Person Image

  Education

  • Ph.D. (Soil Science), Washington State University, USA, 2557
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา, ม.เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
  • วท.บ.(เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, ม.เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548

  Expertise Cloud

  acid sulfate soilacid sulfate soilsAcidityAir water interfacesAluminum toxicityArsenicashbiocharBiogeochemistryColloidsDeficiencyDGTDiagnosis and recommendation integratedDisposal managementDLVODrilling fluidsdrilling mudDRISdry dipterocarp forestEastern regionErosionExtractabilityfaunaFe oxidesfertilizer applicationfertilizer managementField capacityfloraforce tensiometryFractionationfresh fruit qualityGeochemistryhydraulic capacityInfill drillingInfiltrationinterfacial forcesIon exchangeIronIron compoundsIron sulfidesIron toxicityLakesland suitabilityLaplace pressuremacronutrientmicronutrientmicronutrient availabilitymicronutrientsnanoparticlesNatural gas pipelinesNegatively chargedngineered biocharNitrogennitrogen ratenitrogen responsesNonspherical shapesNutrientnutrient balanceNutrientsNutritionOil palmOrganic acidorganic fertilizerPlant stressRhizosphereRiceSequential extractionSodiumSodium bentonitesoilsoil amendmentSoil biogeochemistrysoil fertilityToxicitytrace elementtropical soilWaste managementwaste productXANESXASการจัดการดิน (soil management)การดูดซับการสกัดเชิงลำดับความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมโครงสร้างดินโซเดียมเบนทอไนต์ดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์มันสำปะหลัง (cassava)เม็ดดินวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้อ้อย

  Interest

  ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน, อุทกวิทยาเขตวาโดส

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร
  • ก.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร
  • ต.ค. 2562 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา
  • ต.ค. 2558 - ก.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Role of air-water interfaces in colloid transport in porous media: A reviewFlury M., Aramrak S.2017Water Resources Research
  53(7),pp. 5247-5275
  79
  2Detachment of deposited colloids by advancing and receding air-water interfacesAramrak S., Flury M., Flury M., Harsh J.B.2011Langmuir
  27(16),pp. 9985-9993
  62
  3Does colloid shape affect detachment of colloids by a moving air-water interface?Aramrak S., Aramrak S., Flury M., Harsh J.B., Zollars R.L., Davis H.P.2013Langmuir
  29(19),pp. 5770-5780
  44
  4Transport of barrel and spherical shaped colloids in unsaturated porous mediaKnappenberger T., Knappenberger T., Knappenberger T., Aramrak S., Aramrak S., Aramrak S., Flury M., Flury M.2015Journal of Contaminant Hydrology
  180,pp. 69-79
  36
  5Biochar and ash derived from silicon-rich rice husk decrease inorganic arsenic species in rice grainLeksungnoen P., Wisawapipat W., Ketrot D., Aramrak S., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J.2019Science of the Total Environment
  684,pp. 360-370
  30
  6Colloid mobilization and transport during capillary fringe fluctuationsAramrak S., Aramrak S., Flury M., Harsh J.B., Zollars R.L.2014Environmental Science and Technology
  48(13),pp. 7272-7279
  26
  7Speciation and pH- and particle size-dependent solubility of phosphorus in tropical sandy soilsSaentho A., Saentho A., Wisawapipat W., Lawongsa P., Aramrak S., Prakongkep N., Klysubun W., Christl I.2022Geoderma
  408
  17
  8Sulfur amendments to soil decrease inorganic arsenic accumulation in rice grain under flooded and nonflooded conditions: Insights from temporal dynamics of porewater chemistry and solid-phase arsenic solubilityWisawapipat W., Chooaiem N., Aramrak S., Chittamart N., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J., Christl I.2021Science of the Total Environment
  779
  17
  9Potassium influence on soil aggregate stabilityPhocharoen Y., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2018Communications in Soil Science and Plant Analysis
  49(17),pp. 2162-2174
  13
  10Effects of Chrysopogon zizanioides root biomass and plant age on hydro-mechanical behavior of root-permeated soilsRajamanthri K., Jotisankasa A., Aramrak S.2021International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering
  7(2)
  9
  11Biogeochemical cycling of zinc in soil-cassava cropping system in ThailandLeksungnoen P., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2022Geoderma
  406
  9
  12Assessment of multielement extractants for prediction of available potassium in Thai soilsAramrak S., Chanchareonsook J., Suwannarat C., Sarobol E.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 461-466
  8
  13Combining spectroscopic and flux measurement techniques to determine solid-phase speciation and solubility of phosphorus in agricultural soilsTuntrachanida J., Wisawapipat W., Aramrak S., Chittamart N., Klysubun W., Amonpattaratkit P., Duboc O., Wenzel W.W.2022Geoderma
  410
  6
  14Silicate minerals control the potential uses of phosphorus-laden mineral-engineered biochar as phosphorus fertilizersSornhiran N., Aramrak S., Prakongkep N., Wisawapipat W.2022Biochar
  4(1)
  6
  15Aluminum- And iron-engineered biochar from sugarcane filter cake as phosphorus adsorbents and fertilizersSornhiran N., Tuntrachanida J., Malachey P., Thongtuk P., Wisawapipat W., Aramrak S., Prakongkep N.2021ScienceAsia
  47(2),pp. 220-227
  5
  16Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  151(1)
  4
  17Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
  167
  3
  18Phosphate mineral solubility controls on cassava root exudates, rhizosphere nutrient availability, and plant nutrient accumulationNansahwang A., Nansahwang A., Leksungnoen P., Armatmontree C., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2022Rhizosphere
  23
  3
  19Triggering root proton efflux as an aluminum-detoxifying mechanism in cassavaPunpom T., Leksungnoen P., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2022Annals of Agricultural Sciences
  67(2),pp. 173-180
  2
  20Dynamics of soil aggregate stability as induced by potassium in a soil-plant systemAramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Rattanapichai W., Phun-Iam M., Aramrak A.2021Soil Science and Plant Nutrition
  2
  21Biogeochemical Cycling of Carbon and Nitrogen in Rainfed Rice Production Under Conventional and Organic Rice FarmingKaiphoem J., Kaiphoem J., Sornhiran N., Leksungnoen P., Saentho A., Nansahwang A., Khunthong S., Aramrak S., Prakongkep N., Wisawapipat W.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(5),pp. 438-454
  1
  22Utilization of drilling sodium bentonite to improve acidity and aluminum–iron toxicity in acid sulfate soil beneath water storage pond baseTawornpruek S., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Wongleecharoen C., Sattapun R., Chittanukul K.2023Results in Engineering
  17
  1
  23Iron toxicity downregulates root-proton efflux and decreases zinc accumulation in cassavaArmatmontree C., Leksungnoen P., Nansahwang A., Nansahwang A., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2023Annals of Agricultural Sciences
  68(1),pp. 97-104
  0
  24Feasibility assessment of bentonite drilling mud to improve the physical quality of loamy sand soil and water deficit of forest plant seedlingsTawornpruek S., Aramrak S., Ketrot D., Wongleecharoen C., Wisawapipat W., Chittamart N., Songrukkiat K., Augsorntung S.2021Journal of the Air and Waste Management Association
  0
  25Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and CultivationPanawong T., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Tantachasatid P., Kullawong A.2021Communications in Soil Science and Plant Analysis
  0