ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

BehaviorsClassificationCostEnvironmentally Friendly ProductsFeature selectionFruitGM FoodsLotus productMarketMarket PotentialmarketingNIR spectroscopyOrangeorchidPilot plantPineapple fiberPineapple fiber wastePineapple Leaf FiberPotentialProductProtentialSemi-torrefiedSound absorptionThermal InsulationThermal insulationUtilization of peneapple fibers wastewood chipกรอบงานวิจัยกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ (Internationกล้วยไม้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรการจัดการการตลาดผ้าทอมือการจัดการนวัตกรรมการจับคู่ธุรกิจการใช้ประโยชน์เศษเหลือเส้นใยสับปะรดการตลาดการตลาด พฤติกรรม behaviorการตัดสินใจการบริโภคการบริหารจัดการการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากร การยอมรับการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การวิจัยทางธุรกิจการศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้การศึกษาแนวโน้มการส่งเสริมการตลาดการส่งออกคนรักสุขภาพควบคุมน้ำหนักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความเหมาะสมของที่ดินเครื่องขูดใบสับปะรดเครื่องแต่งกายชีวมวลชีวมวลจากการเกษตรเชื้อเพลิงชีวมวลฐานข้อมูลดุลยภาพการผลิตทัศนคติและการยอมรับทางเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ, Data mining, การจัดการฐานข้อมูลบัวหลวงใบสับปะรดประชากรศาสตร์ประเมินผลประเมินศักยภาพปาล์มน้ำมันผลผลิตพลอยได้ผลสำเร็จโครงการผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ้าฝ้ายทอมือผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์สิ่งทอพฤติกรรมพฤติกรรมการซื้อพลังงานทดแทนภูมิสารสนเทศไม้โตเร็วไม้ยางพารายางพาราระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ราคาโรงงานต้นแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเศษเหลือเส้นใยสับปะรดสตรีสถานภาพสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางสวนป่าไม้โตเร็วสังเคราะห์สถานภาพเส้นใยสับปะรดไหมอีรี่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)