Journal

Article
การกัดกร่อนของเหล็กกล้าภายใต้สภาวะบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซ: กลไกและการทำนายการกัดกร่อน
Journal
วารสารวิชาการปทุมวัน (ISSN: 22291636)
Volume
5
Issue
14
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
31-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-