1)
0