Journal

Carbohydrate Polymers (ISSN: 01448617)
115
-
186-192
มกราคม 2015
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจลจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างๆ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,1 มิ.ย. 2012 - 30 พ.ย. 2013