Person Image

  Education

  • วท.บ.( วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2511
  • M.F.(Silviculture), University of Helsinki, ฟินแลนด์, 2515
  • Ph.D(Wildland Resource Science), University of California,Berkeley, สหรัฐอเมริกา, 2524

  Expertise Cloud

  Bamboobiomassdegraded soilfast growing treeGISMonsoonal climatePer capita green spaceRehabilitationSemi-naturalized forest parkSpecies selectionTropicswater retentionWatershed areawoodXylia xylocarpaการเจริญทดแทนของกล้าไม้การชะล้างพังทลายของดิน (soil erosion)การใช้ประโยชน์จากลำไผ่การดักจับฝุ่นของใบการตัดขยายระยะการเติบโตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้การปรับปรุงพันธุ์การปลูกป่าการปลูกสร้างสวนป่าการปลูกสร้างสวนป่า(วนวัฒนวิทยาของป่าปลูก)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการหลวงการผลิตหน่อไม้สดการเผาการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการย่อยสลายของซากพืชการส่งเสริมการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชเขตเมืองความยั่งยืนคุณสมบัติทางกายภาพของดินคุณสมบัติทางเคมีของดินเครือข่ายโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดไม้สนชีวมวลฐานชีวภาพฐานทรัพยากรชีวภาพเศรษฐกิจต้นน้ำลำธารต้นน้ำลำธาร (Watershed area)ถ่านกัมมันต์ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่ที่สูงเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวมวลเทคโนโลยีวนวัฒน์ การประเมินผลผลิตไม้ประดู่บ้านปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นปอสาป่าดิบเขาป่าทุติยภูมิป่าปลูกป่าพรุควนเคร็งป่าฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมไผ่ไผ่ในเขตร้อนฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นพลังงานพลังงานชีวมวลพื้นที่สูงภาคเหนือมูลนิธิชัยพัฒนาเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินไม้ก่อไม้โตเร็วไม้โตเร็วต่างถิ่นไม้แปรรูปไม้ไผ่ไม้สักไม้เสม็ดขาวยางพารายุทธศาสตร์ยูคาลิปตัสระบบวนเกษตรลุ่มน้ำวนเกษตรวนวัฒนวิทยาในเขตเมืองศักยภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจสถานภาพสวนป่าไผ่สวนป่ายูคาลิปตัสสวนรวบรวมพันธุ์สังคมพืชหน่อไผ่อาหารไก่อินทรชิต

  Interest

  การปลูกสร้างสวนป่า(วนวัฒนวิทยาของป่าปลูก), วนวัฒนวิทยาในเขตเมือง, ระบบวนเกษตร, การจัดการดินป่าไม้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Urban green space, street tree and heritage large tree assessment in Bangkok, ThailandThaiutsa B., Puangchit L., Kjelgren R., Arunpraparut W.2008Urban Forestry and Urban Greening
  7(3),pp. 219-229
  146
  2Carbon pools of indigenous and exotic trees species in a forest plantation, Prachuap Khiri Khan, ThailandMeunpong P., Wachrinrat C., Thaiutsa B., Kanzaki M., Meekaew K.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(6),pp. 1044-1057
  9
  3Response of directly seeded high-value timber species to microorganisms, fertiliser and a water retention polymer: Implications for reforestation of agricultural lands in Southeast AsiaSo T., Ruthrof K., Sommeechai M., Thaiutsa B., Dell B.2016Journal of Forest Science
  62(3),pp. 126-136
  0