ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2014

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

6

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2014

Publish Year International Journal 16
2014 exKwon, H.-J., exSunthornvarabhas, J., exPark, J.-W., exLee, J.-H., exKim, H.-J., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exCho, D., "Tensile properties of kenaf fiber and corn husk flour reinforced poly(lactic acid) hybrid bio-composites: Role of aspect ratio of natural fibers", Composites Part B: Engineering, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 232-237
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 345-348
2014 exVallat, M.-F., exRadabutra, S., exThanawan, S., exBresson, B., inดร.รังสิมา ชลคุป, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exMougin, K., "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 369-372
2014 inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Optimized Vatting Condition Study for Natural Indigo Dyeing on Silk Yarn", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 749-752
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Evaluation of Fourier transform-near infraredspectroscopic measurements for the quantification of curcumin in turmericherbal medicines", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 113-120
2014 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exArkadiusz Chworos, "DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assembly", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 58, กรกฎาคม 2014, หน้า 30648-30653
2014 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exMurata, Y, exMachida, M, exApiwatanapiwat, W, exHirooka, A, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exDangjarean, H, exUshiwaka, S, exMorimitsu, K, exKosugi, A, exArai, T, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Growth Inhibition of Thermotolerant Yeast, Kluyveromyces marxianus, in Hydrolysates from Cassava Pulp", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 173, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2014, หน้า 1197-1208
2014 exSoison, B, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exPrinyawiwatkul, W, "Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2067-2075
2014 exSunthornvarabhas, J, exThumanu, K, exLimpirat, W, exKim, HJ, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Assessment of material blending distribution for electrospun nanofiber membrane by Fourier transform infrared (FT-IR) microspectroscopy and image cluster analysis", INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 141-145
2014 exPoonsrisawat, Aphisit, exWanlapatit, Sittichoke, exPaemanee, Atchara, exEurwilaichitr, Lily, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exChampreda, Verawat, "Viscosity reduction of cassava for very high gravity ethanol fermentation using cell wall degrading enzymes from Aspergillus aculeatus", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1950-1957
2014 exSilaket, Pawinee, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exThierry Tran, exWansuksri, Rungtiva, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Thermal properties of esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systems", STARCH-STARKE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1022-1032
2014 exเขมรัฐ วงศ์สำราญ, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Cooking Conditions on Black Bean Flour Properties and Its Utilization in Donut Cake", Kasetsart J. (Nat. Sci.) ์ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 970-979
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exFlorence Delor-Jestin, "Effect of palm fibre on photo and thermo-degradation of polyethylene composites", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 0, กันยายน 2014, หน้า 908-915
2014 exบุษรินทร์ ตานะ, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship between Invertase Enzyme Activities and Sucrose Accumulation in Sugarcane (Saccharum spp.)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 869-879
2014 exวราคม สุวรรณไทย, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Calcium Methoxide Synthesis from Quick lime using as Solid Catalyst in Refined Palm Oil Biodiesel Production", Advanced Materials Research , ปีที่ 834-836, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 550-554
2014 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exJanyaporn Yuenying, exSupassron Keawklin, exPakawadee Srisanga , "Anti-Melanogenesis on Murine Melanoma Cell Line (B16F10) and Tyrosinase Inhibition Activity of Tuberous Extracts from Hypoxis Aurea Lour", Academic Journal of Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 27-35
Publish Year National Journal 5
2014 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพและความอ่อนแก่ของขิงสด", วิศวกรรมสาร มข. , ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014
2014 exสุรนันท์ น้อยอุทัย, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวนิดา สืบสายพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระบบการตัดที่แตกต่างกันต่อผผลิตชีวมวลและคุณภาพเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ 3 พันธุ์ที่ปลูกเพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 141-152
2014 exสุรนันท์ น้อยอุทัย, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลผลิตมวลชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 8 ชนิดสำหรับปลูกเป็นพลังงานทดแทน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 43-55
2014 exสุรนันท์ น้อยอุทัย, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายนพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความสูงของการตัดต่อผลผลิตชีวมวลและคุณภาพเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 57-67
2014 inนายวุฒินันท์ คงทัด, "ธูปสมุนไพรไล่ยุง", ข่าวสารการเกษตรศาสตร์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 49-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2014 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sample Temperature Variation on The Determination of Chemical Composition of Longan Honey by Near-Infrared Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 ex น.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Rapid and Nondestructive Determination of The Quality Indices of Deep-Fried Taro Chips Using Near-Infrared Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Chemical Analysis of Red Fermented Soybean Curds Using Near-Infrared Spectroscopy", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Classification of authentic and adulterated longan honeys using near-infrared spectroscopy and chemometrics", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 ex น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Rapid determination of chemical composition in red fermented soybean curds using short wavelength near-infrared (SW-NIR) spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Prediction of moisture and fat content of deep-fried taro chips by using short wavelength near infrared (SW-NIR) spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exน.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, exน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, exนายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล, exน.ส. สุทัตตา อารีย์กิจ , inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Rapid analysis of moisture and fat content of durian chips using near-infrared (NIR) spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Discrimination of the internal infestation in green okra by transmittance NIR spectroscopy", The 4th Asian Near Infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exณมาพร อัฒวิโรจน์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProf.Sumio Kawano, "Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice", The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 - 19 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, "Establishment of the System for Determination of Internal Quality of Intact Cantaloupe Fruits Using Near-Infrared Instrument by Interactance and Transmittance modes", The 4th Asian Near infrared Symposium, 17 - 20 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 inนางสุชาดา อุชชิน, exSetthayanond, J., "Optimized Vatting condition study for natural indigo dyeing on silk yarn", 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, ICEEEE 2014, 10 มกราคม 2014, Hong Kong; China อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exดร.สุนีย์ โชตินีรนันท์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Effect of sample preparation on NIR spectroscopic analysis of agricultural products: quantitative studies of active compounds in cajuput and cyanide in cassava", The 4th Asian Near Infrared Symposium (ANS2014), 18 มิถุนายน 2014, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exเขมรัฐ วงศ์สำราญ, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of cooking condition on black bean flour properties and its utilization in donut cake", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exเอกัตตา หลำพรหม, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of cooking conditions and drying temperatures on physical and functionality of adzuki bean and flour", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exSatoru Tsuchikawa, exTetsuya Inagaki, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Maturity related properties of ginger detectable by near infrared spectroscopy", The Fourth Asian NIR Symposium 2014, 17 - 20 มิถุนายน 2014, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 exนางสาวณัชชา มหรรณพ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Quality and stability study of lovastatin compound extracted from fermented red rice by Monascus purpureus TISTR 3003", Proceedings of 2014 International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences, Kyoto, Japan, 7 - 9 พฤษภาคม 2014, Kyoto ญี่ปุ่น
2014 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exKhunthong, V., inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPuusittikul, A., inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Development of an information integration and knowledge fusion platform for spatial and time based advisory services: Precision farming as a case study", Annual SRII Global Conference, SRII, 23 เมษายน - 25 สิงหาคม 2014
Publish Year National Conference 9
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, exนางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "คุณสมบัติเยื่ออะซิโตโซปของไม้สน 4 ชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of inulinases, invertase and beta-fructofuranosidase production from Candida guilliermondii TISTR 5844 and Aspergillus niger TISTR 3570 for improving the inulooligosaccharide production", The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III). July 31–August 1, 2014. Bangkok Convention Center, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand., 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exPattana Planpoy, exWeerawut Choopradist, exTanakorn Thongchareaun, exChanadda Sinsamut, exPanupong Tanjitpanich , "Feasibility of Paper Making from Thai Macroalgae Resources", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 [The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)], 2-4 December 2014, Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand., 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exมัญฑมน อุตโม, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดความหมองคล้ำและริ้วรอยบนผิวหน้าสำหรับกลางคืนที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของนีโอโซมไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากรังไหมอีรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางวีระศรี เมฆตรง, exลลิตา คชารัตน์, "การพัฒนาน้ำยาป้องกันเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าจากน้ำมันหอมระเหยทีทรีและกานพลูสำหรับแผ่นกระดาษรองเท้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การศึกษาสมบัติเชิงกลของการผลิตเยื่อโซดาจากต้นกัญชงสำหรับกระดาษหัตถกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exWarinthon Ruksiriwanich, exAnusara Panutas, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exSasithorn Letwattanakiet, "In vitro collagen biosynthesis stimulation on human skin fibroblasts of star grass tuberous extract", proceeding of the 2nd academic science technology conference (astc2014), 21 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2014]