Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Soil Science), University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2546
 • M.S. (Soil Science), University of Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2543
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

Expertise Cloud

CassavaDiversityendophytic bacteriafertilizationIndicatorsIntegrative approachLand managementlitter degradationlow input chemical controlmacrofaunamesofaunaMicrobial activitymicrobial communityMicronutrientsmodel validationN2-fixing bacteriaNatural rubberN-cycling genesNear-Infrared (NIR) SpectroscopyNematode indicesnifHnitrogen fixing bacterianitrogen-fixing bacterianutrient balanceNutrient cyclingnutrient managementOld tin mine areaorganic fertilizerOrganic matterOrganisms oxytetracycline-resistant bacteriaperennial chronosequencesPGPRphosphate solubilizationphosphate solubilizationphosphate solubilizing bacteriPhosphate solubilizing bacteriaPhosphorusPhysico-chemical propertiesPhysicochemical propertyphytohormonesplant growth promoting rhizobacteria (PGPR)plant growth promotionplant nutrientproduction of plant hormonesProteobacteriaquality assessmentQuantitative polymerase chain reactionRalstonia solanacearumRedundancyReliability analysisrepetitive extragenic palindromic-PCR (rep-PCR)rep-PCR DNA fingerprintingrhizospherericerice fieldrice plantRice straw rubberrubber plantationRubber plantationssamplingScientific issuesSensitivity analysisSiam weedsiderophere-producing rhizobacteriasiderophoresiliconSilver nanoparticlessoil faunasoil functionssoil qualitySoil quality indexSoilsSpectral ReflectanceTailor-made fertilizer technologyThai soilThai soilsVegetable diseasesyieldzinc resistant bacteriaZn mineกรดฮิวมิกกระบวนการปั้นเม็ดกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ (microbial communก๊าซชีวภาพการแปลงสารหนูการพัฒนาทรัพยากรดินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยพืชการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยพืช (pการลดภัยพิบัติการศึกษาธาตุอาหารเสริมการสะท้อนเชิงสเปกตรัมการสำรวจและรวบรวมกำจัดไนโตรเจน; ใช้น้ำซ้ำกำลังเฉือนกิจกรรมของเอนไซม์ข้าวความหลากหลาย (Diversity)มันสำปะหลัง

Interest

จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอินทรียวัตถุในดิน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 32 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Arthrobacter aurescens TC1 atrazine catabolism genes trzN, atzB, and atzC are linked on a 160-kilobase region and are functional in Escherichia coliSajjaphan K., Shapir N., Wackett L.P., Palmer M., Blackmon B., Tomkins J., Sadowsky M.J.2004Applied and Environmental Microbiology
70(7),pp. 4402-4407
92
2Arthrobacter sp. strain KU001 isolated from a Thai soil degrades atrazine in the presence of inorganic nitrogen sourcesSajjaphan K., Heepngoen P., Sadowsky M.J., Boonkerd N.2010Journal of Microbiology and Biotechnology
20(3),pp. 602-608
20
3Biofunctool®: a new framework to assess the impact of land management on soil quality. Part A: concept and validation of the set of indicatorsThoumazeau A., Thoumazeau A., Thoumazeau A., Bessou C., Renevier M.S., Renevier M.S., Renevier M.S., Trap J., Marichal R., Mareschal L., Decaëns T., Bottinelli N., Bottinelli N., Jaillard B., Chevallier T., Suvannang N., Sajjaphan K., Thaler P., Thaler P., Gay F., Gay F., Brauman A., Brauman A.2019Ecological Indicators
97,pp. 100-110
20
4Rubber plantation ageing controls soil biodiversity after land conversion from cassavaPeerawat M., Peerawat M., Blaud A., Trap J., Chevallier T., Alonso P., Alonso P., Gay F., Gay F., Thaler P., Thaler P., Spor A., Sebag D., Sebag D., Choosai C., Suvannang N., Sajjaphan K., Brauman A., Brauman A.2018Agriculture, Ecosystems and Environment
257,pp. 92-102
17
5Structure and diversity of arsenic-resistant bacteria in an old tin mine area of ThailandJareonmit P., Sajjaphan K., Sadowsky M.J.2010Journal of Microbiology and Biotechnology
20(1),pp. 169-178
15
6Shift of bacterial community structure in two Thai soil series affected by silver nanoparticles using ARISAChunjaturas W., Ferguson J.A., Rattanapichai W., Sadowsky M.J., Sajjaphan K.2014World Journal of Microbiology and Biotechnology
30(7),pp. 2119-2124
15
7Novel psbA1 gene from a naturally occurring atrazine-resistant cyanobacterial isolateSajjaphan K., Shapir N., Judd A.K., Wackett L.P., Sadowsky M.J.2002Applied and Environmental Microbiology
68(3),pp. 1358-1366
15
8Genetic and physiological characterization of oxytetracycline-resistant bacteria from giant prawn farmsHeepngoen P., Sajjaphan K., Ferguson J.A., Sadowsky M.J.2008Journal of Microbiology and Biotechnology
18(2),pp. 199-206
11
9Phylogenetic and phenotypic analyses of arsenic-reducing bacteria isolated from an old tin mine area in ThailandJareonmit P., Mehta M., Sadowsky M.J., Sajjaphan K.2012World Journal of Microbiology and Biotechnology
28(5),pp. 2287-2292
7
10Influence of heavy metals on rhizosphere microbial communities of Siam weed (Chromolaena odorata (L.)) using a 16S rRNA gene amplicon sequencing approachRuangdech T., Wongphatcharachai M., Staley C., Sadowsky M.J., Sajjaphan K.2017Agriculture and Natural Resources
51(3),pp. 137-141
4
11Can fertilization be a driver of rubber plantation intensification?Chotiphan R., Vaysse L., Vaysse L., Lacote R., Lacote R., Gohet E., Thaler P., Thaler P., Sajjaphan K., Bottier C., Bottier C., Char C., Liengprayoon S., Gay F., Gay F.2019Industrial Crops and Products
141
2
12Plant growth-promoting ability and N-acyl-homoserine lactones production by siderophore-producing rhizobacteriaDangjarean H., Tantachasatid P., Jitaksorn S., Sadowsky M.J., Sajjaphan K.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(4),pp. 573-582
2
13Soil macrofauna communities under plant cover in a no-till system in ThailandTantachasatid P., Tantachasatid P., Boyer J., Thanisawanyankura S., Séguy L., Sajjaphan K.2017Agriculture and Natural Resources
51(1),pp. 1-6
1
14Release of plant nutrients and changes in the copies of N-cycling genes in response to soil amendment with rice straw and waste from a food seasoning industryNacam Y., Sajjaphan K., Wang P., Staley C., Duangpatra P., Sadowsky M.J.2020Agriculture and Natural Resources
54(3),pp. 245-254
0
15Relationships between physico-chemical, biological and functional approaches for soil quality assessment. A case study along a gradient of disturbanceHeepngoen P., Heepngoen P., Thoumazeau A., Thoumazeau A., Thoumazeau A., Thoumazeau A., Renevier M.S., Renevier M.S., Renevier M.S., Sajjaphan K., Gay F., Gay F., Gay F., Brauman A., Brauman A.2021European Journal of Soil Biology
104
0