Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกีรติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม : การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง,23 มิ.ย. 2015 - 2 ก.ค. 2015