รางวัลภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212011 >>
Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"GROWTH RATE OF MELALEUCA CAJUPUTI POWELL WITH DIFFERENT THINNING INTENSITIES AT KHUAN KHRENG PEAT SWAMP FOREST, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE", บทความวิจัยดีเด่น, , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Jun 18 2021