ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

acid sulfate soilAcid sulfate soilsaluminum toxicityashbiocharcarboncassavaclay mineralogycrop residuefertilizerhighland soilsindustrial wasteiron oxidesjasmine ricekaolinitemacronutrientmaizemicronutrientmicronutrientsnitrogenOil palmorganic fertilizerOxisolsPaddy soilpedogenesisPotassiumricesalt affected soilsSequential extractionsoilsoil aciditysoil amendmentsoil classificationSoil Fertilitysoil mineralogySoil TaxonomySpeciationtropical savannatropical soiltropical soilswaste managementwaste productการจัดการดินการจำแนกดินการดูดซับการไถพรวนการปรับปรุงดินการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกอ้อยการแปลความหมายข้อมูลดินการสำรวจดินข้าวข้าวโพดข้าวหอมมะลิความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมความหลากหลาย (diversity)ความอุดมสมบูรณ์ของดินคาร์บอนอินทรีย์คุณภาพดินเคมีดินแคดเมียมจุลธาตุอาหารชั้นดานไถพรวนชั้นดานเปราะดินดินที่สูงดินนาดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารพืชธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภาพของดินโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมันสำปะหลังเม็ดดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพของดินเศรษฐกิจพอเพียงเศษเหลือพืชสบู่ดำหินทรายอนุกรมวิธานดินอ้อยอ้อยตอ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fagrwcw@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104 ต่อ 208

ดร. ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fagrttd@ku.ac.th

Tel.: 029428104 ต่อ 223

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ

E-Mail: agrprj@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104-5

ดร. ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fagrnpc@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8104-5 #220

ดร. วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrwyj@ku.ac.th

Tel.: 029428105

นางสาว วุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

E-Mail: agrwtd@ku.ac.th

Tel.: 029428104-5


Persons (ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์

E-Mail: mutchima.phu@ku.ac.th Tel.02-942-8104-5 ต่อ 21


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 38 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 168 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 125 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 107 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 623 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 399 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 224 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 270 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 227 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)