Search Result of "Coumarin"

About 52 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Novel Coumarin Derivatives With Acetylcholinesterase Inhibitory Activity

ผู้แต่ง:ImgDr.Supanna Techasakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารเคลือบเมล็ดพันธ์ด้วยอนุพันธ์คูมารินกับพอลิเมอร์ชีวภาพบนเมล็ดข้าวโพดหวานและมะเขือเทศ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตังภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง acetylcholinesterase ของอนุพันธ์ 7-ซับสทิทิวเทต คูมาริน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสรฉัตร ธารมรรค

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ การออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา และการศึกษาเคมีเชิงทฤษฎีของอนุพันธ์คูมาริน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Synthesis and Anticholinesterase Activity of Coumarin Derivatives

ผู้แต่ง:ImgDr.Supanna Techasakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
123