ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Abandoned Miningabandoned mining areaAbandoned shrimp pondaboveground biomassAcacia mangiumBiodiversitybiomassCamera trapCamera trappingcarbon stockCasuarina equisetifoliaDipterocarp speciesDong Pha Yen-Khao Yai Forest ComplexDong Phayayen-Khao Yai Forest Complexgrowthgrowth performanceInternational Mangrove Botanical Garden Rama IXLitter decompositionLitterfallmangrove forestmerchantable volumemining areaMining rehabilitationmud lobster moundnatural successionNutrient returnoccupancy covariatePhangnga Forestry Research StationPhang-Nga Forestry Research StationScat analysissmall rodentsoil propertiesthinningtree compositionTropical foresttsunamivegetation structureyieldกระถินเทพากระถินลูกผสมกล้องดักถ่ายภาพการกักเก็บคาร์บอนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การทดแทนการทดแทนแบบผสมผสานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟู (Restoration)การฟื้นฟูป่าการรวบรวมพันธุ์การวิเคราะห์การ ถดถอยการหมุนเวียนสารอาหาร (Nutrientความชุกชุมความหลากหลายความหลากหลายชนิดพืชความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนป่าชุมชนป่าดิบแล้งมวลชีวภาพไม้กระถินเทพาไม้เถาไม้มีค่าทางเศรษฐกิจไม้รุ่นไม้วงศ์ยางยางพาราวนเกษตรระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า รูปแบบวนเกษตรวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา การประเมินคาร์บอนไม้ยืนต้นวนศาสตร์ชุมชน วัฏจักรคาร์บอนศักยภาพศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจชุมชนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา (Phangสมการแอลโลเมตริกสมบัติดินสมบัติดิน (soil property)สวนป่าสวนป่าไม้โตเร็วสวนป่ายูคาลิปตัสสังคมพืชสังคมพืช (plant community)สัตว์ป่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัมปทานป่าไม้เสริมสร้างนิเวศเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (abandoned minin

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. เจษฎา วงค์พรหม

jetsada.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-76461206

Avata

นาย อนุชา ทะรา

anucha.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0897487746

Avata

นาย วสันต์ จันทร์แดง

wasun.ju@nontri.ku.ac.th, โทร. 76461206


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)