Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • Ph.D. (Recreation, Park, and Tourism Sciences), Texas A&M University, USA, 2553

  Expertise Cloud

  Forest ReserveKhao Yai National ParkLARGE-SCALE FOREST DYNAMICS PLOTSLocal Communitymobile applicationsNational ParkThai ForestsTourismTourism modelการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ดีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการรับรู้ความแออัดการรับรู้ผลกระทบการวิเคราะห์ต้นทุนการสื่อความหมายธรรมชาติการสูญเสียดินการสูญเสียดิน (Soil loss)การอนุรักษ์บริเวณเขตกันกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activities)ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขีดความสามารถในการรองรับด้านกายภาพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำเขาภูหลวงความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าความคิดเห็นความดังเสียวความต้องการความเต็มใจจ่ายความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมความหลากหลายทางด้านหน้าที่ความหลากหลายทางนันทนาการคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำในลำห้วย (stream water quality)คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโครงข่ายการท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงจังหวัดตราดชุมชนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบต้นแบบการท่องเที่ยวต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตะกอน (Sedimentation)ตำบลไทยสามัคคี (Thai Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี (Thai-Samakki Subdistrict)ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียวท่องเที่ยวนกแอ่นกินรังนันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติบ้านนกประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ปลวกเลี้ยงราปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกแออัดป่าเขาภูหลวงป่าวังน้ำเขียวป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงป่าสาธิตโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการสื่อความหมายผลกระทบผลกระทบการท่องเที่ยว (tourism impact)ผลกระทบต่อดิน (impact on soil)ผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (impact on wildlife habitat)ผลกระทบต่อสังคมพืช (impact on vegetation community)ผลกระทบทางการท่องเที่ยวผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (economic impact)ผลกระทบทางด้านสังคม (social impact)ผลกระทบทางนันทนาการผลตอบแทนผู้ประกอบกิจกรรมนันทนาการผู้มีส่วนร่วมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลวัตของป่าเขตร้อนพื้นฐานความรู้พื้นที่คุ้มครองพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen – Khao Yai World Heritage site)พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติพื้นที่ลุ่มน้ำมรดกทางธรรมชาติมรดกโลกมาตรฐานการปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีวังน้ำเขียวสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

  Interest

  ผลกระทบทางนันทนาการ, การจัดการการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครอง

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ต.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษวิทยา
  • พ.ย. 2557 - ก.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารตึก 60 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Environmental awareness of visitors to Erawan National Park, Kanchanaburi ProvinceLoakaewnoo T., Phumsathan S., Phongkhieo N.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(1),pp. 34-46
  1
  2Visitors’ perceptions of tourism impacts: Thai-Samakki Subdistrict, Wang Nam Keaw District, Nakorn Ratchasima ProvincePhota R., Phumsathan S., Pongpattananurak N.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(1),pp. 47-59
  0