Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  ashbiocharCalcareous soilsChemistryorganic fertilizerPotassium releaseSequential extractionsoil amendmentwaste productการดูดซับความเป็นกรดของดินความเป็นประโยชน์ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมความเป็นพิษของอะลูมินัมความหวานความเหมาะสมที่ดินคาร์บอนคาร์บอนอินทรีย์ดินดินเขตร้อนดินที่ปลูกอ้อยดินที่ลุ่มดินนาดินนาที่มีความเหมาะสมต่ำ ธาตุอาหารหลัก จุลธาตุอาหาร ธาตุอาหารในใบอ้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมตะกอนน้ำพาตะกั่วตำแหน่งสภาพภูมิประเทศตำแหน่งสภาพภูมิประเทศของดินถ่านชีวภาพเถ้าเทคโนโลยีการจัดการดินเทคโนโลยีการปลูกเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการธาตุสังกะสีธาตุอาหารพืชธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักเนื้อดินไนโตรเจนประสิทธิภาพและยั่งยืนในการปลูกอ้อยปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยโพแทสเซียมปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตอ้อยผิวหน้าของแร่แผนที่เกษตรพัฒนาการทางดินโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้โพแทสเซียมในดิน โพแทสเซียมรูปที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางขอมหาสารคามเม็ดดินเม็ดดินเสถียรแมกนีเซียมซัลเฟตร้อยเอ็ดรูปทางเคมีแร่เคโอลิไนต์แร่ดินเหนียวแร่ดินเหนียวประเภท 2:1แร่สเมกไทต์แร่อิลไลต์ลักษณะของดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักยภาพของดินศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินเศษวัสดุพืชสภาพความชื้นสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสมบัติที่แท้จริงของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ดินเนื้อปูนสังกะสีสารเชิงซ้อนแร่และสารอินทรีย์เสถียรภาพของเม็ดดินเสถียรภาพของอินทรียวัตถุเหมืองแร่อ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน ธาตุอาหารหลัก จุลธาตุอาหาร สมบัติเชิงแลกเปลี่ยนของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงดินอ้อยตออัตราส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสอินทรียวัตถุอินทรีวัตถุที่ละลายได้อิลไลต์แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนได้แอมโมเนียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ไอโซเทอมของการดูดซับ

  Interest

  โพแทสเซียมในดิน

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The forms and availability to plants of soil potassium as related to mineralogy for upland Oxisols and Ultisols from ThailandDarunsontaya T., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Prakongkep N., Gilkes R.2012Geoderma
  170,pp. 11-24
  44
  2The kinetics of potassium release to sodium tetraphenylboron solution from the clay fraction of highly weathered soilsDarunsontaya T., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Gilkes R.2010Applied Clay Science
  50(3),pp. 376-385
  26
  3A Study on the Quantity/Intensity Relationships of Potassium of Sugarcane Growing Soils, Eastern ThailandSuttanukool P., Darunsontaya T., Jindaluang W.2019Communications in Soil Science and Plant Analysis
  50(2),pp. 153-163
  5
  4Geochemical Fractionation and Adsorption Characteristics of Zinc in Thai Major Calcareous SoilsChittamart N., Inkam J., Ketrot D., Darunsontaya T.2016Communications in Soil Science and Plant Analysis
  47(20),pp. 2348-2363
  3
  5Effect of rice straw on potassium availability in illite containing soils of central plain, thailandDarunsontaya T., Jindaluang W.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(6)
  2
  6Distribution of Organic Carbon Fractions in Soil Aggregates and Their Contribution to Soil Aggregate Formation of Paddy SoilsKunmala P., Jindaluang W., Darunsontaya T.2022Communications in Soil Science and Plant Analysis
  2
  7Role of Soil Organic Carbon Composition on Potassium Availability in Smectite-Dominated Paddy SoilsJindaluang W., Darunsontaya T.2024Journal of Soil Science and Plant Nutrition
  0