Conference

Article
การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
Conference
การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC 2013) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2555
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนาส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017