ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2009

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

49

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 19
2009 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exสินศุภา จุ้ยจุลเจิม, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Bioethanol production from enzymatically saccharified sunflower stalks using steam explosion as pretreatment. ", International Journal of Biological and Life Sciences , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 21-24
2009 exKosugi, A., exKondo, A., exUeda, M., exMurata, Y., inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exArai, T., exMori, Y., "Production of ethanol from cassava pulp via fermentation with a surface-engineered yeast strain displaying glucoamylase", Renewable Energy, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2009, หน้า 1354-1358
2009 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of protein hydrolysate production process from Jatropha curcas cake.", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 53, พฤษภาคม 2009, หน้า 109-112
2009 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Properties of sericin-glucomannan composite films", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1395-1400
2009 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPoom Phusanakom, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Microbiological technique for separation of Hibiscus sabdariffa L. fibers. ", Journal of Bacteriology Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 039-045
2009 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exRagauskas, AJ, "Synthetic Applications of Laccase in Green Chemistry", ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS, ปีที่ 351, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2009, หน้า 1187-1209
2009 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPornpat Sam-ang, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 519-525
2009 exอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "Screening Lactic Acid Bacteria for Improving the Kanom-jeen Process", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 557-565
2009 exLaohaphatanaleart, Kamlai, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBertoft, Eric, "A Study of the Internal Structure in Cassava and Rice Amylopectin", Starch/Staerke, ปีที่ 61, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 557-569
2009 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Feasibility study on vanillin production from Jatropha curcas stem using steam explosion as a pretreatment.", International Journal of Chemical and Biomolecular Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2009, หน้า 211-214
2009 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exW. Phochinda, exT.Kreetachat, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Efficiency of Ozone, Activated Carbon and Microorganisms in Decolorisation of Pulp and Paper Mill Effluent", Water Practice & Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1-6
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Comparative Study of Scented Compound Extraction from Plumeria obtusa L.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 189-196
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Scented Extracts and Essential Oil Extraction from Michelia alba D.C.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 197-203
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, exPutthita Punjee, "Extraction Methods for Tuberose Oil and Their Chemical Components", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 204-211
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exPutthita Punjee, inนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition and Physical Properties of Oil from Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) Obtained by Hydro Distillation and Hexane Extraction", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 212-217
2009 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exThierry Tran, exSunee Chotineeranat, exByoung-Ho Lee, exSe-na Lee, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exHyun-Joong Kim, "Preparation and Characterization of Cassava Fiber-Based Polypropylene and Polybutylene Succinate Composites", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 245-251
2009 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Polygalacturonase and Pectate Lyase Activity During Ripeningof Kluay Hom Thong Fruit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 267-274
2009 exดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "GAC adsorption treated pulp and paper mill effluents using ozone as a pre-treatment", Water Practice & Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1-6
2009 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, ex Ishida, Y., ex Tamura, T, ex Tokuyama, S., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Microbispora siamensis sp. nov., a thermotolerant actinomycete isolated from soil. ", Microbispora siamensis sp. nov., a thermotolerant actinomycete isolated from soil. , ปีที่ 59, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2009, หน้า 3136-3139
Publish Year National Journal 6
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่ทำลายด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 233-236
2009 exสนธิสุข ธีระชัยชยุติ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Non-destructive soluble solids content evaluation of mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 55-64
2009 exธิดารัตน์ ศิริสกุลไพศาล, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การดูดซับไอร์ออน (II) ไอออนในสารละลายด้วยผักตบชวาและสะเดา", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 73-86
2009 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟเพื่อดูดซับเอทิลีนจากฟางข้าว", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009
2009 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, exศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exPrf. Dr. Sumio Kawano , "การคัดแยกผลมะม่วงพันธุ์แรดที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2009, หน้า 27-32
2009 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exจันทิมา หอมกลบ, "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร", วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 92-92

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 17
2009 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, "Characterization of the Chemical Constituents in Six Essential Oils and Their Solid- and Vapor-Phase Antifungal Properties against Postharvest Phytogenic Fungi", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exกุลวดี ศิลป์ประดิษฐ์, "Optimization of Rice Bran Protein Hydrolysate Production Using Alcalase ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, "Determination of Physical, Chemical and Sensory Characteristics of Yentafo Sauces", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนาง ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, "Pasting Properties of Mixed Flours Hom-Mali and Glutinous Rice and Physical Properties of Butter Cake Using Mixed Flours", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนส.รุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Corn Starches from Different Thai Hybrids", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Thermal characteristics of annealed and acid treated cassava starch", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of phyllosilicate on the physical properties of polylactic acid and thermoplastic starch composite ", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exนายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Use of Peel Spectral Information to Improve Titratable Acidity Prediction inIntact Orange by NIRS in Long Wavelength Region", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exProf.Yukihiro Ozaki, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, "Rapid Discrimination and Determination of Curcuminoids Content in Turmeric Rhizome by Near Infrared Spectroscopy", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exProf.Yukihiro Ozaki, "New Advantage of Moving Window Partial Least Squares Regression for Discrimination Analysis: MWPLS-DA", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exน.ส.รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, "Determination of Total Oil Content in Corn Seeds Using Near Infrared Spectroscopy and Moving Window Partial Least Squares Regression", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy , 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Analysis of Water Content in Biodiesel Palm Oil using NIRS", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exSontisuk Teerachaichayut, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exK. Shigefuji, exK. Kiji, exY. Nitta, exS. Saranwong, exS. Kawano, "Development of an NIR Sorting Machine for Detecting Internal Disorder and Quality of Mangosteen Fruit", the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 พฤศจิกายน 2009 - 13 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exN. Suttiwijitpukdee, exR. Kaewcheenchai, exS. Kasemsumran, exS. Kawano, "Feasibility Study for Non-invasive Detection of Fruit Fly Eggs and Larvae in Intact Mangoes using a Hand-held NIR instrument", the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2009
2009 exS. Saranwong, exJ. Anusornwongchai, exA. Janhiran, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exS. Kawano, "NIR Imaging Technology for Detecting Fruit Fly Eggs and Larvae in Intact Mangoes", the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exPanmanas Sirisomboon, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exS. Howvimanporn, "Identification of Honey Authenticity by NIRS", the 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 13 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Effect of Cassava fiber on the Mechanical Properties of Polypropylene (PP) and Polybutylene Succinate (PBS) composites", 11th Pacific Polymer Conference, 6 ธันวาคม 2009 - 10 กันยายน 2010, Crains เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 32
2009 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, exพุฒิตา พันจี, "น้ำมันดอกซ่อนกลิ่น: การสกัดและองค์ประกอบทางเคมี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inนายวุฒินันท์ คงทัด, "ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกสบู่ดำที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exAnchalee Sawatthum, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำผึ้งชันโรงและน้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การศึกษาเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสและเพคเตทไลเอส ในระหว่างการสุกของผลกล้วยหอมทอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายยุทธนา บรรจง, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exMongkol Srianan, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, "ระยะปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของแพทชูลีในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inนายยุทธนา บรรจง, inนางยุพา ปานแก้ว, exPitsanu Dechyotin, exWanida Artkla, "อิทธิพลของช่วงวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและท่อนพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, exJitra Kokaew, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, "การศึกษาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Coniella fragariae ใน Eucalyptus", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "สมบัติเยื่ออินทรีย์ของไม้สนสามใบ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางวีระศรี เมฆตรง, "วิธีการสกัดและองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยทีทรี (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSunanta Boonchouy, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าเพอร์ออกไซด์ ค่ากรดไขมัน และค่าแอนิซิดีนของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิค NIR Spectroscopy", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exWirasak Smitthipong, inดร.รังสิมา ชลคุป, exChworos, Arkadiusz, exTirrell, Matthew, "อันตรกิริยาผันกลับได้และเฉพาะเจาะจงของพอลิเมอร์คอลลอยด์ที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPotechaman Pitpiangchan, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPutthita Punjee, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การเปรียบเทียบการสกัดสารหอมจากดอกลั่นทม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPutthita Punjee, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPotechaman Pitpiangchan, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "การสกัดแยกสารหอมและน้ำมันหอมระเหยจากดอกจำปี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exThapanee Sathorn, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKorrakot Wannagul, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPensri Atiwannapat, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exWorathum Oonjittichai, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของไม้ Acacia aulacocarpa", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exAthit Janhiran, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSontisuk Teerachaichayut, "การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นสำหรับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exTran, T., exSunee Chotineeranat, exSe-na Lee, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exHyun-Joong Kim, "การเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบของพอลิพอพิลีนและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับกากมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exChanidda Wongbasg, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "ผลของสภาวะในการงอกที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของข้าวเหนียวกล้องงอก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exSomboon Permpanya, "การผลิตเยื่อกระดาษจากปอแก้ว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNontipha Sareesongsange, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exJirawate Chedchant, exOncheera Petchoy, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exTorpong Kreetachat, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การลดสีน้ำทิ้งที่มีลิกนินเป็นส่วนประกอบโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exOncheera Petchoy, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exJirawate Chedchant, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย่อยสลายทางชีวภาพของสีรีแอคทิฟโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inนางฤดี ธีระวนิช, inนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการซื้อ/การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีทั่วไป", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exน.ส.ณัฐญา มานะกิจ, exดร.สัญญา หกพุดซา, "การพัฒนาวิธีการหาปริมาณแคปไซซินในพริกด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุวิชญา รอดกำเนิด, "อิทธิพลของสภาวะการระเบิดด้วยไอน้ำที่มีต่อการแยกองค์ประกอบทางเคมีจากหญ้าแฝกและการเตรียมไฮโดรไลเลสเพื่อผลิตไซลิทอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2009 exกุลวดี ศิลป์ประดิษฐ์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผลิตภัณฑ์ยกกระชับหรือให้ความชุ่มชื้นผิว", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, 10 - 12 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exดร. ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exProf. สุมิโอะ คาวาโน, exยูกิ นิดตะ, exคาซูเอกิ ชิจิฟูจิ, exคาซูเอกิ คิจิ, "การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กระบี่ ประเทศไทย
2009 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, "การจัดกลุ่มซอสเย็นตาโฟ จากลักษณะทางประสาทสัมผัสและค่าทางเครื่องมือ", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 10 - 11 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, exจันทิมา หอมกลบ, "การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมธานอลของผลมะขามป้อมจากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร. ", การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 2 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exภาณุ ส้มเกลี้ยง, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำ โดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exเคียวเพชร ลบแย้ม, "การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 4 พฤศจิกายน 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 1
2009 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPhusanakom, P., "Microbiological technique for separation of Hibiscus sabdariffa L. fibers", Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Company Limited, 2009

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2009]