Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
 • วท.ม. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
 • Ph.D. (Biological Science ), Charles Darwin University (Northern Territory University), AUSTRALIA, 2544

Expertise Cloud

Basic densitychlorophyll fluorescenceeddy covarianceEucalyptusInterlocked grainleaf phenologyphenologyphotosynthesisshrinkagetree breedingก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการคัดเลือกแม่ไม้การจัดการสวนป่าการเจริญทดแทนของกล้าไม้การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม การเติบโตการเติบโต (growth)การเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา แหล่งเมล็ด จันทร์ทองเทศ growth performanceการเติบโตและสรีรวิทยาการทดสอบลูกหลานการทดสอบสายต้น (clonal test)การทดสอบสายพันธุ์การบูรณาการจัดการไฟป่าการประเมินผลตอบแทนการประเมินมูลค่าการประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การปลูกป่าคาร์บอนในดินคาร์บอนในมวลชีวภาพคุ้งบางกะเจ้าเครือข่ายเครือข่ายชุมชนโครงการหลวงจังหวัดอุทัยธานีจันทร์ทองเทศจุลินทรีย์ดินชั้นคุณภาพไม้ท่อนดินขาวเคโอลินดินพรุตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจตะเคียนทองแตนฝอยปมทรัพยากรธรรมชาติที่สูงเทคนิคเทอร์พีนอยด์น้ำน้ำมันหอมระเหยนิเวศวิทยาของไฟป่าไนโตรเจนบลูคาร์บอนบ้าน สวน ป่า คลองประดู่ป่าปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นปริมาณสารอาหารป่าป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove Forest)ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าพรุป่าฟื้นฟูป่าไม้ผลประโยชน์ร่วมผลผลิตปฐมภูมิรวมผลผลิตปฐมภูมิสุทธิผลผลิตมวลชีวภาพผลผลิตไม้ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นพลังงานพืชพื้นดินและบรรยากาศพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าพื้นที่สูงฟลักซ์ของคาร์บอนไฟป่ามรสุมเอเซียมวลชีวภาพมวลชีวภาพ (Biomass)มัญจาคีรีมูลค่าทางนิเวศบริการเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินแม่ไม้ไม้โตเร็วไม้โตเร็วต่างถิ่นยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสวนป่ายูคาลิปตัสสายต้นสายพันธุ์แหล่งเมล็ด

Interest

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)