Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
 • วท.ม. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
 • Ph.D. (Biological Science ), Charles Darwin University (Northern Territory University), AUSTRALIA, 2544

Expertise Cloud

Basic densitychlorophyll fluorescenceeddy covarianceEucalyptusinterlocked grainLeaf phenologyphenologyphotoinhibitionphotosynthesisShrinkagesoilSoil and water conservationsoil carbonSoil carbon dioxide emissionsoil propertiesspecies diversitystand structurestomatal responsestrategySystems engineeringteakTree breedingก๊าซเรือนกระจกการกกักเก็บคาร์บอน ป่าไม้ คาร์บอนในดินการกักเก็บคาร์บอนการคัดเลือกแม่ไม้การจัดการสวนป่าการเจริญทดแทนของกล้าไม้การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม การเติบโตการเติบโต (growth)การเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา แหล่งเมล็ด จันทร์ทองเทศ growth performanceการเติบโตและสรีรวิทยาการทดสอบลูกหลานการทดสอบสายต้น (clonal test)การทดสอบสายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การปลูกป่าคาร์บอนในดินคาร์บอนในมวลชีวภาพคุ้งบางกะเจ้าเครือข่ายเครือข่ายชุมชนโครงการหลวงจังหวัดอุทัยธานีจันทร์ทองเทศจุลินทรีย์ดินชั้นคุณภาพไม้ท่อนดินขาวเคโอลินดินพรุตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจตะเคียนทองแตนฝอยปมทรัพยากรธรรมชาติที่สูงเทคนิคเทอร์พีนอยด์ธนาคารต้นไม้น้ำน้ำมันหอมระเหยนิเวศวิทยาของไฟป่าไนโตรเจนบลูคาร์บอนบ้าน สวน ป่า คลองประดู่ป่าปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นปริมาณสารอาหารป่าป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove Forest)ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าพรุผลประโยชน์ร่วมผลผลิตปฐมภูมิรวมผลผลิตปฐมภูมิสุทธิผลผลิตมวลชีวภาพผลผลิตไม้ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นพลังงานพืชพื้นดินและบรรยากาศพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าพื้นที่สูงไฟป่ามวลชีวภาพแม่ไม้ไม้โตเร็วต่างถิ่นยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสวนป่ายูคาลิปตัสสายต้นแหล่งเมล็ด

Interest

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Contrasting seasonal leaf habits of canopy trees between tropical dry-deciduous and evergreen forests in ThailandIshida A., Diloksumpun S., Ladpala P., Staporn D., Panuthai S., Gamo M., Yazaki K., Ishizuka M., Puangchit L.2006Tree Physiology
26(5),pp. 643-656
63
2Seasonal variations of gas exchange and water relations in deciduous and evergreen trees in monsoonal dry forests of ThailandIshida A., Ishida A., Harayama H., Yazaki K., Ladpala P., Sasrisang A., Kaewpakasit K., Panuthai S., Staporn D., Maeda T., Gamo M., Diloksumpun S., Puangchit L., Ishizuka M.2010Tree Physiology
30(8),pp. 935-945
23
3Photoprotection of evergreen and drought-deciduous tree leaves to overcome the dry season in monsoonal tropical dry forests in ThailandIshida A., Yamazaki J., Harayama H., Yazaki K., Ladpala P., Nakano T., Adachi M., Yoshimura K., Panuthai S., Staporn D., Maeda T., Maruta E., Diloksumpun S., Puangchit L., Pereira J.2014Tree Physiology
34(1),pp. 15-28
13
4Stress-wave velocity of trees and dynamic Young's modulus of logs of 4-year-old Eucalyptus camaldulensis trees selected for pulpwood production in ThailandIshiguri F., Diloksumpun S., Tanabe J., Tanabe J., Iizuka K., Yokota S.2013Journal of Wood Science
59(6),pp. 506-511
12
5Development of general biomass allometric equations for Tectona grandis Linn.f. and Eucalyptus camaldulensis Dehnh. plantations in ThailandOunban W., Puangchit L., Diloksumpun S.2016Agriculture and Natural Resources
50(1),pp. 48-53
11
6Among-family variations of solid wood properties in 4-year-old Eucalyptus camaldulensis trees selected for pulpwood production in ThailandIshiguri F., Diloksumpun S., Tanabe J., Ohshima J., Iizuka K., Yokota S.2017International Wood Products Journal
8(1),pp. 36-40
4
7The effect of phenology on the carbon exchange process in grassland and maize cropland ecosystems across a semiarid area of ChinaDu Q., Liu H., Liu H., Li Y., Xu L., Diloksumpun S.2019Science of the Total Environment
695
4
8Role of soil temperature and moisture on soil respiration in a teak plantation and mixed deciduous forest in ThailandWangluk S., Boonyawat S., Diloksumpun S., Tongdeenok P.2013Journal of Tropical Forest Science
25(3),pp. 339-349
4
9Effective use of high CO2 efflux at the soil surface in a tropical understory plantIshida A., Nakano T., Adachi M., Yoshimura K., Osada N., Ladpala P., Diloksumpun S., Puangchit L., Yoshimura J., Yoshimura J., Yoshimura J.2015Scientific Reports
5
2
10Technical note: Solid wood properties of Eucalyptus camaldulensis planted for pulpwood production in ThailandIshiguri F., Iizuka K., Tanabe J., Wedatama S., Yokota S., Yoshizawa N., Diloksumpun S.2012Wood and Fiber Science
44(1),pp. 108-110
2
11Repeatability of growth characteristics and wood properties for solid wood production from Eucalyptus camaldulensis half-sib families growing in ThailandNezu I., Ishiguri F., Aiso H., Diloksumpun S., Ohshima J., Iizuka K., Yokota S.2020Silvae Genetica
69(1),pp. 36-43
1
12Selection of Eucalyptus camaldulensis families for sustainable pulpwood production by means of anatomical characteristicsNezu I., Ishiguri F., Aiso H., Diloksumpun S., Ohshima J., Iizuka K., Yokota S.2021Forests
12(1),pp. 1-11
0
13Potent antioxidant activities of half-sib families of eucalyptus camaldulensis dehnh. Leaf essential oils planted in thailand and their antioxidative componentsDiloksumpun S., Jeenho P., Namkhot S., Saleepochn T., Luangkamin S.2021Chiang Mai Journal of Science
48(1),pp. 112-122
0
14Soil properties and tree composition in a 27-year old Acacia mangium willd. plantation on abandoned mining area at phangnga forestry research stationWongprom J., Poolsiri R., Diloksumpun S., Ngernsaengsaruay C.2020Biotropia
27(2),pp. 125-133
0
15Impacts of a strong El Niño event on leaf phenology and carbon dioxide exchange in a secondary dry dipterocarp forestKaewthongrach R., Chidthaisong A., Charuchittipan D., Vitasse Y., Sanwangsri M., Varnakovida P., Diloksumpun S., Panuthai S., Pakoktom T., Suepa T., LeClerc M.Y.2020Agricultural and Forest Meteorology
287
0