ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Bang KachaoBiodiversityBiomass ProductionBrazilCarbon sequestrationChiang Mai ProvinceClimate changeCoastal protectiondegraded landdegraded pine forestdevelopmentDry dipterocarp foresteco-developmentEddy Covarianceforest plantationforest restorationFuel loadsGrowthHighlandmangrovePlantationprescribed burningrehabilitationrestorationstand structureurban green spaceWatchan Royal Projectก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการจัดการไฟป่าการจัดการสวนป่าการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการตัดขยายระยะการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปลูกป่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการสูญเสียคาร์บอนความยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนในดินคุ้งบางกะเจ้าโครงการหลวงวัดจันทร์จังหวัดเชียงใหม่จันทร์ทองเทศชนิดไม้สนปฐพีวิทยาป่าไม้ ป่าชายเลนป่าพรุป่าพรุควนเคร็งป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมผลผลิตมวลชีวภาพพฤติกรรมไฟพื้นที่สีเขียวในเมืองพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมฟาร์มไม้ป่า ฟื้นฟูป่าไฟไฟป่ามวลชีวภาพแม่ไม้ไม้กฤษณาไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้เศรษฐกิจไม้สักยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสระบบนิเวศระบบวนเกษตรระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวนวัฒน์วิธีเศรษฐกิจสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางเคมีของดินสมบัติไม้สนสมุทรปราการสวนป่ายูคาลิปตัสสวนป่าสักสวนไผ่สิ่งแวดล้อมหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักหมู่บ้านหลักประกันทางธุรกิจเหมืองเหมืองหินปูนแหล่งเมล็ด

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 120 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 112 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 191 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 132 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 312 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 171 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 141 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 56 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)