Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผลิตสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Beef cattlebuffalocarcass characteristicscashew nut shell liquideconomic returnEffective degradabilityfecesFeedlotfeedlot performanceFiber digestionfibrolytic bacteriaGas productiongrowth performanceinoculationKamphaeng Saen steersKamphaengsaen cattleLeucaena silagelinear measurementmeatmeat qualitymeat quality and cattlemetabolismMethaneMicrobiotaNylon bag techniquePalm Oilphysiologypineapple stemPineapple stem starchproduction performancerumen bacteriarumen fermentationRuminantRuminococcus flavefaciensSelenomonas ruminantium S137swamp buffaloswamp buffaloesThai native cattleThai-native X Kamphaeng Saen CrossbreedVarietyVolatilevolatile fattyvolatile fatty acidWagyu ? Thai Holstein Friesian crossbredWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedWhole crop rice silagewhole rice crop silageYieldกรดไขมันระเหยง่ายกระถินหมักกระบือ แบคทีเรียย่อยเยื่อใย ความหลากหลาย กระเพาะรูเมนกระบือปลักกระเพาะรูเมนกากสับปะรดหมักการตอนการตัดการแทะเล็มการปลูกถ่ายเชื้อการปลูกถ่ายแบคทีเรียการผลิตแก๊สการผลิตโคเนื้อการย่อยได้ปรากฎการสลายในกระเพาะรูเมนการหมักการหมักในกระเพาะรูเมนการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนแกะไก่เนื้อข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักข้าวโพดหมักความเครียดจากความร้อนในโคความถี่ในการเก็บเกี่ยวความนุ่มของเนื้อความพึงพอใจของผู้บริโภคความสามารถในการย่อยสลายความสามารถในการย่อยสลายได้คำสำคัญ: โคลูกผสมวากิว ? ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนคุณค่าทางโภชนะคุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้โคนมเพศผู้ตอนโคพันธุ์กำแพงแสนต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักต้นข้าวโพดฝักอ่อนหมักต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองไขมันเต็มเทคนิคถุงไนลอนน้ำมันปาล์มดิบเนื้อโคคุณภาพฟางข้าวระดับโปรตีนลักษณะซากสมรรถภาพการขุนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสัตว์เคี้ยวเอื้องหญ้าเนเปียร์หมักอาหารปลอดภัยอาหารสัตว์

  Interest

  โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์, การผลิตโคเนื้อ, จุลินทรีย์วิทยาในกระเพาะรูเมน

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 40.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องฟาร์มโคเนื้อและกระบือ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ฟาร์มโคเนื้อและกระบือ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Body measurements of male Kamphaengsaen beef cattle as parameters for estimation of live weightSawanon S., Boonsaen P., Innuruk P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 428-434
  23
  2Effect of cashew nut shell liquid feeding on fermentation and microbiota in the rumen of Thai native cattle and swamp buffaloesKonda S., Onodera R., Kanchanasatit E., Boonsaen P., Sawanon S., Nagashima K., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Livestock Science
  226,pp. 99-106
  16
  3Effects of protein levels and energy sources in total mixed ration on feedlot performance and carcass quality of Kamphaeng Saen steersBoonsaen P., Soe N.W., Maitreejet W., Majarune S., Reungprim T., Sawanon S., Sawanon S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 57-61
  15
  4Selection of plant oil as a supplemental energy source by monitoring rumen profiles and its dietary application in Thai crossbred beef cattleMatsuba K., Padlom A., Khongpradit A., Boonsaen P., Thirawong P., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(10),pp. 1511-1520
  12
  5Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance of fattening cattleKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Suzuki Y., Koike S., Sawanon S., Kobayashi Y.2020Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
  91(1),pp. e13459
  10
  6Effects of concentrate levels and pineapple stem on growth performance, carcass and meat quality of dairy steersPintadis S., Boonsaen P., Hattakum C., Homwong N., Sawanon S.2020Tropical Animal Health and Production
  52(4),pp. 1911-1917
  7
  7Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciens OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Boonsaen P., Kinjo M., Sawanon S., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2018Animal Science Journal
  89(2),pp. 377-385
  7
  8Fibrolytic bacterium isolated from buffalo rumen phylogenetically closely related to butyrivibrios and pseudobutyrivibriosPoonko S., Boonsaen P., Sawano S., Sawano S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 547-559
  3
  9Feeding cashew nut shell liquid decreases methane production from feces by altering fecal bacterial and archaeal communities in Thai local ruminantsTamori K., Tamori K., Matsunaga B., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Nagashima K., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
  92(1),pp. e13569
  3
  10Cashew nut shell liquid potentially mitigates methane emission from the feces of Thai native ruminant livestock by modifying fecal microbiotaNarabe C., Kamiyama S., Saito M., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
  92(1)
  2
  11Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy FieldChotchutima S., Boonsaen P., Jenweerawat S., Pleangkai S., Romkaew J., Jompuk C., Sarobol E., Tudsri S.2022Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  21(1)
  1
  12Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradabilityKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Buaphan S., Maitreejit W., Karnjanasirm K., Sawanon S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 277-286
  1
  13Evaluation of pineapple stem starch as a substitute for corn grain or ground cassava in a cattle feedlot for 206 or 344 days: feedlot performance, carcass characteristics, meat quality, and economic evaluationKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Matsuba K., Kobayashi Y., Sawanon S.2022Tropical Animal Health and Production
  54(4)
  0
  14The Use of “Tail-Pedometers” to Evaluate the Impact of Dipterans in Feeder CattleDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Thaisungnoen K., Chalermwong P., Nevot A., Nevot A., Fossaert C., Fossaert C., Lucas A., Lucas A., Onju S., Boonsaen P., Jittapalapong S.2022Insects
  13(7)
  0
  15Effect of Rumen-Protected Glucose Supplementation on Feedlot Performance, Carcass Characteristics, and Meat Quality of Kamphaeng Saen SteersTong P., Boonsaen P., Thirawong P., Khongpradit A., Sawanon S., Buaphan S.2024Tropical Animal Science Journal
  47(2),pp. 197-205
  0
  16Isolation and partial characterization of ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Poonko S., Kanjanapruetipong J., Wongchawalit J., Phiriyangkul P., Sawanon S., Sawanon S.2019Buffalo Bulletin
  38(2),pp. 311-325
  0