Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  Acaciasagricultural residueAshbiodieselBioenergy plantationsbiomassBreed effectCajuput treeChachoengsao provinceClonal testCluster analysisdeep water culturedegraded soilDendrogramDry zoneEnergy plantationEucalyptEucalyptus speciesfast growing treeFast growing tree speciesFeasibilityFly AshGoatHerbhydraulic pressin vitropropagationKidding intervalLand racesMelaleuca cajuputi PowellmicropropagationNumber of kids bornorganic -chemical fertilizerParturitionPatchouliPlantingPogostemon cablinPongamia oilPongamia pinnata (L.)screw pressSectional classificationSelectionSoil ConditionerTea treetissue cultureกระดาษทำด้วยมือกลุ่มประเทศ ACMECSกลูโคแมนแนนการขยายพันธุ์การคลอดลูกการคัดเลือกการจับคู่ธุรกิจการจำแนกในระดับหมู่การเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารการพัฒนาการย่อยสลายการวิเคราะห์การจัดกลุ่มการวิเคราะห์ทางกายภาพการวิเคราะห์ทางเคมีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมการสกัด (Extraction)แก๊สซิฟิเคชั่นข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมมะลิขี้เถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษความเป็นไปได้ความเหมาะสมของที่ดินคอมพอสิตคุณสมบัติของดินเครือข่ายเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องสำอางไคโตแซนจ.ฉะเชิงเทราจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนลูกแรกคลอดชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเชื้อเพลิงอัดเม็ดน้ำมันหอมระเหยใบสับปะรดไบโอดีเซลปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์เคมีแป้งเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนไฟฟ้าระเบิดด้วยไอน้ำโรงไฟฟ้าชีวมวลเส้นใยไผ่หยีน้ำ

  Interest

  สรีรวิทยาพืช , พืชพลังงาน, การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (122)