ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2005

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

2

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (51 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 11
2005 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Derivative spectrophotometric determination of acetaminophen by the formation of [Fe(II)-(2,2 '-bipyridly)(3)](2+)", CHEMIA ANALITYCZNA, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, กันยายน 2005, หน้า 475-479
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, "Cotton Dyeing for Reactive Dyes in Cottage Level.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2005, หน้า 147-152
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSchacher L., exSinoimeri A., exAdolphe D.C., "Influence of silk/cotton blend proportion and blending techniques on the tactile feeling of knitted fabrics.", Res. J.of Text. Apparel., ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005, หน้า 71-79
2005 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Utilisation of Region Orthogonal Signal Correction for Specific Removal of Interference Signals from Near Infrared Spectra.", The Newsletter of the International Council for Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2005, หน้า 3-7
2005 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Silvicultural performance of paper mulberry in Thailand", TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 5-18
2005 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Influences of soil properties and stem density on the growth and inner bark biomass of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) in natural stands", TROPICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 31-40
2005 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "The Potential of Urea Treated Maize Stover for Growth Performance of Weaned Crossbred Calves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 638-646
2005 inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 681-688
2005 exปิติพร ฤทธิเรืองเดช, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squares.", The Analyst , ปีที่ 130, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2005, หน้า 1439-1445
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, "Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning:Physical Properties and Fibre Arrangement of Blended Yarn", Res. J. of Text. Apparel., ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2005, หน้า 57-69
2005 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exPunsuwan, V, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exTsuchikawa, S, "Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp", JOURNAL OF WOOD SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2005, หน้า 167-171
Publish Year National Journal 3
2005 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Fatty Acid Composition and Properties of Jatropha Seed Oil and its Methyl Ester", Kasetsart Journal: Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2005, หน้า 141-146
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSatoru Tsuchikawa, "Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp", J Wood Sci, ปีที่ 51, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 167-171
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสุชาดา อุชชิน, "Appropriate technology in cotton dyeing with reactive dyes in cottage level", Kamphaengsaen Academic J., ปีที่ 2, ธันวาคม 2005, หน้า 24-25

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2005 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol production", Appita Annual Conference, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of pineapple fiber as biomass source for reinforced plastic", Composite Polymer Euromat 2005, 5 - 8 กันยายน 2005
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exY.Ozaki, exPitiporn Ritthiruangdej, "Quantitative and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving Window Partial Least Squares Regression", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 - 15 เมษายน 2005, นิวซีแลนด์
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Using the Near Infrared Reflectance Spectroscopy for Quantitative and Qualitative Six Thai Rice Varieties", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 - 15 เมษายน 2005, นิวซีแลนด์
Publish Year National Conference 15
2005 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "การใช้ประโยชน์ลำไผ่ที่สูง: ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไผ่หมาจู๋อายุ 3 ปี", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548, 4 พฤศจิกายน 2005
2005 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Sittidilokrat, C., Chaukool, J. and Vaithanomsat, P. (2004) Development of Pectin Production Process from Orange Waste.", The 43th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาการย้อมสีฝ้ายด้วยสีรีแอคทีฟในหัตถอุตสาหกรรม", รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
2005 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Gelatinization and Retrogradation of Cassava Starch in the Presence of NaCl and Sucrose.", Starch Update 2005: the 3rd Conference on Starch Technology, 4 - 5 พฤศจิกายน 2005
2005 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Relationship between Structural Properties and Cooking Quality of Rice Grains.", Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, 4 - 5 พฤศจิกายน 2005
2005 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้น", การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005
2005 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Application of Searching Combination Moving Window Partial Least Squares to Noninvasive Blood Glucose Assay with Near-Infrared Spectroscopy", The 3rd KAPI Annual Conference 2548, 5 สิงหาคม 2005
2005 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Quantitative and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving Window Partial Least Squares Regression", The 3rd KAPI Annual Conference 2548, 5 สิงหาคม 2005
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้น", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 ตุลาคม 2005
2005 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน", การนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน(วัน มศว วิชาการ), 22 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exสนธิสุข ธีระชัยชยุติ, exYutaka Nakanishi, exKwon Young Kil, "การวิเคราะห์เนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้ SW-NIR", การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005, เพชรบุรี ประเทศไทย
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exSupannika weentong, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of chemical quality in crude palm oil by fourier transform near-infrared spectroscopy", In The 7th Agro-Industrial Conference, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exนิคม แหลมสัก, "การใช้ประโยชน์ลำไผ่ที่สูง:ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไม้ไผ่หมาจู๋อายุ 3 ปี", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันสบู่ดำและเมทิลเอสเทอร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "อิทธิพลของการลอกกาว เกลียวของเส้นด้าย และ โครงสร้างผ้า ที่มีต่อการทิ้งตัวและการคืนตัวต่อการยับของผ้าไหม", การประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 5 สิงหาคม 2005, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&BudgetYear=2005]