ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2007

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

44

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

73

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

6

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 13
2007 exSae-Eaw, A, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exPrinyawiwatkul, W, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exSaidu, JE, exXu, Z, "Acceptance and purchase intent of US consumers for nonwheat rice butter cakes", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 72, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า S92-S97
2007 exLi, BY, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exHu, Y, exLiang, YZ, exOzaki, Y, "Comparison of performance of partial least squares regression, secured principal component regression, and modified secured principal component regression for determination of human serum albumin, gamma-globulin and glucose in buffer solutions and in vivo blood glucose quantification by near-infrared spectroscopy", ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, ปีที่ 387, ฉบับที่ 2, มกราคม 2007, หน้า 603-611
2007 exKreetachat, T, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPunsuwon, V, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChomsurin, C, "Effects of ozonation process on lignin-derived compounds in pulp and paper mill effluents", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 142, ฉบับที่ 1-2, เมษายน 2007, หน้า 250-257
2007 exTran, T, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches", Starch/Staerke, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 46-55
2007 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exBrown, KA, "Isolation and mutation of recombinant EPSP synthase from pathogenic bacteria Pseudomonas aeruginosa", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, เมษายน 2007, หน้า 592-598
2007 exTeerachaichayut, S, exKil, KY, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exNakanishi, Y, "Non-destructive prediction of translucent flesh disorder in intact mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 202-206
2007 exKoroteeva, Dasha A., exKiseleva, Valentina I., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exBertoft, Eric, exYuryev, Pavel V., exYuryev, Vladimir P., "Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background: Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2007, หน้า 391-403
2007 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exKiatsoonthon, A, "Feasibility of near-infrared spectroscopy to detect and to quantify adulterants in cow milk", ANALYTICAL SCIENCES, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2007, หน้า 907-910
2007 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Pectinase enzyme Liquefaction of Banana "Gros Michel" for banana Syrup Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 740-750
2007 exมยุรฉัตร นารถวรทัตร, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Supplementary Protein Milk Tablet Formulation for Rural School Children under the Royal Highness Princess MahaChakri Sirindhirn’s Project.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 733-739
2007 exAmporn Sae-Eaw, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prinyawiwatkul, "Consumer Acceptance and Purchase Decisions of Butter Cake from Jasmine Rice Flour", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 377-384
2007 exSrisawas, W., inนางวารุณี ธนะแพสย์, exJindal, V.K., "Relationship between sensory textural attributes and near infrared spectra of cooked rice", Journal of Near Infrared Spectroscopy , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2007, หน้า 333-340
2007 exSilpi, U., exLacointe, A., exKasempsap, P., exThanysawanyangkura, S, exChantuma, P, exGohet, E., inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exCle?ment, A, exAme?glio, T, exThaler, P, "Carbohydrate reserves as a competing sink: Evidence from tapping rubber trees", Tree Physiology , ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 881-889
Publish Year National Journal 8
2007 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับเอทิลีน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 283-286
2007 exนิรมล อุตมอ่าง, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exนุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ, exBruce Watkins, "Optimization of Chemical properties Sensory Descriptive and Consumer Acceptance of Jiaogulan tea Using RSM", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 101-119
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 13-22
2007 exศรินทิพย์ ผดุงสันติกุล, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exคณิตา ตังคณานุรักษ์, "การกำจัดและการคืนสภาพของสังกะสีและแคดเมียมในสารละลายด้วยเนื้อไม้ต้นมะละกอ ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 1-8
2007 exอรพิน โทนเดี่ยว, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exคณิตา ตังคณานุรักษ์, "การบำบัดสังกะสีและทองแดงในน้ำเสียจากโรงงานผลิตโลหะโดยใช้กากชา", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 9-14
2007 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไม้ไผ่หยกอายุ 3 ปี", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2007 - กันยายน 2006, หน้า 118-125
2007 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exNattayana Piadang, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "A Search and Improvement of Actinomycete Strains for Biological Control of Plant Pathogens ", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 248-254
2007 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Morphologies of Natural Rubber/Gelatinized Starch and Mineral Clay Composite", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 279-285

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2007 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์, exรัศมี บุญประดิษฐ์, "Steam Explosion Pre-treatment on Alkali-oxygen Pulping of Bamboos", The 2007 EPE Conference, 21 - 24 ตุลาคม 2007, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intercropping of paper mulberry for sustainable land use in Thailand.", Proceedings of IUFRO Conference on Forest Landscape Restoration, 14 - 19 พฤษภาคม 2007, สาธารณรัฐเกาหลี
2007 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exProf.Dr. Eric Dubreucq, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDr.Frederic BONFILS, exDr.Laurent Vaysse, "Lipid composition of Hevea brasiliensis latex and dry rubber: characterization and relation with some physical properties", IRRDB International Rubber Conference 2007, Siem Reap, Cambodia., 12 - 13 พฤศจิกายน 2007, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2007 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Structure and physicochemical properties of acid-alcohol treated cassava starch", The XV International Starch Convention, 19 - 21 มิถุนายน 2007, Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
2007 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Non-destructive Internal Quality Evaluation of Thai Oranges using Short-Wavelength Near Infrared Transmission Spectra", In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 17 - 21 มิถุนายน 2007, ราชอาณาจักรสวีเดน
2007 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exArthaya Kiatsoonthon, "Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of Cow Milk Adulteration", In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Umea, Sweden. , 17 - 21 มิถุนายน 2007, ราชอาณาจักรสวีเดน
2007 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exSirinnapa Saranwong, exSumio Kawano, "Nondestructive detection of fruit fly eggs and larvae in mango by NIRS", the 23rd NIR Forum, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, ญี่ปุ่น
2007 exวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, exArkadiusz Chworos, inดร.รังสิมา ชลคุป, exMatthew Tirrell, "Reversible interactions for bionanoscale self-assembly", The 2007 AIChE Annual Meeting, November 4-9, 2007, 4 - 7 พฤศจิกายน 2007, Salt Lake City แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exนส.รุ่งทิวา วันสุขศรี, exMr.Theirry Tran, exนส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , "Improvement of rice-based product quality by modified cassava starches ", The 15th XV International Starch Convention). June 19-21, 2007., 19 - 21 มิถุนายน 2007, Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
Publish Year National Conference 35
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Study of phorbol esters in different parts of Jatropha curcas and determination of phorbol esters adsorption in Jatropha curcas oil", the 1st Jatropha Conference, Bangkok, Thailand, 29 - 30 พฤษภาคม 2007
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Elimination of phorbol esters in seed oil of Jatropha curcas L. by adsorption", the 1st Jatropha Conference, Bangkok, Thailand, 29 - 30 พฤษภาคม 2007
2007 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "1.คุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษผักตบชวาผสมเยื่อสาที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม 2.คุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษเส้นใยสับปะรดผสมสาที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, มก. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, inดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากเปลือกในปอสาด้วยกรรมวิธีด่างกับออกซิเจน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exรัศมี บุญประดิษฐ์, exวสุ อรรณพานุรักษ์, exสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, "การผลิตเยื่อกระดาษจากเศษเหลือกิจกรรมเกษตรเพื่อเส้นใยสั้นจากผลปาล์มนำมันเปล่า", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exเบ็ญจวรรณ คฤหพัฒนา, "การฟอกเยื่อคราฟท์จากไม้กัญชง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์, exเบ็ญจวรรณ คฤหพัฒนา, "การผลิตเยื่อคราฟท์จากหญ้าแฝก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท. 33), 18 ตุลาคม 2007 - 20 ตุลาคม 2027, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับก๊าซเอทิลีน", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 5, 28 - 29 มิถุนายน 2007, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวแบบพื้นบ้าน", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exพรดรัล จุลกัลป์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Jasmine Brown Rice Flour Extract on the Growth Rate of Aspergillus niger", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007., 14 - 15 มิถุนายน 2007, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2007 exดวงจงกล สุธิเนียม, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "Development of Instant Nutritious Beverage from Germinated Jasmine Brown Rice for Senior Consumers. Proceeding: . ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007, 14 - 15 มิถุนายน 2007, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2007 exอัมพร แซ่เอียว, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Particle sizes on Physiochemical, Micro-Structural, and Textural Properties of Jasmine Brown Rice Flour Batters and cakes Proceeding: ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007, 14 - 15 มิถุนายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exชลิดา ยอดกันสี, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ. ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exสุดาทิพย์ แซ่ตั้น, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่อุปทานของถั่วลิสงดิบในประเทศไทย.", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอัมพร แซ่เอียว, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exWitoo Prinyawiwatkul, "Effects of storage times of Jasmine Brown Rice Flour Physiochemical Properties and Consumer Acceptance of Jasmine Rice Cakes. ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007. , 14 - 15 มิถุนายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Water Uptake and Solid Loss during Soaking of Milled Rice Grains", The 10th International Symposium on the Properties of Water, 2 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exPavinee Chinachoti, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Water partitioning in colloidal systems as determined by NMR", The 10th International Symposium on the Properties of Water, 2 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free radical scavenging activity of saboo dum ( Jatropha curcas L. ) oil ", The International Workshop on Medical & Aromatic Plants, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging Activity and Tyrosinase Inhibition Activity of the Native Thai Silkworm Pupae Oils ", The international workshop on medical & aromatic plants, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, exJiradej Manosroi, "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatropha curcas L.) Seed oil Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals", The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterial,Pharmaceuticals,Devices and their Application, 14 - 16 สิงหาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exAranya Manosroi, exJiradej Manosroi, exSuchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of oil and sericin Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals ", Science and technology for sufficiency economy.33 nd congress science and Technology of Thailand (STT 33) , 8 - 10 ตุลาคม 2007, สงขลา ประเทศไทย
2007 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนิธิวดี วงษืเจริญ, exพัสตราภรณ์ ห้วยศรีจันทร์, "การสร้างมาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตแชมพูสมุนไพร ", 60 ปี อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 37 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ.อิมแพ็คเมืองทองธานี , 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "คุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษผักตบชวาผสมเยื่อสาที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "คุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษเส้นใยสับปะรดผสมสาที่ด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of blending factors : silk content and yarn count on Eri silk/cotton blended yarn and fabric characteristics", The 2nd International Conference on Advance in Petrochemicals and Polymers, 25 - 27 มิถุนายน 2007
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศรัณยู พิริเยศยางกูร, exศุภานัน สมโลก, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติการรีดเรียบของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซิน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of peroxide bleaching on the tensile behavior and morphology of Eri silk/cotton blended yarn", Proceeding of Asian Workshop on Polymer Processing 2006, 6 - 8 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Mechanical properties of pineapple fiber reinforced thermoplastic composites", Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006), 9 - 10 พฤศจิกายน 2007
2007 inนางฤดี ธีระวนิช, inนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพรพรหม พรหมเพศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางฤดี ธีระวนิช, inนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพรพรหม พรหมเพศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production Cost and Market Potential of Lotus Product", การประชุมวิชาการ The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007 "Potential Development of Lotus and Waterlily as Economic plants V", 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Extracted sericin from silk waste for film formation", In International Conference on Mining, Materials, Petroleum Engineering: Frontier of Technology, May 10-12, 2007, Phuket, Thailand. (submitted), 10 - 12 พฤษภาคม 2007, ระนอง ประเทศไทย
2007 exชื่นจิต แก้วกัญญา, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาญชัย มณีดุลย์, "อิทธิพลของถั่วอาหารสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินลูกรัง", ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exชื่นจิต แก้วกัญญา, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมเจตน์ จันทวัฒน์, exชาญชัย มณีดุลย์, "การประเมินถั่วอาหารสัตว์ 5 ชนิด บนดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสุชาดา อุชชิน, exปวริน ตันตริยานนท์, inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการทอผ้าฝ้ายโดยกี่แจ๊กการ์ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ เปียแดง, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาและปรับปรุงสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทเพื่อเป็นเชื้อควบคุมเชื้อโรคพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาวิทยาศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2007]