Person Image

  Education

  • Doctor of Engineering(Remote sensing and GIS), Asian Institute of Techonology, ไทย, 2554
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2547
  • วิศวกรรมศาสตรบันฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  ADVERAAgricultural SupplyBasaltCentral of Chao Phraya BasinCivil EngineeringGISIRIIrrigationLand useMicrowave RSPALSARPavementpavement qualityprobabilistic modelremote sensingRestorationrice crop yieldrisk assessmentRoad safetyRoot Cause AnalysisRoutingRoyal Project AreaShallow Groundwatershortest time pathShortest time pathsSIFTSinior ProjectSpatial Clustering AnalysisStereoimagestrategies planSuitable areataxThe Royal Project FoundationบทนำTISTPMTraffic AccidentTransportationTravelling Salesman Problem (TSP)TsunamiUrbanurban hydrologyvegetative indexVehicle Routing ProblemVoid ratioWarm Mix AsphaltWARMMIXwaterWater OnionWEB-MAPSERVERWMAZeoliteกรอบอ้างอิงภาคพื้นพิภพนานาชาติกระทบสิ่งแวดล้อมการกักเก็บคาร์บอนการเกิดการเดินทางการจัดการแบบไร้ของเสียการจัดการป่าการจัดเส้นทางการเจริญทดแทนของกล้าไม้การใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินการติดตามการเปลี่ยนแปลงการทำนายคลื่นการแนะนำข้อมูลแก่ผู้เดินทางการบำรุงรักษาทางหลวงชนบทการบูรณาการการปลูกการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการสำรวจระยะไกลกำจัดวัชพืชคณะวิศวกรรมศาสตร์ความปลอดภัยบนท้องถนนความเร็วลมความสูงคลื่นค่าดัชนีความแข็งแรงค่าสัมประสิทธิ์พืชค่าเสถียรภาพคุณสมบัติเชิงกลแอสฟัลต์คอนกรีตเครื่องจักร ปาล์มน้ำมัน กระบวนการสกัด ประสิทธิภาพสูงโครงการพัฒนาวิชาการโครงข่ายสายรองจังหวัดกาฬสินธ์ุจังหวัดอ่างทองชีวมวลดัชนีความขรุขระสากลดัชนีพืชพรรณดัชนีพืชพรรณ NDVIดัชนีพื้นที่ใบดาวเทียมกระป่องดาวเทียมระดับนาโนดาวเทียมระดับพิโคทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นที่สูงพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการภัยแล้งระบบขนส่งจราจรอัจฉริยะแอสฟัลต์คอนกรีต

  Interest

  remote sensing, GIS, Pavement

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Riding quality model for asphalt pavement monitoring using phase array type L-band synthetic aperture radar (PALSAR)Suanpaga W., Yoshikazu K.2010Remote Sensing
  2(11),pp. 2531-2546
  16
  2A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in ThailandKiguchi M., Takata K., Takata K., Hanasaki N., Archevarahuprok B., Champathong A., Ikoma E., Jaikaeo C., Kaewrueng S., Kanae S., Kazama S., Kuraji K., Matsumoto K., Nakamura S., Nguyen-Le D., Noda K., Piamsa-Nga N., Raksapatcharawong M., Rangsiwanichpong P., Ritphring S., Shirakawa H., Somphong C., Srisutham M., Suanburi D., Suanpaga W., Tebakari T., Trisurat Y., Udo K., Wongsa S., Yamada T., Yoshida K., Kiatiwat T., Oki T., Oki T.2021Environmental Research Letters
  16(2)
  14
  3Estimation of initial void ratio of consolidated clay based on one-dimensional consolidation theoryIshida Y., Oya A., Suanpaga W., Trakulphudphong C., Denpaiboon C., Fujimoto M., Fukagawa R.2018International Journal of GEOMATE
  14(46),pp. 51-56
  2
  4Evaluation of economic damages on rice production under extreme climate and agricultural insurance for adaptation measures in Northeast ThailandYoshida K., Srisutham M., Sritumboon S., Suanburi D., Janjirauttikul N., Suanpaga W.2019Engineering Journal
  23(6),pp. 451-460
  1
  5Mechanical properties of warm mix asphalt concrete application using adveraSuanpaga W., Witayakul W., Chotichanathawewong S., Piti-Khunpongsuk T.2014Proceedings of International Structural Engineering and Construction
  1(1),pp. 419-423
  1
  6Development of a web application for climate change adaptation in ThailandShirakawa H., Suanpaga W.2022IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  1016(1)
  1
  7Mechanical properties of warmmixedusing polymerreclaimed asphalt withnew aggregate (Prap-Warmmix)Suanpaga W.2018Proceedings of International Structural Engineering and Construction
  5(2)
  0
  8Relationships of vegetation indices and biomass of mangrove forest plantation in ThailandSuanpaga W., Suanpaga W.2019International Journal of Environmental Science and Development
  10(3),pp. 86-90
  0
  9Estimating above ground biomass of Fraxinus griffithii C. B. Clarke using remotely sensed data in royal project area, Chiang Mai, ThailandPattanasak P., Suanpaga W., Tangtham N.2017International Journal of Geoinformatics
  13(4),pp. 57-64
  0
  103D computer graphic of Fuji's mountain by using triple stereo imagesSuanpaga W., Witayakul W., Chotichanathawewong S.20122012 International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2012
  ,pp. 1779-1782
  0