รางวัลภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2015

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152008 >>
Publish Year Honor Award 1
2015 inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์,"บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประเภทกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี พ.ศ. 2558", , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 25 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>