Person Image

  Education

  • วท.ม. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ไทย, 2547
  • Ph.D.(Plant Production), Mendel University in Brno, สาธารณรัฐเช็ก, 2560

  Expertise Cloud

  (Biopesticide)(endophytic bacteria)(iron deficiency)(N2-fixing bacteria)Bacterial community structurecadmium resistant bacteriaCd hyperaccumulating plantCd-contaminated soilsclimate change adaptationImmature rubberKhao Dawk Mali-105 Aromatic Riceload cellMacronutrient deficienciesMicrobial activitymicrolysimeterNear-Infrared (NIR) SpectroscopyPhotosynthesisPhotosynthetic capacitiespotassiumpotassium adsorption ratioRRIM 600Silver nanoparticlesSoil aggregate stabilitysoil evaporationsoil organic carbon dynamicsoil physical qualitysoil structureSpectral Reflectancesustainable intensificationTailor-made fertilizer technologyThai soilWater retention characteristiczinc resistant bacteriaZn mineการขาดธาตุเหล็กการจัดการดิน (soil management)การจัดการดินและน้ำการจัดการธาตุอาหารพืชการใช้พืชที่สามารถสะสมโลหะหนักการติดตามการเจริญเติบโตการปรับปรุงดิน (soil amendmentการพยากรณ์ผลผลิตการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยพืชการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยพืช (pการยอมรับเทคโนโลยีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมการสะท้อนเชิงสเปกตรัมการสำรวจข้อมูลระยะไกลข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาความชื้นดิน (soil moisture)ความผาสุกความหลากหลาย (Diversity)แคดเมียม (cadmium)จุลธาตุอาหาร (micronutrient)ชั้นดินดาน (hardpan)ชีวภัณฑ์ (bioproduct)ซิเดอร์โรฟอร์ (siderophore)ดัชนีพืชพรรณดินดอน (upland soil)ทฤษฎีใหม่เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพ (Biofertilizer)ผลกระทบผักฟิสิกส์ดิน การประเมินการจัดการธาตุอาหารโดยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)มันสำปะหลังมันสำปะหลัง (cassava)ยางธรรมชาติยางพาราไรโซแบคทีเรีย (rhizobacteria)วิศวกรในระบบนิเวศดินวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสวนยางพาราสัตว์หน้าดินสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพสารเอทธิฟอนอ้อย (sugarcane)

  Interest

  ฟิสิกส์ดิน การประเมินการจัดการธาตุอาหารโดยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตร
  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการและสื่อสารองค์กร คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Distinct Morphological, Physiological, and Biochemical Responses to Light Quality in Barley Leaves and RootsKlem K., Gargallo-Garriga A., Gargallo-Garriga A., Rattanapichai W., Oravec M., Holub P., Veselá B., Sardans J., Sardans J., Sardans J., Peñuelas J., Peñuelas J., Peñuelas J., Urban O.2019Frontiers in Plant Science
  10
  44
  2Shift of bacterial community structure in two Thai soil series affected by silver nanoparticles using ARISAChunjaturas W., Ferguson J.A., Rattanapichai W., Sadowsky M.J., Sajjaphan K.2014World Journal of Microbiology and Biotechnology
  30(7),pp. 2119-2124
  18
  3Two-dimensional root phenotyping system based on root growth on black filter paper and recirculation micro-irrigationRattanapichai W., Klem K.2016Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
  52(2),pp. 64-70
  3
  4Dynamics of soil aggregate stability as induced by potassium in a soil-plant systemAramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Rattanapichai W., Phun-Iam M., Aramrak A.2021Soil Science and Plant Nutrition
  2
  5The Dynamics of Immature Rubber Photosynthetic Capacities Under Macronutrients DeficienciesAnasrullah , Sajjaphan K., Rattanapichai W., Kasemsap P., Nouvellon Y., Chura D., Chayawat C., Chotiphan R.2023Trends in Sciences
  20(5)
  0