Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2551

  Expertise Cloud

  Artificial Neural Networkbiological diversitybiomassdatabasegenetic databasegermplasm developmentgermplasm evaluationharvestingimage processingInsect and disease resistanceinternetIntroduction of improved cloneslogisticsplant resourceProsopis julifl oraRaw cow milk qualitysugarcanetissue culturetransportationกระบวนการอัดก้อนกล้วยไข่การเก็บเกี่ยวการขนส่งการจำลองสถานการณ์การต้านทานโรคและแมลงการนำเข้าโคลนที่ได้รับปรับปรุงการบริหารห่วงโซ่อุปทานการประมวลผลภาพการประเมินเชื้อพันธุกรรมการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิเคราะห์ต้นทุนเก็บเกี่ยวจำลองสถานการณ์ชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นาฐานข้อมูลฐานข้อมูลทางพันธุกรรมต้นทุนโลจิสติกส์โปรแกรมคอมพิวเตอร์แผนแม่บทพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์พลับพลับ, พันธุ์, ธาตอาหารพืชพืชเศรษฐกิจพื้นที่ใบข้าวพื้นที่ปลูกพื้นที่รากพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่เสื่อมโทรมเพาะปลูกข้าวภาพถ่ายดิจิตอลภาษาไพธอนมอนติคาร์โลมาตรฐานวิชาชีพมาตราฐานอาชีพ เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงเมล็ดวัชพืชแมลงไม้ชีวมวลไม้โตเร็วไม้โตเร็ว:พลังงานไม้โตเร็วสกุล Acaciaยอดและใบอ้อยยุทธศาสตร์ยูคาลิปตัสรถเกี่ยวนวดข้าวรถตัดอ้อยระบบการตามสอบระบบการตามสอบพืชผลระบบการสอบย้อนกลับระบบบัญชีระบบส่งเสริมปัจจัยการผลิตนมระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศราชบุรีรูปแบบธุรกิจโรงงานนมโรงงานน้ำตาลโลจิสติกส์วัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินกำแพงแสนวิเคราะห์การลงทุนวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณวิธีโครงข่ายประสาทเทียมวิสาหกิจชุมชนสมองกลปัญญาประดิษฐ์สวนป่าพลังงานสับปะรดสินค้าเกษตรนวัตกรรมเสาวรสหวานหญ้าเนเปียร์หญ้าแฝกหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีห่วงโซ่อุปทานอ้อยอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ดอุปกรณ์เปิดร่อง

  Interest

  Agricultural Logistics and Supply Chain Management, ICT for Agriculture, Agricultrual System Simulation and Optimization, Postharvest Technology, Agricultural Engineering

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2556 - พ.ย. 2560 หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
  • ต.ค. 2554 - ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร(รักษาราชการ) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
  • ม.ค. 2554 - ต.ค. 2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
  • พ.ค. 2551 - มิ.ย. 2552 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายบริการวิชาการ คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of feeding Prosopis juliflora pods and leaves on performance and carcass characteristics of Afar sheepAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 871-881
  16
  2Growth, biomass productivity and energy characteristics of Prosopis juliflora (Sw.) DC. and Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit in Afar Region, EthiopiaAli A., Tudsri S., Rungmekarat S., Kaewtrakulpong K.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 663-674
  0
  3The reason why we can’t use cassava leaf for commercial purpose in ThailandBuasaengchan S., Pengprecha S., Vadhanasin P., Kaewtrakulpong K.2019International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
  8(7C2),pp. 117-122
  0
  4IMAGE PROCESSING METHOD TO CHECK MATURITY INDEX OF ‘SEIN TA LONE’ MANGO IN MYANMARMin S.H., Kaewtrakulpong K., Phaosang T., Sermsak R.2022Suranaree Journal of Science and Technology
  29(4)
  0