Conference

International Conference on Experimental Mechanics 2013 and Twelfth Asian Conference on Experimental Mechanics
นานาชาติ
25 - 27 พฤศจิกายน 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในงานด้านเภสัชกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นสารเชื่อมข้ามสำหรับการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013