ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2018

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

42

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2018

Publish Year International Journal 14
2018 exSupachok Tanpichai, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "All-Cellulose Composites From Pineapple Leaf Microfibers: Structural, Thermal, and Mechanical Properties.", POLYMER COMPOSITES, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 895-903
2018 exPornpun Siramon, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production of Bioethanol from Oil Palm Empty Fruit Bunch via Acid Impregnation-Steam Explosion Pretreatment", Waste and Biomass Valorization, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 1407-1414
2018 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exปรียา อนงค์จรรยา, exนภสร บุณยะวุฒกุล , exคุณัชญ์ คงสินธุ์ , inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of cellulose nanocrystals from sugarcane bagasse on whey protein isolate-based films", Food Research International, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2018, หน้า 528-535
2018 exSu, J, exChotineeranat, S, exLaoka, B, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exPiyachomkwan, K, "Effect of Dry Heat Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of Different Amylose Rice Starches", STARCH-STARKE, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2018
2018 exนส.ภาระวี ผูกเกษร, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of ultra-superheated steam on aflatoxin reduction and roasted peanut properties", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 98, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2018, หน้า 2935-2941
2018 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of N6-(2-Isopentenyl) Adenine (2iP) on the growth of tropical seagrass Enhalus acoroides after germination", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 14-23
2018 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exรศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย, exDr. Akihiko Kosugi, "Xylan supplement improves 1,3-propanediol fermentation by Clostridium butyricum", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 125, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 662-668
2018 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Performance improvement of temperature compensation in near infrared analysis of orange sweetness by applying direct standardization", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 369-378
2018 exRongtong, B, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Determination of sulfur dioxide content in osmotically dehydrated papaya and its classification by near infrared spectroscopy", JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 359-368
2018 exSangseethong, K, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Superabsorbent Hydrogels From Rice Starches With Different Amylose Contents", STARCH-STARKE, ปีที่ 70, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2018
2018 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, exKrajangsang, S, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exLomthong, T, exTokuyama, S, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Optimization, Purification and Characterization of beta-xylanase by a Novel Thermotolerant Strain of Microbispora siamensis, DMKUA 245(T)", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, กันยายน 2018, หน้า 2267-2282
2018 exRongtong, B., inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Determination of water activity, total soluble solids and moisture, sucrose, glucose and fructose contents in osmotically dehydrated papaya using near-infrared spectroscopy", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 557-564
2018 exSuravanichnirachorn, W., inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma bunius (L.) Spreng] powders", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 354-360
2018 exSuravanichnirachorn, W., inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stability of mao (Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process models", International Food Research Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 2666-2673
Publish Year National Journal 2
2018 exพีรธัช ชัยศาสตร์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "การสลายตัวของซากพืชในสวนไผ่ต่างๆ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 48-59
2018 exนางสาวชนิดาภา ธนะศรีรางกูร, inดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลส", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 31
2018 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Transformation and In Vitro Culture of Licorice (Glycyrrhiza glaba L.) for Secondary Metabolite Production", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "การสังเคราะห์สาร Lovastatin โดยเชื้อรา Monascus purpureus ด้วยซังข้าวโพดม่วงภายใต้กระบวนการหมักแบบแห้ง", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพ
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Biological activity and chemical composition evaluations of tiger orchid (Grammatophyllum speciosum) extract", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exดร.จักรพล สุนทรวราภาส , inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "TECHNO-ECONOMIC EVALUATION OF LIGNIN FROM SUGARCANE BAGASSE FOR ANTIMICROBIAL TEXTILE", International Conference Sugar Crops Improvement Biotechnology Bio Refinery and Diversification : Impacts on Bio-based Economy, 7 มีนาคม 2018
2018 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exDr.Akihiko Kosugi, exDr.Takamitsu Arai, exProf.Dr.Kumar Sudesh, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Enhanced poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) production by newly isolated Rhodococcus sp. BSRT1-1 using response surface methodology", Bioplastic Global Joint Satellite Symposium in Universiti Sains Malaysia, 8 - 11 กรกฎาคม 2018, ปีนัง มาเลเซีย
2018 exนางสาวกนกวรรณ จันทรา, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) by microorganism from contaminated soil, industrial wastewater and domestic wastewater", Proceedings of the 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology. , 20 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exปรียา อนงค์จรรยา, exคุณัชญ์ คงสินธุ์ , inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RAMBUTAN PEEL EXTRACT AND ITS APPLICATION IN WHEY PROTEIN FILM", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, exวิชุดาภรณ์ แสงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "EFFECT OF NATURAL ANTIOXIDANT OF CRUDE RAMBUTAN PEEL ON THE AGING PROPERTIES OF VULCANIZED NATURAL RUBBER", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "SOUND ABSORBANCE AND THERMAL RESISTANT PERFORMANCE OF NONWOVEN COMPOSITE MADE FROM OIL PALM TRUNK/POLYESTER FIBERS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, exนางสาวจตุพร คงทรัพย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "HIGH ALPHA-CELLULOSE PULP FROM OIL PALM TRUNK BY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROCESS", ASEAN Bioenergy & Bioeconomy Conference 2018, 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves", The 6th Asian Near Infrared Symposium 2018, 22 - 23 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exวรพัฒน์ บุญสม, exภาณุพงศ์ เหล่ทวี, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exต่อศักดิ์ กิติกรณ์, "Evaluation the performance of fibrillated hemp fibre/PLA biocomposites through hydrothermal ageing", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exดร. อำนาจ เจรีรัตน์, exนางสาวเสาวรส เหล่าวงษ์สิริวัฒน์, exนางสาวพิมลพรรณ เจริญชัยสมบัติ, "Effect of Acetylated Starch and Pineapple Fibers on Properties of Starch-based Foam", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-8), 15 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exนายคุณัชญ์ คงสินธุ์, exดร. อำนาจ เจรีรัตน์, exนางสาวธนพร แซ่ลู่, exนางสาวรวินันท์ ศรีสมานุวัตร, "Effect of Polyol Plasticizers on Properties of Whey Protein Isolate Film", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-8), 15 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "A Polyphasic Taxonomic Approach in BB-1, Actinomycetes Isolated from Thai Orchard Soil and Production of Anti-fungal Metabolites against Sclerotium Rolfsii.", RSU International Research Conference 2018, 4 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, exทัศนีย์ เพิ่มไทย, "Development of porous poly(lactic acid) scaffold for bone tissue engineering", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-8) , 14 - 15 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exรัชนก ศรีตราโคตร, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exรัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, exณัฐวัชร นิธิทองสกุล, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Natural indigo dyeing using glucose as reducing agent in alkaline condition for cotton yarn", The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development , 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, exวรรณภา จำพาณิชย์, exRamitanun Malakul, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biodegradability assessment of fibrillated hemp fibre/PLA biocomposite for service life estimation", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-8), 14 - 15 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, exนภัสสร จันกา, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "The comparison of maleic acid, itaconic acid and butane tetracarboxylic acid as anti-crease agents for cotton fabrics", The 9th RMUTP International Conference on Science, Techmology and Innovation for Sustainable Development , 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exRattanaphol Mongkholrattanasit, exChonlakorn Plangmon, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, "EFFECT OF YARN COUNT AND FABRIC DENSITY VARIATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF SILK FABRICS", The 9th RMUTP International Conference on Science, Techmology and Innovation for Sustainable Development , 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "DEMAND FACTORS OF NATURAL DYES OF SMEs/ OTOP AND START-UP ENTREPRENEURS FOR TEXTILE PRODUCT DEVELOPMENT", The 9th RMUTP International Conference on Science, Techmology and Innovation for Sustainable Development , 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exถิระนัน ถือชาติ, exดร.โอภาส โตจิระ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้ากันได้ของยางผสมด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดแบบภาพถ่าย", The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) and The 7th Chinese National NIR Conference, 21 - 24 มิถุนายน 2018, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.รังสิมา ชลคุป, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, "ENZYMATIC IMPROVEMENT OF PINEAPPLE FIBER QUALITY", The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development , 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exKuakoon Piyachomkwan, exSunee Chotineeranat, exPimporn Uttayarat , exSirithorn Lertphanich, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization of albumin/starch scaffold", International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exRattana Mueangmontri, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid determination and discrimination of sugarcane with and without burning based on shredded stalks using near infrared spectroscopy", the 6th IAPSIT International Sugar Conference , 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจตุพร คงทรัพย์ , inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, "Activated Carbon Loaded Lignocellulosic Fibers by Pulp Refining Process for Dye and Metal Ion Absorbing Paper", 10th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-10), 6 - 7 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSupachok Tanpichai, exAnyaporn Boonmahitthisud, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Use of Steam Explosion as a Green Alternative Method to Prepare Pulp from Pineapple Leaves", 10th International Conference on Materials Science and Technology (MSAT-10), 6 - 7 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exทักษะอร บูรณะวงศ์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exอ.ดร.โอภาส โตจิระ, "Characterization of Fluorescent Carbon Nanodots from Soy Bean Grounds", International Conference on Advancing Molecular Spectroscopy, 1 กรกฎาคม 2018, Hyogo ญี่ปุ่น
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exบุษบา ปัญญาชน, exศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exรุ่งทิวา วันสุขศรี, "Monitoring of the evaporation process in raw sugar production by near-infrared spectroscopy", International conference on advancing molecular spectroscopy, 1 กรกฎาคม 2018, โอซากา ญี่ปุ่น
2018 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, exธนาภา เทพชาตรี, inอรชา แซ่ตัน, inนายยุทธนา บรรจง, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, ex Khongsak Pinyopusarerk, "Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand", Eucalyptus 2018, 17 - 21 กันยายน 2018, มงเปอลิเย สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2018 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exParawee Pukkasorn, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Aflatoxin reduction for roasted peanut by using ultra-superheated steam technology", Innovations in Food Science and Human Nutrition 2018, 15 กันยายน 2018, Rome สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 11
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี", ประชุมวิชาการหม่อนไหม2561, 15 - 16 มีนาคม 2018, ตรัง ประเทศไทย
2018 exธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "สมบัติ และฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดโปรตีนอัลบูมินจากรำข้าวขาวดอกมะลิ 105", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ครั้งที่ 56 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวชัญญา บางโชคดี, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกของกระชายเหลืองด้วยเอนไซม์เพคติเนส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ครั้งที่ 56 สาขา อุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exรัตนพล มงคลรัตนสิทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทดูดซับเสียงจากเส้นใยผักตบชวา", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exนัดดามาศ โตมอญ, exภารดี อสุโกวิท, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตำรับประสะไพล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exดร.อมร ไชยสัตย์, exดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, exนางสาวภารดี อสุโกวิท, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มที่มีส่วนผสมของนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันกากกาแฟอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exรื่นฤดี แก้วชื่นชัย, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง , inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การถ่ายทอดเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าว", วันวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ", ประชุมวิชาการ ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inอรชา แซ่ตัน, inนายยุทธนา บรรจง, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, "การประเมินความเหมาะสมและทางเลือกที่เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับสวนป่าไม้โตเร็วโดยใช้วิธีการทางสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 3, 14 ธันวาคม 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2018 inดร.ปัทมา ทองกอก, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศของหญ้าชะเงา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2018 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "สูตรเอสเซนต์บำรุงผิวหน้า", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2018]