Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมีการเกษตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  adsorptionAgricultural pondAgricultural wastesAluminumaluminum toxicityArsenicashavailabilityavailable formbatch experimentbatch methoddiuronOil palmorganic and industrial wastesorganic fertilizerorganic-matter accumulationPaddy soilPb in plantPb mobility in leafy vegetablepineapplepineapple growing soilspollutionPorewaterprofile distributionRate constantsred soilRed soilsRiceRoadside agricultural soilsroadside soilsSaccharum officinarum L.Sequential extractionsoil acidityvermicompostingการปรับปรุงดินการปลดปล่อยความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมโซเดียมเบนทอไนต์ดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยวจัดดินพื้นบ่อปลาดินเสื่อมโทรมโดโลไมต์โดโลไมต์วตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าเถ้าลอยลิกไนต์ธาตุสังกะสีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักน้ำกากส่าน้ำทิ้งจากเอทานอลน้ำเสียบ่อน้ำเพื่อการเกษตรเบนทอไนต์ปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางเลือกปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตอ้อยพันธุ์อ้อยโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมลพิษทางดินมลพิษทางดินและการจัดการ มันสำปะหลังเม็ดดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ริมถนนรูปทางเคมีรูปทางธรณีเคมีรูปที่เป็นประโยชน์โรครากเน่าโลหะหนักวัสเุปรับปรุงดินวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานฯวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งวีแนสศักยภาพของดินเศษวัสดุพืชสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสเม็คไทต์สุพรรณบุรีหินปูนบดเหมืองแร่อ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอ้อยตออ้อยยอดอัตราส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสอินทรียวัตถุอิลไลต์

  Interest

  มลพิษทางดินและการจัดการ , เคมีดิน, การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (69)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Biochar and ash derived from silicon-rich rice husk decrease inorganic arsenic species in rice grainLeksungnoen P., Wisawapipat W., Ketrot D., Aramrak S., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J.2019Science of the Total Environment
  684,pp. 360-370
  22
  2Distribution of trace metals in roadside agricultural soils, ThailandKrailertrattanachai N., Ketrot D., Wisawapipat W.2019International Journal of Environmental Research and Public Health
  16(5)
  22
  3Interactive effects of iron oxides and organic matter on charge properties of red soils in ThailandKetrot D., Ketrot D., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Singh B.2013Soil Research
  51(3),pp. 222-231
  13
  4Association of trace elements and dissolution rates of soil iron oxidesKetrot D., Ketrot D., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Singh B.2014Soil Research
  52(1),pp. 1-12
  7
  5Adsorption of herbicide diuron in pineapple-growing soils of eastern thailandTantarawongsa P., Ketrot D.2020Polish Journal of Environmental Studies
  29(1),pp. 285-292
  3
  6Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  151(1)
  2
  7Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
  167
  2
  8Geochemical Fractionation and Adsorption Characteristics of Zinc in Thai Major Calcareous SoilsChittamart N., Inkam J., Ketrot D., Darunsontaya T.2016Communications in Soil Science and Plant Analysis
  47(20),pp. 2348-2363
  1
  9Feasibility assessment of bentonite drilling mud to improve the physical quality of loamy sand soil and water deficit of forest plant seedlingsTawornpruek S., Aramrak S., Ketrot D., Wongleecharoen C., Wisawapipat W., Chittamart N., Songrukkiat K., Augsorntung S.2021Journal of the Air and Waste Management Association
  0
  10Lead immobilisation in mining contaminated soil using biochar and ash from sugarcaneKetrot D., Wisawapipat W.2021Plant, Soil and Environment
  67(8),pp. 474-481
  0
  11Assessing Critical Level of Lead in Soils for Leafy VegetablesKongtawee K., Ketrot D., Wisawapipat W., Tawornpruek S.2022Water, Air, and Soil Pollution
  233(11)
  0