Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • D.Sc.(Silviculture), University of Helsinki, ฟินแลนด์, 2532

  Expertise Cloud

  chlorophyll fluorescenceClimate changeCO2 effluxCore competencycryo-SEMDendrocalamus asperDendrocalamus brandisiiDendrocalamus hamiltoniiDendrocalamus latiflorusDendrocalamus latiforusDiameter estimationDiversitydroughtDry Dipterocarp Forestdry seasoneconomic valuationMangroveNorthern ThailandteakTectona grandis L.f.การกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเก็บกักคาร์บอนการชักนำการใช้ประโยชน์ไผ่การใช้ประโยชน์ลำไผ่การใช้ประโยชนืทรัพยากรธรรมชาติการดักจับฝุ่นของใบการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การเติบโตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประเมินคาร์บอนการประเมินมวลชีวภาพการประเมินมูลค่าการปรับปรุงพันธุ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตยอดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนการฟื้นฟูป่าชายเลนการย่อยสลายการสะสมคาร์บอนขอนแก่นเขตเมืองความถี่ในการให้อาหารความหลากชนิดความหลากหลายของพืชป่าชายเลนความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนคำสำคัญ: มวลชีวภาพโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ชุมชนท้องถิ่นป่าชายเลนป่าชายเลน การฟื้นฟูป่า บ้านเปร็ดใน การมีส่วนร่วมของชุมชน คาร์บอนเครดิตป่าชายเลนปลูกป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนป่าชุมชนเขาวงป่าเต็งรังป่าไม้ในเมืองป่าสนธรรมชาติป่าเสื่อมโทรมผลผลิตมวลชีวภาพผลิตภัณฑ์ไม้พื้นไผ่ไผ่บงใหญ่ไผ่บนที่สูงไผ่มากินนอยไผ่หกไผ่หยกไผ่หวานอ่างขางพรรณไม้พื้นล่างพลังงานชีวมวลพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมมวลชีวภาพมวลชีวภาพเหนือดินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน สวนไผ่ Dendrocalamus Bambusaมังคุดมัญจาคีรีเมล็ดพรรณไม้ป่าไม้กฤษณาไม้โตเร็วไม้โตเร็ว:พลังงานไม้โตเร็วสกุล Acaciaไม้แปรรูปไม้ผนังจากไม้ไผ่ไม้พื้นล่างยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีสระดับความสูงจากน้ำทะเลสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมการมวลชีวภาพสมบัติของดินสมบัติดินสวนจตุจักรสวนป่าไผ่สวนป่าพลังงานสวนป่ามัญจาคีรีสวนป่ายูคาลิปตัส

  Interest

  นิเวศสรีรวิทยาป่าไม้, การปรับปรุงพันธุ์, เมล็ดพรรณไม้ป่า, ป่าไม้ในเมือง, การกักเก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • ก.ค. 2563 - ส.ค. 2563 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์
  • พ.ค. 2563 - พ.ค. 2563 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) บัณฑิตวิทยาลัย
  • ต.ค. 2562 - ต.ค. 2562 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะสังคมศาสตร์
  • มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2562 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2561 - เม.ย. 2561 ผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักหอสมุด
  • ม.ค. 2560 - ต.ค. 2560 คณบดี (รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2555 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2555 - ต.ค. 2556 ผู้อำนวยการ(รักษาราชการแทน) ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  • ต.ค. 2554 - ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  • เม.ย. 2549 - มี.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์
  • ก.ค. 2541 - มี.ค. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก