ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2008

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

74

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

71

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 24
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Sericin separation from silk degumming wastewater", Separation and Purification Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กันยายน 2008, หน้า 129-133
2008 exPitchaya Pumiput, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 73-78
2008 exดวงจงกล สุทธิเนียม, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "Development of Instant Nutritious Beverage from Germinated Jasmine BrownRice for Elderly Consumers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008
2008 exชมพูนุช สีหโสภณ, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exAnna Resurreccion, "American Consumer Acceptance of Satay Sauce as Affecte by Different Peanut Grinding Methods, the Multi-step and One-step Processes, and Processing Times", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 117-128
2008 exTran, T, exThitipraphunkul, K, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of starch modifications and hydrocolloids on freezable water in cassava starch systems", Starch/Staerke, ปีที่ 60, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 61-69
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exChidchai Punyasawon, "Process Optimization for the Production of Philosamia ricini (Eri Silk) Pupae Hydrolysate ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 341-352
2008 exNathiya Tanchachoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exSunil Kumar, "Methane Oxidation in Compost-Based Landfill Cover with Vegetation during Wet and Dry Conditions in the Tropics", Journal of the Air & Waste Management Association, ฉบับที่ 58, พฤษภาคม 2008, หน้า 603-612
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, exOssetin, JF, exSinoirneri, A, exDrean, JY, "Effects of blending parameters on the cross-section fiber migration of silk/cotton blends", TEXTILE RESEARCH JOURNAL, ปีที่ 78, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 361-369
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exTaweesiri Malapant, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Silk Degumming Solution as Substrate for Microbial Protease Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 543-551
2008 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exDr.Frederic BONFILS, exDr.Jerome Sainte-Beuve, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Eric Dubreucq, exDr.Laurent Vaysse, "Development of a new procedure for lipid extraction from Hevea brasiliensis natural rubber", European Journal of Lipid Science and Technology. , ปีที่ 110, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า 563-569
2008 exนายสาธิต, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDr. Frederic BONFILS, exProf.Dr. Eric Dubreucq, exDr.Laurent Vaysse, "Effect of smoking on lipids content, macromolecular structure and rheological properties of Hevea brasiliensis sheet rubber", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 306-314
2008 exYotsawimonwat, S, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exKaewvichit, S, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exJane, JL, exSirithunyalug, J, "Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 94-99
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exProf.Kenji Iiyama, "Simultaneous production of ?-cellulose and furfural from bagasse by steam explosion pretreatment", Maejo International Journal of Science and Technology (MIJST) , ปีที่ 2008, ฉบับที่ 2(1), เมษายน 2008, หน้า 182-191
2008 exTimbuntam, W, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exTokiwa, Y, "Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch", BIOTECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2008, หน้า 1747-1752
2008 exBertoft, E., exเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Internal unit chain composition in amylopectins", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2008, หน้า 527-543
2008 inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPuangchit, L, exKjelgren, R., exArunpraparut, W., "Urban green space, street tree and heritage large tree assessment in Bangkok, Thailand", Urban Forestry and Urban Greening , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2008, หน้า 219-229
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of Blending Factors on Eri Silk and Cotton Blended Yarn and Fabric Characteristics", Macromolecular Symposia, ปีที่ 264, ฉบับที่ 1, เมษายน 2008, หน้า 44-49
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10 ", Journal of Biotechnology , ปีที่ 136, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2008, หน้า S335-S335
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exTaweesiri Malapant, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Silk degumming solution as substrate for microbial protease production. ", Journal of Biotechnology , ปีที่ 136, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2008, หน้า S336-S337
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "Development of Mangosteen Anti-Acne Gel", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 163-168
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, "Antifungal Activity of Clove and Cinnamon Oil and Their Synergistic Against Postharvest Decay Fungi of Grape in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 169-174
2008 exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Pectate Lyase Production from Paenibacillus polymyxa N10 in Submerged Fermentation using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 191-197
2008 exJirapa Pongjanta, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Enzymes-Resistant Starch (RS III) from Pullulanase- Debranched High Amylose Rice Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 198-205
2008 inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, exRoger Kjelgren, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Urban Green Space, Street Tree and Heritage Large Tree Assessment in Bangkok", Urban Forestry & Urban Greening , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2008, หน้า 219-229
Publish Year National Journal 4
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exดร.ต่อพงษ์ กรีฑาชาติ, inดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Single- and bi-components adsorption of phenol and isopentanoic acid onto activated carbon", Thai Environmental Engineering Journal , ปีที่ 2008, ฉบับที่ 22(2), สิงหาคม 2008, หน้า 1-10
2008 inนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์, "การประกอบการ", Journal of Paradigm Shifts in Business [คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา], ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 1-4
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSirinnapa Saranwong, exSumio Kawano, "Nondestructive Detection of Fruit Fly Egg and Larvae in Exported Mangoes Using Near Infrared Spectroscopy", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 54-57
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exสนธิสุข ธีระชัยชยุติ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 156-159

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 34
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, "In vitro evidence of antifungal synergy between clove and cinnamon oils and possible application in active packaging for controlling postharvest decay of table grape .", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10", the 13th International Biotechnology Symposium and Exhibition “Biotechnology for the Sustainability of Human Society” (IBS2008), 13 - 17 ตุลาคม 2008, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Silk degumming solution as substrate for microbial protease production. ", The 13th International Biotechnology Symposium and Exhibition “Biotechnology for the Sustainability of Human Society” (IBS2008), 13 - 17 ตุลาคม 2008, Dalian
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Two-step steam explosion pretreatment of sugarcane bagasse for ethanol production.", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Eliminated phorbol esters in seed oil and press cake of Jatropha curcas L.", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production of ethanol from pulp obtained by steam explosion pretreatment of oil palm trunk. ", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Effect of cutting freqescies on yield and quality of silage making from napier grass.", International Grassland Congress ครั้งที่ 21, 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2008, Hohhot สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exนายสายัน สุทธิประภา, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exชโลบน โยสุข, exชลิตา นภาสวาท, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Quantitative Analysis of Two Anti-Hiv-1 Constituents in the Crude Extracts of Clausena Excavata From Six Various Sources in Thailand", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of Blending Factors on Eri Silk and Cotton Blended Yarn and Fabric Characteristics", Macromolecular Symposia, 1 เมษายน 2008
2008 exปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกุล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Development of Cake Mixed from Thai Hom Mali Rice Flour and It's Acceptability by Thai Consumer", 14th World Congress of Food Science and Technology, 23 ตุลาคม 2008, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exอัมพร แซ่เอี่ยว, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Consumer Acceptance of Low Calories Butter Cake from Thai Hom Mali Brown Rice Flour ", 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, "From Green Space Master Plan to the Action Plan on Global Warming of Bangkok, Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, exSirinnapa Saranwong, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSumio Kawano, "Detection of Fruit Fly Infested Mango by Near Infrared Spectroscopy", The First Asian NIR Symposium, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exArtaya Kiatsoonthon, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Near Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Detection of Milk Adulterations and Milk Constituents", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 11 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนิสิตรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, "Utilization of NIRS for breeding program of high-oil corn", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนายปิยชาติ วังมูล, "Quantitative Determination of Citric content in Synthetic Lemon Juices for Cooking by using Near Infrared Spectroscopic Technique", International Diffuse Reflectance Conference 2008, 3 - 8 สิงหาคม 2008, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exนางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, "Preliminary Study for Determination of Total Oil Content in Oil Corn Seed for Breeding Program by using Near Infrared Spectroscopy", International Diffuse Reflectance Conference 2008, 3 - 8 สิงหาคม 2008, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "A review of research and development on the applications of NIRS in Thailand", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
2008 exนางจริยา ประศาสศรีสุภาพ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exKenji Ono, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exKyoko Katsumata-saito, exTomoko Sugimoto, exSatoru Miyata, exTadao Goto, exKenji Iiyama, "Preliminary study of quantitative determination of cellulose,hemi-cellulose and lignin in artificial biomass samples by using NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exKenji Ono, exKeizo Hirai, ex Tomoko Sugimoto, exKyoko Katsumata-saito, ex Masahiro Amari, "Identification of the peculiar absorption bands for lignin and holocellulose in tree litters in the NIR region", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, ญี่ปุ่น
2008 exน.ส.นพกร ปัญญาวชิโร , inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Determination of moisture content and water activity of Thai potato snack food by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, tsukuba ญี่ปุ่น
2008 exน.ส.ฐาปนี สาธร , inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Determination of total soluble solids and total acidity in term of acetic acid content in chili sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, tsukuba ญี่ปุ่น
2008 exน.ส. กรกช วรรณกูล , inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Prediction of total soluble solids and total acidity of Thai sweet sauces by NIRS", The 1st Asian NIR symposium and The 24th Japanese NIR Forum, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, tsukuba ญี่ปุ่น
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, exคาซูเอกิ ชิจิฟูจิ, exยูกิ นิตตะ, exดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exProf. Sumio Kawano, "Recent collaborative researchs between Japan and Thailand on NIR applications for tropical fruits", The 25th NIR Forum, 13 - 15 พฤษภาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exวิสาขา ภู่จินดา , "Efficiency of Ozone, Activated Carbon and Microorganisms in Decolorisation of Pulp and Paper Mill Effluent", In the 2nd IWA-ASPIRE Conference and Exhibition, 28 ตุลาคม 2008 - 3 พฤศจิกายน 2009, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exPensri Atiwannapat, "Appropriate Pulping from Roselle for Replacement of Imported Long Fibre", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, "The need of nondestructive technology for quality control of tropical fruits and agricultural products in Thailand", The International Symposium on Collaboration for the Development of Food Industry Technology between Japan and East Asia at Tokyo, 10 - 15 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, exวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, exClaus Eisenbach, exMatthew Tirrell, "Polyelectrolyte Complex Formation between Poly(acrylic acid) and Poly(allylamine) ", the 42nd World Polymer Congress (Macro 2008),, 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2008
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, exวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, exClaus Eisenbach, exMatthew Tirrell, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Polyelectrolyte complex coacervation of poly(acrylic acid) and poly(allylaminehydrochloride): Phase diagram investigation.", Materials Research Outreach Program Symposium (MROP 2008), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2008, Santa Barbara แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 exวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, exArkadiusz Chworos, inดร.รังสิมา ชลคุป, exMatthew Tirrell, "Engineering reversibleand programmable interactions for functionalized polymer colloids", Materials Research Outreach Program Symposium (MROP 2008), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2008, Santa Barbara แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exPensri Atiwannapat, "Roselle pulping and bleaching for the SME industry", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนส.สุนีย์ โชตินีรนาท , exนส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , exนส.รุ่งทิวา วันสุขศรี, "Effects of Non-Sucrose Components on Near Infrared Sucrose Reading", The 1st Asian NIR Symposium and the 24th Japanese NIR Forum, Sendai, Japan, 10 - 14 พฤศจิกายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
2008 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "Lipid Composition of Natural Rubber Sheet and Relationship with its Structure and Properties", IRRDB Natural Rubber Conference 2008, 13 - 15 ตุลาคม 2008, สลังงอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 40
2008 exเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exวรธรรม อุ่นจิตติชัย, exเบญจวรรณ คฤหพัฒนา, "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของไม้ Acacia crassicarpa", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมพอกหน้าที่มีส่วนผสมของเอนไซม์โบรมิเลนบริสุทธิ์จากสับปะรด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสุชาดา อุชชิน, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการปั่นด้ายผสมระหว่างเศษรังไหมเหลืองและฝ้ายสีน้ำตาลระบบ open-end spinning", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exโศภีนาฎ เกตุวิชิต, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "คุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสบู่ดำที่ผ่านการดูดซับด้วยเบนโทไนท์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exดวงกมล ลืมจันทร์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ Lactobacillus plantarum P1 ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งข้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exพจมาน พิศเพียงจันทร์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, "การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, "การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลู น้ำมันอบเชยและการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวขององุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนิลุบล ลิปลั่ง, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของถั่วอาหารสัตว์เขตร้อน 4 ชนิด ต่อผลผลิตเมล็ดสบู่ดำ และสมบัติดินที่ปลูกร่วมกันในบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ pectate lyase จากเชื้อ Paenibacillus polymyxa N10 ในการหมักแบบอาหารเหลวโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exรัศมี บุญประดิษฐ์, exสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, "การพัฒนาฟอกขาวเปลือกในปอสาญี่ปุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exสิรินภา สราญวงศ์, exสุมิโอะ คาวาโน, "การศึกษาเบื้องต้นในการคัดแยกมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันทองในมะม่วงสุกโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exอรัญญา มโนสร้อ, exจีรเดช มโนสร้อย, "ผลของไหมสายพันธุ์ไทยพื้นเมืองและวิธีการสกัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันดักแด้ไหมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exภรภัทร สำอางค์, exบุญส่ง คงคาทิพย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การพัฒนาผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูลีที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, exชาญชัย มณีดุลย์, "ผลของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับถั่วอาหารสัตว์ภายใต้สภาพการไม่ไถพรวนดิน ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "A comparison between simultaneous saccharification and fermentation and separate hydrolysis and fermentation of sugarcane bagasse using steam explosion pretreatment.", The 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-5), 18 - 22 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสมสนิท อ่อนจันทร์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของเค้กจากแป้งข้าวเจ้าจากบ่อแก้ว ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exสุนีย์ จึงธีรพานิช, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติเคมีกายภาพของถั่วอะซูกิ และการผลิตถั่วอะซูกิผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2008, นนทบุรี ประเทศไทย
2008 exนิรมล วิระเทพสุภรณ์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเศษกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่งมะม่วง ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2008, นนทบุรี ประเทศไทย
2008 exอรพิน โทนเดี่ยว, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดสังกะสีและทองแดงในน้ำเสียจากโรงงานผลิตโลหะโดยใช้กากชา", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความหนาแน่นของเนื้อไม้และผลผลิตของกระถิน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกต่อผลผลิตและความหนาแน่นของเนื้อไม้", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของกระถิน 4 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น", การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 สิงหาคม 2008, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exนางปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Effects of Mixing Hom Mali Brown Rice and Glutaneous Rice Flours on Flour Pasting Properties ans Physical Properties of Butter Cake using Mixed Flours", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนางสาว พรดรัล จุลกัลป์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Powder from Hom Mali Brown Rice Extract on The Growth of Aspergillus flavus", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exกฤตกร ทรัพย์เจริญ, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ภาณี ทองพำนัก, "การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPhathara Khomkamon, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10", The 34th congress on science and technology of Thailand (STT 34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exProf.Sumio Kawano, "Multivariate classification of clean and fruit fly infested mango fruits by a portable NIR instrument", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในของส้มทั้งผลด้วย NIRS โดยใช้ข้อมูลเปลือก", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exดร. ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exProf. สุมิโอะ คาวาโน, exดร. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, exยูกิ นิตตะ, exคาซูเอกิ ชิจิฟูจิ, exคาซุเอกิ คิจิ, "การตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, exน.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, exดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, exProf.สุมิโอะ คาวาโน, "การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีคัดแยกมะม่วงดีออกจากมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exวราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ยกกระชับและผลิตภัณฑ์บำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออกที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากไหมอีรี่. ", การขยายโอกาสไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม: ภูมิปัญญา นวัตกรรมและอาชีพทางเลือกชุมชน , 21 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exSirinnapa Saranwong, exSumio Kawano, "การตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในมะม่วงส่งออกโดยใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "ผลของการฟอกขาวและการย้อมสีต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายปั่นผสมไหมอีรี่และฝ้าย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 1 , 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exเพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน์, exวรธรรม อุ่นจิตติชัย, "การผลิตเยื่อคราฟท์จากไม้ Acacia crassicarpa", The 34th congress on science and technology of Thailand (STT 34), 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exแอนนา เขียวชอุ่ม, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการดักจับฝุ่นและการเติบโตของต้นประดู่และอินทรชิตในเขตเมือง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14 - 15 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางฤดี ธีระวนิช, "พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ การใช้ผ้าฝ้ายทอมือเป็นเครื่องแต่งกาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "คุณสมบัติเชิงกลของกระดาษสาผสมเยื่อโพลิเอททิลีนที่ทำด้วยมือแบบไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายสมทบ ขันทอง, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์, exน.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, exน.สพ.จีรุฒม์ รัตนเทพ, "โคเนื้อพันธ์กำแพงแสน", Kasetsart University, 2008
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2008]