Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การใช้ประโยชน์ :นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้านการเกิดสิว,1 ก.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2012