ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2022

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2022

Publish Year International Journal 39
2022 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit Wine", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exRungjang, W., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exSunthornvarabhas, J., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Screening of the Phenolic Compound and Antioxidant Activity from Sugar Process", Trends in Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022
2022 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with Chemometrics", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 337-1-18
2022 exTorgbo, S., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Ohmic heating extraction and characterization of rambutan (Nephelium lappaceum L.) peel extract with enhanced antioxidant and antifungal activity as a bioactive and functional ingredient in white bread preparation", Food Chemistry, ปีที่ 382, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exSiwat Siraorarnroj, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exMasayoshi Fuji, exApiluck Eiad-ua, "High performance nanoporous carbon from mulberry leaves (Morus alba L.) residues via microwave treatment assisted hydrothermal-carbonization for methyl orange adsorption: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies", Materialia, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022 - มีนาคม 2021, หน้า 101288
2022 exDr. Antonio Cid-Samamed, inดร.จารุพร รักใหม่, exProf. Dr. Juan Carlos Mejuto, exProf. Dr. Jesus Simal-Gandara, exDr. Gonzalo Astray, "Cyclodextrins inclusion complex: Preparation methods, analytical techniques and food industry applications", Food Chemistry, ปีที่ 384, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 132467-1-14
2022 exAnn Anni Basik, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exTiong Chia Yeo, exKumar Sudesh, "Streptomyces sp. AC04842: Genomic Insights and Functional Expression of Its Latex Clearing Protein Genes (lcp1 and lcp2) When Cultivated With Natural and Vulcanized Rubber as the Sole Carbon Source", Frontiers in Microbiology , ปีที่ 13, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Ultrasonic Irradiation Enables Facile Production of Lovastatin from Sugar Cane Bagasse", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 16, เมษายน 2022, หน้า 13455-13464
2022 inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy Field", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two-Stage Precipitation Procedure", Fermentation MDPI, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 121-1
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exKunat Kongsin , inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packaging", Journal of Food Safety, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2022, หน้า e12976-1-13
2022 exSirichokworrakit, S., inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Comparative study on conventional, accelerated solvent extraction and ultrasonic-assisted extraction of total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activities from Riceberry bran", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 243-254
2022 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exNutthamon Boonlum, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exKanokwan Phalinphattharakit, exHataitip Nimitkeatkai, exAmnat Jarerat, "Functionality of yeast beta-glucan recovered from Kluyveromyces marxianus by alkaline and enzymatic processes", Polymers , ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, เมษายน 2022, หน้า 1582-1-13
2022 exจิดาภา น้อยนารถ, exFr?d?ric Bonfils, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exJerome Sainte?Beuve, exAlbert Flori, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrancoise Granet, exLaurent Vaysse, "Post-harvest maturation of Hevea brasiliensis latex coagula: ranking of the key drivers of the mesostructure and physical properties of natural rubber", Journal of Rubber Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5-18
2022 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exSakayaroj, S., "Effect of banana peels and phenolic compounds on pigments and citrinin production by Monascus purpureus", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 203-214
2022 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChadapat Hussakan, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exAssoc. Prof. Dr. Ratchatee Techapiesancharoenkij, exAssoc. Prof. Dr. Ai Serizawa, exDr. Takahiro Ishizaki, exรศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, "Nitrogen-doped carbon derived from horse manure biomass as a catalyst for the oxygen reduction reaction", RSC Advances, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 27, มิถุนายน 2022
2022 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exLerksamran, T., inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, exSuphamitmonkol, W., exSunthornvarabhas, J., "Feasibility study of bagasse lignin utilization as an alternative antimicrobial agent", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022
2022 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApiluck Eiad-ua, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exAi Seizawa, exTakahiro Ishizaki, "Cattail leaf-derived nitrogen-doped carbons via hydrothermal ammonia treatment for electrocatalytic oxygen reduction in an alkaline electrolyte", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 47, ฉบับที่ 59, กรกฎาคม 2022, หน้า 24738-24749
2022 exVichugorn Wattayagorn, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, "Riceberry Rice Bran Protein Hydrolyzed Fractions Induced Apoptosis, Senescence and G1/S Cell Cycle Arrest in Human Colon Cancer Cell Lines", Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-18
2022 exSirayu Chanpee, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exNarathon Khemasiri, exApiluck Eiad-ua, exPornsawan Assawasaengrat, "Nanoporous Carbon from Oil Palm Leaves via Hydrothermal Carbonization-Combined KOH Activation for Paraquat Removal", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2022
2022 exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Medium optimization using response surface methodology to produce antifungal substance from Streptomyces samsunensis RB-4 against Rhizoctonia solani", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 56, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 773-780
2022 exSupannee Somrup, inดร.อัครศิริ แสงสว่าง, อาจารย์, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exJitti Inthoncharoen, exShikai Liu, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, "Pinctada phuketensis sp. nov. (Bivalvia, Ostreida, Margaritidae), a new pearl oyster species from Phuket, western coast of Thailand", ZooKeys, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1119, มิถุนายน 2022, หน้า 181-195
2022 exNoinart, J., exVaysse, L., inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exSainte-Beuve, J., exFlori, A., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGranet, F., exBonfils, F., "Coagulation methods and drying step are the key drivers of the dynamics of structuration of natural rubber during the maturation of coagula", Express Polymer Letters, ปีที่ 16, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1161-1176
2022 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exProf.Dr. Kumar Sudesh, exSoon Zher Neoh, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Biosynthesis of P(3HB-co-3HHx) Copolymers by a Newly Engineered Strain of Cupriavidus necator PHB-4/pBBR_CnPro-phaCRp for Skin Tissue Engineering Application", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า 4074
2022 exRajeev K. Singla, exXiaoyan Wang, exRohit Gundamaraju, exShikha Joon, exChristos Tsagkaris, exSahar Behzad, exJohra Khan, exRupesh Gautam, ex Rajat Goyal, inดร.จารุพร รักใหม่, exAnkit Kumar Dubey, ex Jesus Simal-Gandara, exBairong Shen, "Natural products derived from medicinal plants and microbes might act as a game-changer in breast cancer: a comprehensive review of preclinical and clinical studies", Critical Reviews in Food Science and Nutrition, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exจิตรวดี มีราศรี, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Factors affecting sericin hydrolysis and application of sericin hydrolysate in sericin films", RSC Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 28441-2845
2022 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exMasayoshi Fuji, exApiluck Eiad-ua, "Catalytic deoxygenation of palm oil over metal phosphides supported on palm fiber waste derived activated biochar for producing green diesel fuel", RSC Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ 40, กันยายน 2022, หน้า 26051-26069
2022 inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนางสาวปวีณา บาดาล, inดร.ปัทมา ทองกอก, exKhongsak Pinyopusarerk, exJohn Doran, "Evaluation of four Melaleuca species for wood and non-wood production in Thailand", Agriculture and natural resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022, หน้า 1029-1040
2022 inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exAraya Smuthkochorn, inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasayoshi Fuji, exรศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, "Porous Biochar Supported Transition Metal Phosphide Catalysts for Hydrocracking of Palm Oil to Bio-Jet Fuel", Materials, ปีที่ 15, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า 6584-1
2022 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exNutthamon Boonlum, exWantida Chaiyana, exSingkome Tima, exSongyot Anuchapreeda, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exHataitip Nimitkeatkai, exAmnat Jarerat, "Mushroom B-glucan recovered from antler-type fruiting body of Ganoderma lucidum by enzymatic process and its potential biological activities for cosmeceutical applications", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า 1-15
2022 exTorgbo, S., inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Biological Characterization and Quantification of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Peel Extract as a Potential Source of Valuable Minerals and Ellagitannins for Industrial Applications", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 38, มกราคม 2022, หน้า 34647-34656
2022 exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, exรัชชา ศรีตะวัน , exจุรีพร เกือบพิมาย, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Comparison of the Chemical Properties of Vinegar Obtained via One-Step Fermentation and Sequential Fermentation from Dragon Fruit and Pineapple", Beverages, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 74(1-10)
2022 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Comparison of the Chemical Properties of Pineapple Vinegar and Mixed Pineapple and Dragon Fruit Vinegar", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 597-597
2022 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exBoonlum, N., exChaiyana, W., exTima, S., exAnuchapreeda, S., inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exNimitkeatkai, H., inอำนาจ เจรีรัตน์, "Mushroom ฺBeta-Glucan Recovered from Antler-Type Fruiting Body of Ganoderma lucidum by Enzymatic Process and Its Potential Biological Activities for Cosmeceutical Applications", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022
2022 exพัชรพร เพ็ญศรี, exกอแก้ว ธรรมเสมา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exSerge Morand, inดร.จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In Vitro Antimicrobial Activity of Piper betle Leaf Extract and Some Topical Agents against Methicillin-Resistant and Methicillin-Susceptible Staphylococcus Strains from Canine Pyoderma", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2022, หน้า 3203
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exSunee Chotineeranat, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Development of Biofoam Trays from Cassava Starch Blended with Citric Acid-modified Starch and Sugarcane Bagasse Cellulose Fiber", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, ธันวาคม 2022, หน้า 40-45
2022 exChanakorn Yokesahachart, inดร.จารุพร รักใหม่, inนางสาวอุดมลักษณ์ พันชนะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Preparation and Characterization of Biodegradable Thermoformed Tray from Thermoplastic Cassava Starch/poly(lactic acid) Blend Incorporating Encapsulated Black Pepper Essential Oil", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, ธันวาคม 2022, หน้า 34-39
2022 exTorgbo, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrichola, P., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, exBeaumont, M., exRosenau, T., "Assessment of Electrothermal Pretreatment of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Peels for Producing Cellulose Fibers", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 44, พฤศจิกายน 2022, หน้า 39975-39984
2022 exนานสหรัฐ จันทุม, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exProfessor Sadik Kaskac, "FINDING CONDITIONS IN REPROCESSING OF GLASS WOOL WASTE AS A HEAT INSULATOR", Journal of Thermal Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2022, หน้า 245-256

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 20
2022 exT้hanyachol Apipatpapha, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Pineapple leaf fiber supply chain analysis for the sustainability of community enterprise: a case study in Thailand", 2022 AUA Academic Conference on Sustainable Energy and Green Technology, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, มาเลเซีย
2022 exทิพาพร ทองคำ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, "Major phenolic compounds and bioactive properties of longan (Dimocarpus longan Lour.) seed and pericarp extracts", The 1st Innovative Product Development International Conference 2022: Perspectives on Agricultural Product Innovation toward Dynamic Changes, 28 - 29 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exนางสาวชนกร หยกสหชาติ, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Encapsulation of Black Pepper Essential Oil in Maltodextrin-Arabic Gum Mixed Shell and Antimicrobial Activity Evaluation", The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience 2022 (FAB2022), 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exSuwimon Thowphan, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exAnuchit Jaruvanawat, exSutee Chutipaijit, exPramote Puengjinda, exNuwong Chollacoop, exMasayoshi Fuji, exApiluck Eiad-ua, "Preparation of Activated Carbon from Various Biomasses by Single-Stage Pyrolysis", IUMRS-ICA 2021, 23 กุมภาพันธ์ - 26 กรกฎาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChadapat Hussakan, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exAi Serizawa, exTakahiro Ishizaki, exApiluck Eiad-ua, "Conversion of horse manure biowaste into nitrogen-doped carbons and their electrocatalytic oxygen reduction reaction", Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนางสาวนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อาจารย์, exดร.นรรจพร เรืองไพศาล, exดร.นที ศรีสวัสดิ์, exดร. ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Decolorization of dispersed dyed polyester knit fabric using reducing agents before recycling polyester fibers", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exChanakorn Yokesahachart, inดร.จารุพร รักใหม่, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, "Preparation and Characterization of Biodegradable Thermoformed Tray from Thermoplastic Cassava Starch/Poly(lactic acid) Blend Incorporating Encapsulated Black Pepper Essential Oil", The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022): Transforming Value Chains for Global Security, 10 พฤศจิกายน 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2022 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Utilization of low-grade fruit for mixed fruit wine fermentation and its non-destructive quality control by FT-IR spectroscopy", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exจุรีพร เกือบพิมาย, exภัคพล เทพจันทร์, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Cellulolytic enzyme production via solid-state fermentation and application for lignocellulosic biomass", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exรัชชา ศรีตะวัน , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "Improvement and quality evaluation of pineapple wine by adding dragon fruit juice", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exSunee Chotineeranat, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Development of Biofoam Trays from Cassava Starch Blended with Citric Acid Modified Starch and Sugarcane Bagasse Cellulose Fiber", The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022): Transforming Value Chains for Global Security, 10 พฤศจิกายน 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2022 exกนกวรรณ เรืองสีพันธ์, exรัชชา ศรีตะวัน , exจุรีพร เกือบพิมาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "The development of Look Pang to create Salak Flavored Khao Mak", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY , 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายภัคพล เทพจันทร์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, exนางสาวจุรีพร เกือบพิมาย, "Improvement of biodegradable plastic—Polyhydroxybutyrate (PHB) production by a newly isolated strain of Bacillus sp. KAPIBS10-2", ASEAN BIOENERGY AND BIOECONOMY CONFERENCE 2022: SUSTAINABLE BIORESOURCES FOR GREEN ENERGY AND ECONOMY, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exJittraporn Chusrisom, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Multiple shoot induction and plant regeneration from axillary buds of Eucalyptus hybrid clones", Asean Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนางสาวกัญญารัตน์ นิที, "The effect of calibration transfer from a master to a slave instrument to predict water content in biodiesel", The 8th Asian NIR Symposium 2022, 28 - 30 พฤศจิกายน 2022, South สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2022 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exบุษบา ปัญญาชน, exศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวกัญญารัตน์ นิที, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Comparison of benchtop and handheld NIR devices to determine fruit wine fermenting parameters", The 8th Asian NIR Symposium 2022 (ANS2022), 28 - 30 พฤศจิกายน 2022, สาธารณรัฐเกาหลี
2022 inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, exบุษบา ปัญญาชน, exศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวกัญญารัตน์ นิที, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Quantitative determination of protein in swiftlet nest by using near-infrared spectroscopy", The 8th Asian NIR Symposium 2022 (ANS2022), 28 - 30 พฤศจิกายน 2022, สาธารณรัฐเกาหลี
2022 inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Effect of polyhydroxybutyrate (PHB) application on yield, growth, and soil microbes in maize fields", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB 2022), 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Optimization of enzymatic hydrolysis condition of edible bird’s nest using plant enzymes to obtain maximum antioxidant activity", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022 (ABB 2022), 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exSiriorn Anootthato, exThaworn Boonrasri, inนายทศพล อุมะมานิต, "Development of the cleansing products from Melaleuca cajuputi extract in Kantang Community Enterprise for sustainable income and quality of life improvement for the community", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2022 inดร.ปัทมา ทองกอก, exจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, exชัยณรงค์ เรืองทอง, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มจำนวนต้นของหญ้าชะเงาใบยาว (Enhalus acoroides) ในแหล่งหญ้าทะเล: ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการปลูกและฟื้นฟูหญ้าทะเล", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7, 5 - 7 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอภิสรา บุหงารัตน์ , inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exสุริสา สากยโรจน์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอัลคาลอยด์ในสารสกัดพลับพลึงด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสุริสา สากยโรจน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, exณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, exทิพาพร ทองคำ, "ศักยภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียวจากเปลือกลิ้นจี่ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 2
2022 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "สูตรตำรับสมุนไพรบำรุงเส้นผมชนิดล้างออกจากสมุนไพร 8 ชนิด", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2022
2022 inดร.จารุพร รักใหม่, inนางปรียานุช สีโชละ, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, "กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเคลือบผิวจากเปลือกทุเรียน", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท พีเอ็น สแควร์ เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2022

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2022]