ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Bang KachaoBiodiversityBiomass ProductionBrazilCarbon sequestrationChiang Mai ProvinceClimate changeCoastal protectionDalbergia cochinchinensisdegraded landDegraded pine forestdevelopmentdry dipterocarp foresteco-developmenteddy covarianceforest plantationforest restorationFuel loadsGrowthHighlandmangrovePlantationPrescribed burningrehabilitationrestorationstand structureurban green spaceWatchan Royal Projectก๊าซเรือนกระจกการกักเก็บคาร์บอนการจัดการไฟป่าการจัดการสวนป่าการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการตัดขยายระยะการเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปลูกป่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการสูญเสียคาร์บอนความยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนในดินคุ้งบางกะเจ้าโครงการหลวงวัดจันทร์จังหวัดเชียงใหม่จันทร์ทองเทศชนิดไม้สนปฐพีวิทยาป่าไม้ ป่าชายเลนป่าพรุป่าพรุควนเคร็งป่าไม้ป่าเสื่อมโทรมผลผลิตมวลชีวภาพพฤติกรรมไฟพื้นที่สีเขียวในเมืองพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมไฟไฟป่ามวลชีวภาพมวลชีวภาพเหนือพื้นดินแม่ไม้ไม้กฤษณาไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้เศรษฐกิจไม้สักยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสระบบนิเวศระบบวนเกษตรระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวนวัฒน์วิธีเศรษฐกิจสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติของดินสมบัติดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติทางเคมีของดินสมบัติไม้สนสมุทรปราการสวนป่ายูคาลิปตัสสวนป่าสักสวนไผ่สิ่งแวดล้อมหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักหมู่บ้านหลักประกันทางธุรกิจเหมืองเหมืองหินปูนแหล่งเมล็ด

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย พิธีกร สุภาวงศ์

piteekorn.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-0171 ต่อ 117


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 116 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 124 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 78 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 194 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 135 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 330 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 181 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 149 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 61 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 56 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)