Person Image

Administration

Education

 • วท.ม. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ไทย, 2547
 • Ph.D.(Plant Production), Mendel University in Brno, สาธารณรัฐเช็ก, 2560

Expertise Cloud

(Biopesticide)(endophytic bacteria)(iron deficiency)(N2-fixing bacteria)Bacterial community structurecadmium resistant bacteriaCd hyperaccumulating plantCd-contaminated soilsKhao Dawk Mali-105 Aromatic Riceload cellMicrobial activitymicrolysimeterNear-Infrared (NIR) SpectroscopySilver nanoparticlessoil evaporationSpectral ReflectanceTailor-made fertilizer technologyThai soilWater retention characteristiczinc resistant bacteriaZn mineการขาดธาตุเหล็กการจัดการดิน (soil management)การจัดการดินและน้ำการจัดการธาตุอาหารพืชการใช้พืชที่สามารถสะสมโลหะหนักการปรับปรุงดิน (soil amendmentการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยพืชการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยพืช (pการยอมรับเทคโนโลยีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมการสะท้อนเชิงสเปกตรัมข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาความชื้นดิน (soil moisture)ความผาสุกความหลากหลาย (Diversity)แคดเมียม (cadmium)จุลธาตุอาหาร (micronutrient)ชั้นดินดาน (hardpan)ชีวภัณฑ์ (bioproduct)ซิเดอร์โรฟอร์ (siderophore)ดินดอน (upland soil)ทฤษฎีใหม่เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer)ผลกระทบผักฟิสิกส์ดิน การประเมินการจัดการธาตุอาหารโดยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)มันสำปะหลัง (cassava)ยางธรรมชาติยางพาราไรโซแบคทีเรีย (rhizobacteria)วิศวกรในระบบนิเวศดินวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสวนยางพาราสัตว์หน้าดินสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสารเอทธิฟอนอ้อย (sugarcane)

Interest

ฟิสิกส์ดิน การประเมินการจัดการธาตุอาหารโดยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Distinct Morphological, Physiological, and Biochemical Responses to Light Quality in Barley Leaves and RootsKlem K., Gargallo-Garriga A., Gargallo-Garriga A., Rattanapichai W., Oravec M., Holub P., Veselá B., Sardans J., Sardans J., Sardans J., Peñuelas J., Peñuelas J., Peñuelas J., Urban O.2019Frontiers in Plant Science
10
18
2Shift of bacterial community structure in two Thai soil series affected by silver nanoparticles using ARISAChunjaturas W., Ferguson J.A., Rattanapichai W., Sadowsky M.J., Sajjaphan K.2014World Journal of Microbiology and Biotechnology
30(7),pp. 2119-2124
15
3Two-dimensional root phenotyping system based on root growth on black filter paper and recirculation micro-irrigationRattanapichai W., Klem K.2016Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
52(2),pp. 64-70
3
4Dynamics of soil aggregate stability as induced by potassium in a soil-plant systemAramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Rattanapichai W., Phun-Iam M., Aramrak A.2021Soil Science and Plant Nutrition
0