ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์วิทยาและชีวโมเลกุลทางสัตว์
LAMB
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์วิทยาและชีวโมเลกุลทางสัตว์

LAMB

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.สุริยะ สะวานนท์

Email: agrsusa@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-892

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ฺ

Email: fagrccc@ku.ac.th

 

ผศ.นิติพงศ์ หอมวงษ์

Email: agrnph@ku.ac.th

Phone Number: 034351892

ผศ.ภูมพงศ์ บุญแสน

Email: fagrppb@ku.ac.th

Phone Number: 0-3428-1428

นางสาวสุกัญญา ยุงระแหง

Email: agrsky@ku.ac.th

Phone Number: 034-315892

นุจิรา ทักษิณานันต์

 

 

ภูมพงศ์ บุญแสน

 

 

ศุภลักษณ์ พิสแก้ว

 

 

ชนณภัส หัตถกรรม

 

 

อัญชลี คงประดิษฐ์

 

 

อภิรดา พัดลม

 

 

ศิรวัจน์ ปิณฑะดิษ

 

 

Vanhnakhone