ผลงานภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2020

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวนวัฒนวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2020 exรุ่งนภา แก้วทองราช, exอำนาจ ชิดไธสง, exดุจดาว จารุจิตติพันธ์, exYann Vitasse, exมนตรี แสงวงศ์ศรี, exปริเวท วรรณโกวิท, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสำเริง ปานอุทัย, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMonique Y. LeClerc, "Impacts of a strong El Nino event on leaf phenology and carbon dioxideexchange in a secondary dry dipterocarp forest", Agriculture and Forest Meteorological, ปีที่ 287, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-11
2020 inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A 324-years temperature reconstruction from Pinus latteri Mason at highland in Chiang Mai Province, Thailand.", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 3938-3945
2020 exJacob J Bukoski, exAngie Elwin, exRichard A MacKenzie, exSahadev Sharma, exJoko Purbopuspito, exBenjamin Kopania, exMaybeleen Apwong, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMatthew D Potts, "The role of predictive model data in designing mangrove forest carbon programs", Environmental Research Letters, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 1-9
2020 inนายเจษฎา วงค์พรหม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "SOIL PROPERTIES AND TREE COMPOSITION IN A 27-YEAR OLD Acacia mangium Willd. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA AT PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION", BIOTROPIA, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 125-133
2020 exKANOKWAN URAIRAK, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, "SOIL PROPERTIES BELOW EXOTIC TREE PLANTATIONS AT THE SAITHONG SILVICULTURAL RESEARCH STATION IN PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE, THAILAND", ฺBIOTROPIA, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 171-178
Publish Year National Journal 4
2020 exเอนกพงศ์ สีเขียว, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สังคมแมลงผิวดินในพื้นที่ฟื้นฟูป่าเหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-10
2020 exถิรายุ เกลี้ยงสอาด, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 86-96
2020 exนางสาวสุธาสินี นุ่นสังข์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติบโตของชนิดไม้ที่ปลูกฟื้นฟูความหลากหลายในป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 71-85
2020 exอัจฉรา สุวรรณ์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือจังหวัดเพชรบุรี", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 118-130

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวนวัฒนวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2020 exวิสุทธิ หมั่นทำการ, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดการสวนป่าไม้สัก", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=04]