Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  Abandoned Miningabandoned mining areaAbandoned shrimp pondaboveground biomassAcacia mangiumagroforestryBiodiversitybiomasscarbon stockgrowthintercrops rubber plantationInternational Mangrove Botanical Garden Rama IXmerchantable volumePhang-Nga Forestry Research Stationthinningvaluable tree communityvegetation structureการกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้การเก็บกักคาร์บอนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การเจริญเติบโต ,การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการปลูกสร้างไม้มีค่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วงหล่นการวิเคราะห์การ ถดถอยการอนุรักษ์คลองกำพวนความหลากหลายความหลากหลายชนิดพืชความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพ คำสำคัญ: มวลชีวภาพโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์โครงสร้างของสังคมพืชช้างป่าชุมชนไม้มีค่าเท้ายายม่อมนกป่าป่าชายเลนป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนป่าชายหาดป่าดิบแล้งป่าเต็งรังป่าฟื้นฟูป่าไม้มีค่าป่าสนธรรมชาติป่าสาธิตป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)แปลงตัวอย่างผลประโยชน์ร่วมพลวัตป่าพันธุกรรมพืชร่วมยางพาราไฟป่ามวลชีวภาพไม้รุ่นวนเกษตรสวนยางพาราวังน้ำเขียววัฏจักรคาร์บอนศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจชุมชนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสมการปริมาตรไม้ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยง กระถินเทพา สวนป่าสมการแอลโลเมตริกสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินสวนป่ายูคาลิปตัสสังคมพืชสัตว์ป่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัมปทานป่าไม้สารอาหารเสริมสร้างนิเวศเหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิเหมืองแร่ร้าง

  Interest

  การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1LITTERFALL, LITTER DECOMPOSITION AND NUTRIENT RETURN OF REHABILITATED MINING AREAS AND NATURAL FOREST IN PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Poolsiri R., DilokSumpun S., Ngernsaengsaruay C., Tansakul S., Chandaeng W.2022Biotropia
  29(1),pp. 74-85
  2
  2Vegetation structure and carbon stock of restored mangrove on abandoned shrimp pond in the International Mangrove Botanical Garden Rama IX, ThailandWongprom J., Maneeanakekul S., Tara A., Chandaeng W., Duangnamon D., Rueangket A., Wechakit D., Wanthongchai P., Maknual C.2023Biodiversitas
  24(10),pp. 5820-5829
  0
  3EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND WOOD PRODUCTION OF NATURALLY REGENERATED 8-YEAR-OLD ACACIA MANGIUM WILLD. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Maelim S., Chandaeng W., Teejuntuk S., Sommeechai M., Duangnamon D.2023Biotropia
  30(3),pp. 308-317
  0