Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผลิตสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  buffalocarcass characteristicscashew nut shell liquidEffective degradabilityfecesfeedlotfiber digestionfibrolytic bacteriaGas productioninoculationmeat qualityMethaneNylon bag techniquePalm oilpineapple stemPineapple stem starchproduction performancerumen bacteriarumen fermentationRuminantRuminococcus albusRuminococcus albus KU-F152Ruminococcus flavefaciensSelenomonas ruminantium S137Silage cornsmart devices and systemstarchstarch from pineapple stemsSwamp buffaloswamp buffaloesThai native cattleThai-native X Kamphaeng Saen CrossbreedVarietyvolatile fatty acidWagyu ? Thai Holstein Friesian crossbredWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedWhole crop rice silageYieldกรดไขมันระเหยง่ายกระบือ แบคทีเรียย่อยเยื่อใย ความหลากหลาย กระเพาะรูเมนกระบือปลักกระเพาะรูเมนการตอนการตัดการปลูกถ่ายเชื้อการปลูกถ่ายแบคทีเรียการผลิตแก๊สการผลิตโคเนื้อการย่อยได้ปรากฎการหมักการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนไก่เนื้อข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักข้าวโพดหมักความเครียดจากความร้อนในโคความนุ่มของเนื้อความพึงพอใจของผู้บริโภคความสามารถในการย่อยสลายความสามารถในการย่อยสลายได้คำสำคัญ: โคลูกผสมวากิว ? ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนคุณค่าทางโภชนะคุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อและโคเครื่องหมายพันธุกรรมโคโคกำแพงแสนโคขุนโคขุนกำแพงแสนโคนมเพศผู้โคนมเพศผู้ขุนโคนมเพศผู้ตอนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคเนื้อลูกผสมวากิว?กำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนโคฟินโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว ? กำแพงแสนโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมนต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักต้นทุนการผลิตเทคนิคถุงไนลอนไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนนมผงเทียมน้ำนมเหลือทิ้งจากการกระบวนการแปรรูปน้ำนมเหลือทิ้งจากการแปรรูปน้ำนมโคน้ำมันปาล์มนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนเนื้อโคคุณภาพฟางข้าวระดับโปรตีนลักษณะซากสมรรถภาพการขุนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสัตว์เคี้ยวเอื้องอาหารปลอดภัย

  Interest

  โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, การผลิตโคเนื้อ, จุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 40.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องฟาร์มโคเนื้อและกระบือ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
    • ฟาร์มโคเนื้อและกระบือ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciens OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Boonsaen P., Kinjo M., Sawanon S., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2018Animal Science Journal
   89(2),pp. 377-385
   5
   2Isolation and partial characterization of ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Poonko S., Kanjanapruetipong J., Wongchawalit J., Phiriyangkul P., Sawanon S., Sawanon S.2019Buffalo Bulletin
   38(2),pp. 311-325
   0
   3Effects of protein levels and energy sources in total mixed ration on feedlot performance and carcass quality of Kamphaeng Saen steersBoonsaen P., Soe N.W., Maitreejet W., Majarune S., Reungprim T., Sawanon S., Sawanon S.2017Agriculture and Natural Resources
   51(1),pp. 57-61
   7
   4Selection of plant oil as a supplemental energy source by monitoring rumen profiles and its dietary application in Thai crossbred beef cattleMatsuba K., Padlom A., Khongpradit A., Boonsaen P., Thirawong P., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   32(10),pp. 1511-1520
   6
   5Feeding cashew nut shell liquid decreases methane production from feces by altering fecal bacterial and archaeal communities in Thai local ruminantsTamori K., Tamori K., Matsunaga B., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Nagashima K., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
   92(1),pp. e13569
   1
   6Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance of fattening cattleKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Suzuki Y., Koike S., Sawanon S., Kobayashi Y.2020Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
   91(1),pp. e13459
   3
   7Fibrolytic bacterium isolated from buffalo rumen phylogenetically closely related to butyrivibrios and pseudobutyrivibriosPoonko S., Boonsaen P., Sawano S., Sawano S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(4),pp. 547-559
   2
   8Body measurements of male Kamphaengsaen beef cattle as parameters for estimation of live weightSawanon S., Boonsaen P., Innuruk P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(3),pp. 428-434
   17
   9Effect of cashew nut shell liquid feeding on fermentation and microbiota in the rumen of Thai native cattle and swamp buffaloesKonda S., Onodera R., Kanchanasatit E., Boonsaen P., Sawanon S., Nagashima K., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Livestock Science
   226,pp. 99-106
   10
   10Cashew nut shell liquid potentially mitigates methane emission from the feces of Thai native ruminant livestock by modifying fecal microbiotaNarabe C., Kamiyama S., Saito M., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
   92(1)
   0
   11Effects of concentrate levels and pineapple stem on growth performance, carcass and meat quality of dairy steersPintadis S., Boonsaen P., Hattakum C., Homwong N., Sawanon S.2020Tropical Animal Health and Production
   52(4),pp. 1911-1917
   4
   12Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy FieldChotchutima S., Boonsaen P., Jenweerawat S., Pleangkai S., Romkaew J., Jompuk C., Sarobol E., Tudsri S.2022Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   21(1)
   0