Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2020 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2020 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 5 : การพัฒนาระบบตรวจสอบความสุกแก่ของผลพลับผ่านถุงห่อผลไม้และแบบตรวจสอบทั้งทรงพุ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 8 1 0
  2018 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หัวหน้าโครงการ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
  2012 การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและการผลิตโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการประเมินพันธุกรรมและจีโนมโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 โครงการพัฒนาชุดตรวจวัดอุณหภูมิชนิดสื่อสารแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะกษตร บางเขน 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารอ้อยเข้าสู่โรงงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และเก็บรักษาของข้าวเปลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (กรณีศึกษาในเขตจังหวัดราชบุรี ) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 เครื่องปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแบบโรยเป็นแถวชนิดแถวคู่สำหรับเกษตรอินทรีย์:การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เปิดร่องและอุปกรณ์กำหนดปริมาณเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2009 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 35 Project 14 23 0 0
  2019 โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 (พ.ศ. 2562-2566) หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2019 โครงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการทำงานและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของรถตัดอ้อย หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณทิพย์วรรณ ผลประโยชน์) 0 0 0 0
  2018 โครงการลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกกรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด หัวหน้าโครงการ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2017 โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการรักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ บริษัท จูเลียตซอฟท์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมโครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย (Regenerated Cellulose) หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ บริษัท จูเลียตซอฟต์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven) หัวหน้าโครงการ กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2017 มาตราฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศราฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค : ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 มาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ(เพาะปลูกข้าวและเพาะปลูกข้าว) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาออกแบบระบบฐานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ หัวหน้าโครงการ กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาแผนการจัดลำดับการเก็บเกี่ยวอ้อยของรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำตามโดยรวมมีค่ามากที่สุด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การออกแบบและพัฒนาระบบการตามสอบเพื่อการบริหารโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้ตรารับรอง Q หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 3 5 0 0
  2013 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2012 โครงการจัดทำข้อเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต หัวหน้าโครงการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 0 0 0 0
  2012 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 3 0 0
  2012 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2012 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3 6 0 0
  2011 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค. หัวหน้าโครงการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2011 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2010 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก) หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 3 0 0
  2010 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟาร์มในไร่สับปะรด หัวหน้าโครงการ บริษัท ไร่วรเทพ จำกัด 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาบัญชีรายการและฐานข้อมูลต้นทุนของกระบวนการปลูกกระถินยักษ์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สหโคเจน จำกัด ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553 หัวหน้าโครงการ บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาแบบจำลองด้านโลจิสติกส์ของการป้อนชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวลขนาดใหญ่ (กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นา) หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2009 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2002 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0