Expertise Cloud

Cassavachemical FertilizeremblicJerusalem ArtichokeOrganic Fertilizerกล้ายางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงสร้างทางวิศวกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ (Phetchabun Province)ชาออสซีชิ้นไม้สับ ยางพาราชุดดินฝั่งแดงชุดดินฝั่งแดง Fang Daeng Soilชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงต้นกล้ายางพาราคุณภาพดีต้นทุนการผลิตต้นฤดูฝน ต่อต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial)ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial)ต่อต้านเชื้อรา (antifungi)ทรัพยากรชีวภาพทางการค้า (Trade)ทีทรีเทคโนโลยีการผลิต(Transfer technology)น้ำมันทีทรี (tea tree oil)น้ำมันปริมาณสูงน้ำมันหอมระเหยน้ำยางปริมาณแป้งปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacp.)ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacp.) เมล็ดพันธุ์ (Seed) การคัดเลือกต้นพันธุ์พ่อและต้นพันธุ์แม่ (Individual Selection) การทดสอบรุ่นลูก (Base on progeny test performance)ปาล์มน้ำมัน (Elaeis huineensis Jacp.)ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (Tenera D x P)ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยมูลไก่ปุ๋ยยูเรียชนิดเคลือบปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์แป้งมันสำปะหลังแปลงรวมพันธุ์ผลผลิต yieldพลาทิเซอเรียมพลาทิเซอเรียม : Platyceriumพันธุ์พันธุกรรมพืชคลุมดินพืชชีวมวลพืชแซมพืชท้องถิ่นโตเร็วพืชพลังงานพื้นที่สูงไพลไพล ระยะปลูก ระบบการปลูกพืชแซมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะขามป้อมมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) มะพร้าวน้ำหอมมันสำปะหลังมันเส้นสะอาดมูลไก่ยางพารายางพารา ( para rubber )ยางพารา : (Hevea brasiliensis)ยางพารา : Para rubberยางพารา RRIT 251ยางพารา ผลผลิต ให้ปุ๋ยทางน้ำยางพาราก่อนเปิดกรีดร่มกันฝนร่มกันฝน : rain protectionระบบกรีดยางระบบการปลูกพืชแซมระบบการปลูกยางพาราระบบการปลูกยางพารา,ชิ้นไม้สับระบบนิเวศเกษตรระยะการเปิดกรีดยางพาราระยะปลูกวัสดุเหลือใช้สถานีวิจัยเพชรบูรณ์สบู่ดำสภาพแวดล้อมสายพันธุ์มะขามป้อมสารชูรสสารสกัดจากพืชสารอินนูลินสินค้าเกษตรคุณภาพ Num-Hom Coconut Fertilizerสูตรสูตรปุ๋ยหญ้่แฝกหญ้าแฝกหญ้าแฝก ผลผลิต ถั่วคลุมดินหยีน้ำแหล่งปลูกประเทศไทยองค์ประกอบทางเคมีอนุภาคขนาดเล็กอ้อยอาหารสัตว์อาหารหมัก

Interest

ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ไม้ประดับ, ปุ๋ย

Administrative Profile

 • ต.ค. 2545 - พ.ย. 2557 หัวหน้าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
 • พ.ย. 2542 - ต.ค. 2545 หัวหน้าสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (144)