Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผลิตสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  buffalocarcass characteristicscashew nut shell liquidCattle smart farmingClostridium bifermentanscorn silageCultivarDairy steersdefence movementsdigestibilityDNA markereconomic returnFeedlotfiber digestionFibrolytic bacteriainoculationmeat qualitymethanepalm oilpineapple stemproduction performancerumen bacteriaRumen FermentationRumen MicrobesRumen microbiotaRuminantRuminococcus albusRuminococcus albus KU-F152Ruminococcus flavefaciensSelenomonas ruminantium S137smart devices and systemstarchstarch from pineapple stemsSwamp buffaloswamp buffaloesThai native cattleคุณค่าทางโภชนะคุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อและโคเครื่องหมายพันธุกรรมโคโคกำแพงแสนโคนมเพศผู้โคนมเพศผู้ขุนโคนมเพศผู้ตอนโคเนื้อลูกผสมวากิว?กำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว ? กำแพงแสนโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมนต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักต้นทุนการผลิตไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนนมผงเทียมน้ำนมเหลือทิ้งจากการกระบวนการแปรรูปน้ำนมเหลือทิ้งจากการแปรรูปน้ำนมโคนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนเนื้อโคคุณภาพเนื้อโคคุณภาพสูงเนื้อโคนมคุณภาพสูงบาร์หมันโคลูกผสมวากิวแบคทีเรียไม่ย่อยเยื่อใยแบคทีเรียย่อยเยื่อใยใบมันสำปะหลังใบมันาำปะหลังปริมาณการกินอาหารปริมาณการกินอาหารข้นปริมาณอาหารข้นที่กินได้แป้งจากลำต้นสับปะรดผลผลิตหัวมันพันธุ์พื้นที่นาดอนเพศฟางข้าวฟาร์มโคอัจฉริยะโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ระดับของอาหารข้นระดับโปรตีนระดับโปรตีนหยาบแร่ธาตุก้อนลักษณะซากลูกโคนมเพศผู้ลูกโคนมเพศเมียวัตถุดิบสมรรถภาพการขุนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสรีระวิทยาสัตว์เคี้ยวเอื้องหญ้าขนหญ้าเนเปียร์หมักห้องสมุดยีน 16S rDNAแหล่งโปรตีนอาหารสัตว์อัตราการใส่ปุ๋ย Cassava leafอาหารปลอดภัยอาหารผสมครบส่วนอาหารสัตว์อุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ

  Interest

  โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, การผลิตโคเนื้อ, จุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมน

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Body measurements of male Kamphaengsaen beef cattle as parameters for estimation of live weightSawanon S., Boonsaen P., Innuruk P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(3),pp. 428-434
   12
   2Effects of protein levels and energy sources in total mixed ration on feedlot performance and carcass quality of Kamphaeng Saen steersBoonsaen P., Soe N.W., Maitreejet W., Majarune S., Reungprim T., Sawanon S., Sawanon S.2017Agriculture and Natural Resources
   51(1),pp. 57-61
   6
   3Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciens OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Boonsaen P., Kinjo M., Sawanon S., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2018Animal Science Journal
   89(2),pp. 377-385
   4
   4Effect of cashew nut shell liquid feeding on fermentation and microbiota in the rumen of Thai native cattle and swamp buffaloesKonda S., Onodera R., Kanchanasatit E., Boonsaen P., Sawanon S., Nagashima K., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Livestock Science
   226,pp. 99-106
   2
   5Selection of plant oil as a supplemental energy source by monitoring rumen profiles and its dietary application in Thai crossbred beef cattleMatsuba K., Padlom A., Khongpradit A., Boonsaen P., Thirawong P., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   32(10),pp. 1511-1520
   2
   6Fibrolytic bacterium isolated from buffalo rumen phylogenetically closely related to butyrivibrios and pseudobutyrivibriosPoonko S., Boonsaen P., Sawano S., Sawano S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(4),pp. 547-559
   2
   7Effects of concentrate levels and pineapple stem on growth performance, carcass and meat quality of dairy steersPintadis S., Boonsaen P., Hattakum C., Homwong N., Sawanon S.2020Tropical Animal Health and Production
   52(4),pp. 1911-1917
   1
   8Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance of fattening cattleKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Suzuki Y., Koike S., Sawanon S., Kobayashi Y.2020Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
   91(1),pp. e13459
   0
   9Isolation and partial characterization of ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Poonko S., Kanjanapruetipong J., Wongchawalit J., Phiriyangkul P., Sawanon S., Sawanon S.2019Buffalo Bulletin
   38(2),pp. 311-325
   0