Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม.(เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2552
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Eucalyptus southern Thailandabandoned mining areaAbandoned shrimp pondaboveground biomassAcaciaAcacia hybrid clonesAcacia mangiumagroforestryASEAN countriesAstraeus odoratusAstraeus spp.biological resource basedbiomassBioprospectingcarbon stockCasuarina equisetifoliaClausena excavataClausenidinCoumarindegraded landDipterocarp speciesdipterocarpaceaeectomycorrhizaforest restorationgrowthgrowth performanceHighly value-added productsHPLCintercrops rubber plantationInternational Mangrove Botanical Garden Rama IXleaf functional traitsLitter decompositionLitterfallmangrove forestmerchantable volumemicroclimatemine rehabilitationmining areaMining rehabilitationmud lobster moundnatural regenerationnatural successionNordentatinNutrient returnPhangnga Forestry Research StationPlant Community DynamicsPlant resourcesqHNMRroyal's initiativesS. roxburghiiS. siamensisseedlingShorea roxburghiisoil propertiesthinningtree compositionTropical foresttsunamiTsunami Diastervaluable tree communityvegetation structurewater stressyieldกระถินณรงค์ลูกผสมกระถินเทพากระถินลูกผสมกลัาไม้วงศ์ยางกล้าไม้การกักเก็บคาร์บอนการเก็บกักคาร์บอนการขยายพันธุ์การควบคุมสภาพแวดล้อมการคืนกลับของธาตุอาหารการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การตอบสนองการตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโต (growth)การเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การทดแทนการทดแทน (Succession)การทดสอบสายต้น (clonal test)การปฏิบัติที่ดีการปลูกการฟื้นฟูการร่วงหล่นนกแอ่นกินรังป่าชายเลนป่าชายหาดป่าดิบแล้งป่าไม้มีค่าป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ผลประโยชน์ร่วมไม้จันทน์หอมวงศ์ยางสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาเห็ดเผาะเหมืองแร่ร้างเอคโตไมคอร์ไรซา

  Interest

  ระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Soil properties and tree composition in a 27-year old Acacia mangium willd. plantation on abandoned mining area at phangnga forestry research stationWongprom J., Poolsiri R., Diloksumpun S., Ngernsaengsaruay C.2020Biotropia
  27(2),pp. 125-133
  5
  2Growth performance of dipterocarp species planted on abandoned mining area in southern ThailandWongprom J.2020Biotropia
  27(2),pp. 115-124
  4
  3A quick and convenient 1H quantitative NMR method for determination of bioactive pyranocoumarins from Clausena excavataSakarat N., Prapapongpan P., Prapapongpan P., Sae-Lim S., Saleepochn T., Kongkathip B., Kongkathip N., Yakhampom S., Wongprom J., Chuawong P.2021Phytochemistry Letters
  45,pp. 126-131
  3
  4Drivers of Native Species Regeneration in the Process of Restoring a Dry Evergreen Forest from Exotic Tree Plantations in Northeastern ThailandStaporn D., Staporn D., Marod D., Wongprom J., Diloksumpun S.2022Forests
  13(8)
  3
  5LITTERFALL, LITTER DECOMPOSITION AND NUTRIENT RETURN OF REHABILITATED MINING AREAS AND NATURAL FOREST IN PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Poolsiri R., DilokSumpun S., Ngernsaengsaruay C., Tansakul S., Chandaeng W.2022Biotropia
  29(1),pp. 74-85
  2
  6Vegetation structure and carbon stock of restored mangrove on abandoned shrimp pond in the International Mangrove Botanical Garden Rama IX, ThailandWongprom J., Maneeanakekul S., Tara A., Chandaeng W., Duangnamon D., Rueangket A., Wechakit D., Wanthongchai P., Maknual C.2023Biodiversitas
  24(10),pp. 5820-5829
  0
  7EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND WOOD PRODUCTION OF NATURALLY REGENERATED 8-YEAR-OLD ACACIA MANGIUM WILLD. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Maelim S., Chandaeng W., Teejuntuk S., Sommeechai M., Duangnamon D.2023Biotropia
  30(3),pp. 308-317
  0