Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2551

  Expertise Cloud

  biological diversitybiomassdatabasegenetic databasegermplasm developmentgermplasm evaluationharvestinginsect and disease resistanceInternetIntroduction of improved cloneslogisticsplant resourceProsopis julifl orasugarcanetissue culturetransportationกระบวนการอัดก้อนกล้วยไข่การเก็บเกี่ยวการขนส่งการจำลองสถานการณ์การต้านทานโรคและแมลงการนำเข้าโคลนที่ได้รับปรับปรุงการบริหารห่วงโซ่อุปทานการประเมินเชื้อพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การแปรรูปการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกการเลือกที่ตั้งการวิเคราะห์ต้นทุนเก็บเกี่ยวจำลองสถานการณ์ชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นาฐานข้อมูลฐานข้อมูลทางพันธุกรรมดัชนีพื้นที่ใบต้นทุนต้นทุนการผลิตต้นทุนโลจิสติกส์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผักผลไม้แผนแม่บทพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนพลับพลับ, พันธุ์, ธาตอาหารพืชพืชเศรษฐกิจพื้นที่ใบข้าวพื้นที่ปลูกพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่เสื่อมโทรมเพาะปลูกข้าวเพาะปลูกอ้อยฟางข้าวภาพถ่ายดิจิตอลมอนติคาร์โลมาตรฐานวิชาชีพมาตราฐานอาชีพ เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงเมล็ดวัชพืชแมลงไม้ชีวมวลไม้โตเร็วไม้โตเร็ว:พลังงานไม้โตเร็วสกุล Acaciaยอดและใบอ้อยยุทธศาสตร์ยูคาลิปตัสรถตัดอ้อยระบบการตามสอบระบบการตามสอบพืชผลระบบการสอบย้อนกลับระบบบัญชีระบบส่งเสริมปัจจัยการผลิตนมระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศราชบุรีรูปแบบธุรกิจโรงงานนมโรงงานน้ำตาลโลจิสติกส์วัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินกำแพงแสนวิเคราะห์การลงทุนสมองกลปัญญาประดิษฐ์สวนป่าพลังงานสับปะรดสินค้าเกษตรนวัตกรรมเสาวรสหวานหญ้าเนเปียร์หญ้าแฝกหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีห่วงโซ่อุปทานอ้อยอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ดอุปกรณ์เปิดร่อง

  Interest

  Agricultural Logistics and Supply Chain Management, ICT for Agriculture, Agricultrual System Simulation and Optimization, Postharvest Technology, Agricultural Engineering

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก