Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  biomassgrowthHighlandIRImangroveMicrowave RSPALSARpavement qualitypotting mediaprobabilistic modelRemote Sensingspacingการกักเก็บคาร์บอนการเจริญทดแทนการเจริญทดแทนของกล้าไม้การเติบโตการทดสอบลูกหลานการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าโครงสร้างสังคมพืชจันทร์ทองเทศชีพลักษณ์ที่สูงป่าชายเลนป่าชายเลนที่ปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าทดแทนป่าทุติยภูมิป่าปลูกป่าพรุป่าฟื้นฟูป่าฟื้นฟูที่สูงป่ายางพาราพลับพลึงธารพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการพะยูงพันธุกรรมพืชพลังงานพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันพื้นที่สีเขียวพื้นที่สูงไฟป่าภูมิอากาศย้อนหลังมวลชีวภาพมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมะขามป้อมมิตรกับสิ่งแวดล้อมมูลค่าเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินเมล็ดไม้ป่าแม่ไม้ไม้จันทร์ทองเทศไม้โตเร็วต่างถิ่นไม้ป่าไม้ผลไม้มีค่าเชิงประณีตไม้ใหญ่ยางพารา : (Hevea brasiliensis)ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลายูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าเยาวชนระบบนิเวศลำคลองระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราระบบสารสนเทศระยะปลูกรุกขกาลวิทยารูปทรงรูปทรงต้นไม้ลักษณะทางอุทกวิทยาลักษณะรูปทรงลักษณะสังคมพืชลักษณะอุทกวิทยาลำต้นปาล์มน้ำมันวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา (Silviculture)วนวัฒน์วิธีวนวัฒนวิธีที่เหมาะสมวัสดุปลูกวัสดุปลูกในภาชนะศูนย์เรียนรู้ ปาล์มน้ำมัน ชุมชนเศรษฐกิจสนประดิพัทธ์สมการมวลชีวภาพสมบัติดินสวนป่าแบบผสมสวนยางพาราสวนสันติภาพสังคมพืชเสม็ดขาวหว้าแหล่งเมล็ดอบรมการปลูกอะเคเซียลูกผสมอันดามันอาหารปลอดภัยอุทกวิทยากายภาพลำคลอง

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Improvement), วนวัฒนวิทยา (Silviculture), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)