Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วด.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Biodiversitycarbon sequestrationCo-benefitsfaunafloraForest PlantationForest soil , Forest PlantationGrowingHighlandHighland Royal ProjectMansonia gageiProductivitysite indicator speciessite qualitySoil and water conservationspecies diversityteak plantationUtilizationกระถินลูกผสมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1การกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้การเก็บกักคาร์บอนการขยายพันธุ์การคืนกลับของธาตุอาหารการจัดการป่าไม้การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การเจริญทดแทนตามธรรมชาติการดำเนินโครงการ T-VERการเติบโตการเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การเติบโตของหมู่ไม้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การประเมินผลตอบแทนการปลูกการปลูกป่าการปลูกป่าบนพื้นที่สูงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการหลวงการพัฒนาอย่างยั่งยืนการรวบรวมพันธุ์การอนุรักษ์ดินและน้ำเกณฑ์การประเมินมูลค่าต้นไม้เกษตรกรรายย่อยความพึงพอใจความยั่งยืนความหลากชนิดความหลากชนิดไม้ความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนในดินคาร์บอนในมวลชีวภาพโครงการหลวงโครงสร้างของสังคมพืชโครงสร้างสังคมพืชจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจัดทำฐานข้อมูลชั้นคุณภาพไม้ท่อนเชิงผลิตภัณฑ์ตัวชี้วัดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป่าดิบแล้งป่าสาธิตป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ป่าเสื่อมโทรมป่าอนุรักษ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้ผลประโยชน์ร่วมผลผลิตมวลชีวภาพผักหวานป่าพืชพื้นที่สูงไม้จันทน์หอมไม้จันทร์หอมไม้โตเร็วไม้โตเร็วต่างถิ่นไม้ป่ายืนต้นไม้ยางนาไม้เศรษฐกิจยางพารายูคาลิปตัสระบบวนเกษตรระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราวังน้ำเขียวศักยภาพศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจสีเขียวสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสวนป่าไม้โตเร็วสัตว์สัมปทานป่าไม้สำรวจหลักประกันทางธุรกิจเห็ดเหมืองแร่ร้าง

  Interest

  Forest soil , Forest Plantation, การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้, การดำเนินโครงการ T-VER

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
   • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม้ยางนาภายในวิทยาเขต

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Site indicator species for predicting the productivity of teak plantations in phrae province, ThailandJumwong N., Wachrinrat C., Sungkaew S., Teerawatananon A.2020Biotropia
  27(2),pp. 104-114
  0