Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  2-acetyl-1-pyrroline (2AP)acid sulfate soilacid sulfate soilsaluminum toxicityashbiocharCassavajasmine ricemacronutrientmicronutrientmicronutrientsminor nutrientOil palmorganic fertilizerPaleustultssoil aciditysoil amendmenttrace elementTropical soilwaste productการปรับปรุงดินการสำรวจดินเขตพืชเศรษฐกิจความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมคาร์บอนจุลธาตุอาหารดินดินนาดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมถ่านชีวภาพเถ้าที่ราบภาคกลางธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักไนโตรเจนปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์โพแทสเซียมโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ฟิสิกส์ดินภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยมหาสารคามมอลลิซอลส์ (Mollisols)มันสำประหลังมันสำปะหลังมันสำปะหลัง; อ้อย; ศักยภาพของดิน; เขเม็ดดินร้อยเอ็ดระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แร่เคโอลิไนต์แร่ดินเหนียวแร่อิลไลต์ลักษณะของดินลิกไนต์โลหะหนักโลหะหนัก (heavy metals)วัสเุปรับปรุงดินวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานฯวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเวอร์ทิซอลส์ (Vertisols)ศักย์ซีตาศักยภาพของดินศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพที่ดินศักยภาพเปรียบเทียบของดินเศษวัสดุพืชเศษเหลือพืชสภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนสภาพภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนสภาวะทางเคมีของดินสมบัติทางกายภาพของดินสมบัติที่แท้จริงของดินสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินสเมกไทต์ (smectite)สาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP)เสถียรภาพของเม็ดดินเสถียรภาพเม็ดดินหินทรายหินฟอสเฟตเหมืองแร่อนุกรมวิธานดินอนุภาคขนาดดินเหนียวอ้อยอ้อย นาข้าวที่มีผลิตภาพต่ำ การจัดการที่ดิน การปรับปรุงดิน ศักยภาพของดินอ้อยตออ้อยยอดอินทรียวัตถุอิลไลต์แอ่งโคราชไอโซเทอมของการดูดซับ

  Interest

  เคมีดิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 28 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 26 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
   • ทุนนอก 27 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (58)