การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในงานด้านเภสัชกรรม

  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inดร.ปฐมา จาตกานนท์

  • inดร.ปฐมา จาตกานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 2
2017 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, "Characterization of pH-responsive hydrogel from cassava starch", Starch Update 2017 : The 9th International Conference of Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exศศิกานต์ บุญคำ, exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exKiyohiko Nakasaki, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Preparation and physico-chemical properties of hydrogels from carboxymethyl cassava starch crosslinked with citric acid", International Conference on Experimental Mechanics 2013 and Twelfth Asian Conference on Experimental Mechanics, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 exดร.กุลฤดี แสงสีทอง, exดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศศิกานต์ บุญคำ, "กรรมวิธีการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2015